શિવતાણ્ડવસ્તોત્રમ્-રાવણકૃત

શિવતાણ્ડવસ્તોત્રમ્-રાવણકૃત

જટાટવી-ગલજ્જલ-પ્રવાહ-પાવિત-સ્થલે ગલેઽવ-લમ્બ્ય-લમ્બિતાં-ભુજઙ્ગ-તુઙ્ગ-માલિકામ્

ડમડ્ડમડ્ડમડ્ડમ-ન્નિનાદવ-ડ્ડમર્વયં ચકાર-ચણ્ડ્તાણ્ડવં-તનોતુ-નઃ શિવઃ શિવમ્ ||૧||

 

જટા-કટા-હસં-ભ્રમ ભ્રમન્નિ-લિમ્પ-નિર્ઝરી-વિલોલવી-ચિવલ્લરી-વિરાજમાન-મૂર્ધનિ

ધગદ્ધગદ્ધગ-જ્જ્વલ-લ્લલાટ-પટ્ટ-પાવકે કિશોરચન્દ્રશેખરે રતિઃ પ્રતિક્ષણં મમ ||૨||

 

ધરા-ધરેન્દ્ર-નંદિની વિલાસ-બન્ધુ-બન્ધુર સ્ફુર-દ્દિગન્ત-સન્તતિ પ્રમોદ-માન-માનસે

કૃપા-કટાક્ષ-ધોરણી-નિરુદ્ધ-દુર્ધરાપદિ ક્વચિ-દ્દિગમ્બરે-મનો વિનોદમેતુ વસ્તુનિ ||૩||

 

જટા-ભુજઙ્ગ-પિઙ્ગલ-સ્ફુરત્ફણા-મણિ પ્રભા કદમ્બ-કુઙ્કુમ-દ્રવ પ્રલિપ્ત-દિગ્વ-ધૂમુખે

મદાન્ધ-સિન્ધુર-સ્ફુરત્ત્વ-ગુત્તરી-યમે-દુરે મનો વિનોદમદ્ભુતં-બિભર્તુ-ભૂતભર્તરિ ||૪||

 

સહસ્ર લોચન પ્રભૃત્ય-શેષ-લેખ-શેખર પ્રસૂન-ધૂલિ-ધોરણી-વિધૂ-સરાઙ્ઘ્રિ-પીઠભૂઃ

ભુજઙ્ગરાજ-માલયા-નિબદ્ધ-જાટજૂટક: શ્રિયૈ-ચિરાય-જાયતાં ચકોર-બન્ધુ-શેખરઃ ||૫||

 

લલાટ-ચત્વર-જ્વલદ્ધનઞ્જય-સ્ફુલિઙ્ગભા-નિપીત-પઞ્ચ-સાયકં-નમન્નિ-લિમ્પ-નાયકમ્

સુધા-મયૂખ-લેખયા-વિરાજમાન-શેખરં મહાકપાલિ-સમ્પદે-શિરો-જટાલ-મસ્તુનઃ ||૬||
કરાલ-ભાલ-પટ્ટિકા-ધગદ્ધગદ્ધગ-જ્જ્વલદ્ધનઞ્જ-યાહુતીકૃત-પ્રચણ્ડપઞ્ચ-સાયકે

ધરા-ધરેન્દ્ર-નન્દિની-કુચાગ્રચિત્ર-પત્રક-પ્રકલ્પ-નૈકશિલ્પિનિ-ત્રિલોચને-રતિર્મમ ||૭||

 

નવીન-મેઘ-મણ્ડલી-નિરુદ્ધ-દુર્ધર-સ્ફુરત્ કુહૂ-નિશી-થિની-તમઃ પ્રબન્ધ-બદ્ધ-કન્ધરઃ

નિલિમ્પ-નિર્ઝરી-ધરસ્ત-નોતુ કૃત્તિ-સિન્ધુરઃ કલા-નિધાન-બન્ધુરઃ શ્રિયં જગદ્ધુરંધરઃ ||૮||

 

પ્રફુલ્લ-નીલપઙ્કજ-પ્રપઞ્ચ-કાલિમપ્રભા-વલમ્બિ-કણ્ઠ-કન્દલી-રુચિપ્રબદ્ધ-કન્ધરમ્

સ્મરચ્છિદં પુરચ્છિદં ભવચ્છિદં મખચ્છિદં ગજચ્છિદાંધકછિદં તમંતક-ચ્છિદં ભજે ||૯||

 

અખર્વ સર્વ-મઙ્ગ-લાકલા-કદંબમઞ્જરી રસ-પ્રવાહ-માધુરી વિજૃંભણા-મધુવ્રતમ્

સ્મરાન્તકં પુરાન્તકં ભવાન્તકં મખાન્તકં ગજાન્ત-કાન્ધ-કાન્તકં તમન્તકાન્તકં ભજે ||૧૦||

 

જયત્વ-દભ્ર-વિભ્ર-મ-ભ્રમદ્ભુજઙ્ગ-મશ્વસ-દ્વિનિર્ગમત્ક્રમ-સ્ફુરત્કરાલ-ભાલ-હવ્યવાટ્

ધિમિદ્ધિમિદ્ધિમિધ્વનન્મૃદઙ્ગ-તુઙ્ગ-મઙ્ગલ ધ્વનિ-ક્રમ-પ્રવર્તિત પ્રચણ્ડતાણ્ડવઃ શિવઃ ||૧૧||

 

દૃષ-દ્વિચિત્ર-તલ્પયોર્ભુજઙ્ગ-મૌક્તિ-કસ્રજોર્-ગરિષ્ઠરત્નલોષ્ઠયોઃ સુહૃદ્વિ-પક્ષપક્ષયોઃ

તૃષ્ણાર-વિન્દ-ચક્ષુષોઃ પ્રજા-મહી-મહેન્દ્રયોઃ સમપ્રવૃતિકઃ કદા સદાશિવં ભજે ||૧૨||

 

કદા નિલિમ્પ-નિર્ઝરીનિકુઞ્જ-કોટરે વસન્ વિમુક્ત-દુર્મતિઃ સદા શિરઃસ્થ-મઞ્જલિં વહન્

વિમુક્ત-લોલ-લોચનો લલામ-ભાલલગ્નકઃ શિવેતિ મંત્ર-મુચ્ચરન્ કદા સુખી ભવામ્યહમ્ ||૧૩||

 

ઇદમ્ હિ નિત્ય-મેવ-મુક્તમુત્તમોત્તમં સ્તવં પઠન્સ્મરન્બ્રુવન્નરો વિશુદ્ધિ-મેતિ-સંતતમ્

હરે ગુરૌ સુભક્તિ-માશુ યાતિ નાન્યથા ગતિં વિમોહનં હિ દેહિનાં સુશઙ્કરસ્ય ચિંતનમ્ ||૧૪||

 

પૂજાવસાનસમયે દશવક્ત્રગીતં યઃ શંભુપૂજનપરં પઠતિ પ્રદોષે

તસ્ય સ્થિરાં રથગજેન્દ્રતુરઙ્ગયુક્તાં લક્ષ્મીં સદૈવ સુમુખિં પ્રદદાતિ શંભુઃ ||૧૫||

 

Advertisements