આવ રે બહેન

આવ રે બહેન!…નહિ આવું.

તારી કોડઠીએ જાર,…નહિ આવું.

તારી ભેંસ વિયાણી,…નહિ આવું.

તારી પાડી રણકે,…નહિ આવું.

તારી માડી છણકે,…નહિ આવું.

તારો ભઇલો રડે,આ…..આવી!

Advertisements