શિવ માનસપૂજા

શિવ માનસપૂજા

રત્નૈઃ કલ્પિતમાસનં હિમજલૈઃ સ્નાનં ચ દિવ્યામ્બરં

નાનારત્નવિભૂષિતં મૃગમદામોદાઙ્કિતં ચન્દનમ્

જાતીચમ્પકબિલ્વપત્રરચિતં પુષ્પં ચ ધૂપં તથા દીપં

દેવ દયાનિધે પશુપતે હૃત્કલ્પિતં ગૃહ્યતામ્ ||૧||
સૌવર્ણે નવરત્નખણ્ડરચિતે પાત્રે ઘૃતં પાયસં

ભક્ષ્યં પઞ્ચવિધં પયોદધિયુતં રમ્ભાફલં પાનકમ્

શાકાનામયુતં જલં રુચિકરં કર્પૂરખણ્ડોજ્જ્વલં

તામ્બૂલં મનસા મયા વિરચિતં ભક્ત્યા પ્રભો સ્વીકુરુ ||૨||

 

છત્રં ચામરયોર્યુગં વ્યજનકં ચાદર્શકં નિર્મલમ્

વીણાભેરિમૃદઙ્ગકાહલકલા ગીતં ચ નૃત્યં તથા

સાષ્ટાઙ્ગં પ્રણતિઃ સ્તુતિર્બહુવિધા હ્યેતત્સમસ્તં મયા

સઙ્કલ્પેન સમર્પિતં તવ વિભો પૂજાં ગૃહાણ પ્રભો ||૩||

 

આત્મા ત્વં ગિરિજા મતિઃ સહચરાઃ પ્રાણાઃ શરીરં ગૃહં

પૂજા તે વિષયોપભોગરચના નિદ્રા સમાધિસ્થિતિઃ

સઞ્ચારઃ પદયોઃ પ્રદક્ષિણવિધિઃ સ્તોત્રાણિ સર્વા ગિરો

યદ્યત્કર્મ કરોમિ તત્તદખિલં શમ્ભો તવારાધનમ્ ||૪||

 

કરચરણ કૃતં વાક્કાયજં કર્મજં વા

શ્રવણનયનજં વા માનસંવાપરાધમ્

વિહિતમવિહિતં વા સર્વમેતત્ક્ષમસ્વ

જય જય કરુણાબ્ધે શ્રીમહાદેવશમ્ભો ||૫||

 

|| ઇતિ શ્રીમદશંઙ્કરાચાર્યવિરચિતા શિવમાનસપૂજા સમાપ્તા ||

 

Advertisements