खम्मा मारा नंदजी ना लाल

खम्मा मारा नंदजी ना लाल

मोरली क्यां रे वगाडी
हूँ तो रे सूती थी मारा शयन भवन मां

सांभळ्यो मोरली नो राग

मोरली क्यां रे वगाडी

खम्मा मारा नंदजी ना लाल

मोरली क्यां रे वगाडी…
भर नींदर माथी झबकी ने जागी

भूली गई हूँ तो भान शान

मोरली क्यां रे वगाडी

खम्मा मारा नंदजी ना लाल

मोरली क्यां रे वगाडी…

 

Advertisements