રચનાઓ

રચનાઓ

  • મેઘદુત
  • અભિજ્ઞાન શાકુંતલમ,
  • વિક્રમોરુવર્શિયમ્,
  • માલવિકાઅગ્નિમિત્રમ્,
  • વેણીસંહાર,
  • ઋતુસંહાર.

 

Advertisements