પા પા પગલી

પા પા પગલી

પા પા પગલી,

મામાની ડગલી.
મામાની ડગલી,

હીરાની ઢગલી.
હીરા ઊછળિયા,

આભલે અડિયા.
આભલે અડિયા,

તારલા બન્યાં!!

 

Advertisements