મેં એક બિલાડી પાળી છે

મેં એક બિલાડી પાળી છે

મેં એક બિલાડી પાળી છે,તે રંગે બહુ રૂપાળી છે,
એ હળવે હળવે ચાલે છે,ને અંધારામાં ભાળે છે,
દૂધ ખાય, દહીં ખાય,ઘી તો ચપચપ ચાટી જાય,
તે ઉંદરને ઝટપટ ઝાલે,પણ કૂતરાથી બીતી ચાલે,
એના ડિલ પર ડાઘ છે,એ મારા ઘરનો વાઘ છે.

Advertisements