ગુજરાત રાજ્ય ના મુખ્ય મંત્રીઓં ની યાદી

ગુજરાત રાજ્યના મા. મુખ્‍યમંત્રી

ડૉ. જીવરાજ નારાયણ મહેતા શ્રી બળવંતરાય મહેતા શ્રી હિતેન્‍દ્ર કે. દેસાઇ શ્રી ઘનશ્‍યામભાઇ સી. ઓઝા
શ્રી ચીમનભાઇ જે. પટેલ શ્રી બાબુભાઇ જે. પટેલ શ્રી માધવસિંહ એફ. સોલંકી શ્રી અમરસિંહ ચૌધરી
શ્રી છબિલદાસ મહેતા શ્રી કેશુભાઇ સવદાસભાઇ પટેલ શ્રી સૂરેશચંદ્ર રૂપશંકર મહેતા શ્રી શંકરસિંહજી લક્ષ્‍મણસિંહજી વાઘેલા
શ્રી દિલીપભાઇ રમણભાઇ પરીખ શ્રી નરેન્‍દ્ર મોદી

 

Advertisements