બા મેં તો બાગમાં બાંધી નિશાળ

બા મેં તો બાગમાં બાંધી નિશાળ

બા મેં તો બાગમાં બાંધી નિશાળ,

ભણવાને આવે છે ચકલીઓ ચાર,

બા મેં તો બાગ માં બાંધી નિશાળ.
નાની ખિસકોલી ભણવામાં પહેલી,

આવે છબીલી એતો સૌથી એ વહેલી,

જરા ના બોલે એ સૌથી શરમાય,

જરા ના બોલે એ સૌથી શરમાય,

બા મેં તો બાગ માં બાંધી નિશાળ.
કલબેલી કાબર ને છેલ્લે હું કાઢું,

કચ કચ કરે તો એને આંખો દેખાડું,

જરા ના મારુ હું ખોટો એ માર,

જરા ના મારુ હું ખોટો એ માર,

બા મેં તો બાગ માં બાંધી નિશાળ

 

Advertisements