ગાતાં મીઠાં તારા ગાન

પરોઢિયે પંખી જાગીને,ગાતાં મીઠાં તારા ગાન;
પરોઢિયે મંદિર મસ્જીદમાં,ધરતાં લોકો તારું ધ્યાન.
તું ધરતીમાં, તું છે નભમાં,સાગર મહીં વસે છે તું;
ચાંદા સૂરજમાંયે તું છે,ફૂલો મહીં હસે છે તું.
હરતાં ફરતાં કે નીંદરમાં;રાતે દિવસે સાંજ સવાર,
તારો અમને સાથ સદાયે;તું છે સૌનો રક્ષણહાર,
દેવ, બનાવી દુનિયા છે તેં,તારો છે સૌને આધાર;
તું છે સૌનો, સૌ તારા છે,નમીએ તુજને વારંવાર.

 

Advertisements