હૃદયની પાસમાં—મુહમ્મદઅલી વફા

હૃદયની પાસમાં—મુહમ્મદઅલી વફા

હું તને શોધું જઈ કેટલા આવાસમાં.

તું અહીં આવી વસે આ હૃદયની પાસમાં,

બોલવાનો સમય સાચે હવે ચાલ્યો ગયો,

ચૂપકીદી સતત વર્તાય એના સ્વાસમાં.

કેટલાં જામો ભલા છે જુઓ ભર્યાભર્યા,

ક્ષતિ ડોકાય તુજ મયકશ અહીં તો પ્યાસ માં.

હાથતાળી તે છતાં તેં દઈ દીધી મને,

આપણે બે ફકત ત્યાંતો હતાં વનવાસમાં.

જાળવી મર્જાદગી એણે તને પાછી ધરી,

તે છતાં લંકા કરી તેં અગનના પાશમાં.

 

Advertisements