હું શું કરતો હતો?–રાવજી પટેલ

હું શું કરતો હતો?–રાવજી પટેલ

આકાશ ક્યા ઓરડાના આયનામા

ભરાઈ ગયું છે?

મોરના પીંછાઓ ઢગલા જેવા વાદળ

આ નગરની આગાશી પર

ફરી કદી નહીં આવે.

હું ચાર વર્ષ પહેલાં

વસંતતિલકા રચતો હતો,

તે સમયમા કોઈ કિશોરીના

ફૂલ જેવા કાન આમળ્યા હતા.

ચાસમાંથી માટીને આઘી પાછી કરીને

અંકુરિયું માથું ઊંચું કરતા છોડને

મેં સુંઘ્યો હતો.

બરાબર એજ વખતે

આસોપાલવની ડાળીઓ ટહુકી ઊઠી’તી!

બરાબર એજ વખતે

હું-

‘ હું શું કરતો  હતો?

‘…..  ….  ….’

 

Advertisements