SHIV TAANDAV STOTRA

SHIV TAANDAV STOTRA

Jatata veegalajjal pravaahpaavit sthaley

Galeva lambya lambitaam bhujang tung maalikaam |

Damag damag damag damanninaad vahum vavrym

Chakaar chand taandavam tanotu nah shivam shivam || 1 ||

Jataa kataah sambhram bhramanni limpa nirjhari

Vilole veechi vallari viraaj maan murdhani |

Dhagad dhagad dhagad jwal lalaat patta paavakey

Kishore chandra shekharey ratih prati kshanam mama || 2 ||

Dharaa dharendra nandini vilaas bandhu bandhur

Sphura digant santati pramod maan maanase |

Kripaa kataaksh bhorani nirudhh durdharaa pad

Kvachith digambarey mano vinod metu vastuni || 3 ||

Jataa bhujang pingal sphurat fanaa mani prabhaa

Kadambh kundkum drav pralipt digvadhumukhey |

Madaandh sindhur sphurat tvaguttariya medurey

Mano vinod madbhutam bibhartu bhoot bhartari || 4 ||

Sahastra lochan prabhutya shesh lekh shekhar

Prasoon dhooli dhorani vidhu maraanghri peetth bhooh |

Bhujang raaj maalayaa nibadhh jaat jootakah

Shriyai chiraay jaayataam chakor bandhu shekharah || 5 ||

Lalaat chatvar jwalad dhananjay sphuling bhaa

Nipeet panch saayakam naman nilimp naayakam |

Sudhaa mayukh lekhayaa viraaj maan shekhram

Mahaa kapaali sampadey shiro jataal mastu nah || 6 ||

Karaal bhaal pattikaa dhagad dhagad dhag jwal

Dhananjayaa huti kritah prachand panch saayakey |

Dharaa dharendra nandini kuchaagra chitra patrak

Prakalpnaik shilpini trilochaney ratir mama || 7 ||

Navin megh mandali nirudhh durdhar sphurah

Kuhu nishithini tamah prabandh badhh kandhrah |

Nilampi nirjhari dhar stanotu kritti sindhurah

Kalaa nidhaan bandhurah shriyam jagad dhurandharah || 8 ||

Prafull neel pankaj prapanch kaalim prabhaa

Valambi kantth kandali ruchi prabandh kandharah |

Smarachhidam purachhidam bhavchhidam makhchhidam

Gajachhi daandha kachhidam taman kachhidam bhajey || 9 ||

Akharv sarv mangalaa kalaa kadamb manjari

Rasa pravaah maadhuri vijumbhranaa madhuvratam |

Smaraantakam puraantakam bhavaantakam makhaantakam

Gajaant kaandh kaantakam tamant kaantakam bhajey || 10 ||

Jayant dabhra vibhram bhramad bhujang mashvat

Vinirgamat kram sphurat karaal bhaal havya vaat |

Dhimid dhimid dhimid dhvanam mridang tung mangal

Dhwani kram pravartik prachand taandavah shivah || 11 ||

Druvad vichitra talpayor bhujang maulik shrajo

Garisht ratna loshtthayoh suhrad vipaksh pakshyoh |

Trinaarvind chakshushoh prajaamahi mahendrayoh

Sama pravattikah kadaa sadaashivam bhajaamyaham || 12 ||

Kadaa nilimp nirjhari nikunj kotarey vasan

Vimukta durmatih sadaa shirah sthamanjalim vahan |

Vilole lol lochano lalaam bhaal lagnakah

Shiveti mantra uchcharan kadaa sukhi bhavaamyaham || 13 ||

Imam hi nityamev mukt mutta mottamam stavam

Patthan smaran bruvannaro vishudhh meti santatam |

Harey gurau subhakti maashu yaati naanyathaa gatim

Vimohanam hi dehinaam su shankarasya chintanam || 14 ||

Poojaavasaan samaye dashvaktra geetam

Yah shambhu poojan param patthati pradoshey |

Tasya sthiram rath gajendra turang yuktam

Lakshmim sadaiv sumukhim pradadaati shambhuh || 15 ||

Iti Shiv Taandav Stotra

Advertisements