પ્રાણીઓની ગાડી

પ્રાણીઓની ગાડી

જંગલ કેરા પ્રાણીઓની છુક છુક ગાડી ચાલી…
સૌથી આગળ કાળો હાથી, એંજીન એ કહેવાય.

હાથી ઉપર બેઠું સસલું, ડ્રાઈવર એ કહેવાય,
મોટાં મોટાં ફળ એ હાથીને દેતું જાય.

જંગલ આખું ધમધમ થાતું, પક્ષીઓ હરખાય.
લાંબી ડોકે જીરાફભાઈ જંગલ જોતા જાય,

વરુ અને શીયાળ એના પગમાં અથડાય;
કાણી આંખે કાગડાભાઈ જંગલ જોતા જાય,

હરણ અને સાબર એ તો ઠેકડા મારતા જાય.
કોટ પહેરી વાંદરાભાઈ ડબ્બે ડબ્બે જાય,

પાંદડાની ટિકિટ તપાસે, ચેકર એ કહેવાય;
સૌની આગળ ઝંડી લઈને રીંછભાઈ જાય;

પી-પી સીટી વગાડી, ગાડી ઊપડી જાય.

 

Advertisements