દેવી કવચ Devi Kavach

દેવી કવચ Devi Kavach

ૐ અસ્ય શ્રીચણ્ડીકવચસ્ય બ્રહ્મા ઋષિ:, અનુષ્ટુપ્ છન્દ:, ચામુણ્ડા દેવતા, અઙ્ગન્યાસોક્ત માતરો બીજમ્, દિગ્બન્ધદેવતાસ્તત્ત્વમ્, શ્રીજગદમ્બાપ્રીત્યર્થે સપ્તશતીપાઠાઙ્ગત્વેન જપે વિનિયોગ:।

ૐ નમશ્ચણ્ડિકાયૈ॥

માર્કણ્ડેય ઉવાચ

ૐ યદ્ગુહ્યં પરમં લોકે સર્વરક્ષાકરં નૃણામ્।
યન્ન કસ્યચિદાખ્યાતં તન્મે બ્રૂહિ પિતામહ॥1॥

બ્રહ્મોવાચ

અસ્તિ ગુહ્યતમં વિપ્ર સર્વભૂતોપકારકમ્।
દેવ્યાસ્તુ કવચં પુણ્યં તચ્છ્રણુષ્વ મહામુને॥2॥

પ્રથમં શૈલપુત્રી ચ દ્વિતીયં બ્રહ્મચારિણી।
તૃતીયં ચન્દ્રઘણ્ટેતિ કૂષ્માણ્ડેતિ ચતુર્થકમ્॥3॥

પઞ્ચમં સ્કન્દમાતેતિ ષષ્ઠં કાત્યાયનીતિ ચ।
સપ્તમં કાલરાત્રીતિ મહાગૌરીતિ ચાષ્ટમમ્॥4॥

નવં સિદ્ધિદાત્રી ચ નવદુર્ગા: પ્રકીર્તિતા:।
ઉક્તાન્યેતાનિ નામાનિ બ્રહ્મણૈવ મહાત્મના॥5॥

અગ્નિના દહ્યમાનસ્તુ શત્રુમધ્યે ગતો રણે।
વિષમે દુર્ગમે ચૈવ ભયાર્તા: શરણં ગતા:॥6॥

ન તેષાં જાયતે કિંચિદશુભં રણસંકટે।
નાપદં તસ્ય પશ્યામિ શોકદુ:ખભયં ન હિ॥7॥

યૈસ્તુ ભક્ત્યા સ્મૃતા નૂનં તેષાં વૃદ્ધિ: પ્રજાયતે।
યે ત્વાં સ્મરન્તિ દેવેશિ રક્ષસે તાન્ન સંશય:॥8॥

પ્રેતસંસ્થા તુ ચામુણ્ડા વારાહી મહિષાસના।
ઐન્દ્રી ગજસમારૂઢા વૈષ્ણવી ગરુડાસના॥9॥

માહેશ્વરી વૃષારૂઢા કૌમારી શિખિવાહના।
લક્ષ્મી: પદ્માસના દેવી પદ્મહસ્તા હરિપ્રિયા॥10॥

શ્વેતરૂપધરા દેવી ઈશ્વરી વૃષવાહના।
બ્રાહ્મી હંસસમારૂઢા સર્વાભરણભૂષિતા॥11॥

ઇત્યેતા માતર: સર્વા: સર્વયોગસમન્વિતા:।
નાનાભરણશોભાઢયા નાનારત્નોપશોભિતા:॥12॥

દૃશ્યન્તે રથમારૂઢા દેવ્ય: ક્રોધસમાકુલા:।
શઙ્ખં ચક્રં ગદાં શક્તિં હલં ચ મુસલાયુધમ્॥13॥

ખેટકં તોમરં ચૈવ પરશું પાશમેવ ચ।
કુન્તાયુધં ત્રિશૂલં ચ શાર્ઙ્ગમાયુધમુત્તમમ્॥14॥

દૈત્યાનાં દેહનાશાય ભક્તાનામભયાય ચ।
ધારયન્ત્યાયુધાનીત્થં દેવાનાં ચ હિતાય વૈ॥15॥

નમસ્તેઽસ્તુ મહારૌદ્રે મહાઘોરપરાક્રમે।
મહાબલે મહોત્સાહે મહાભયવિનાશિનિ॥16॥

ત્રાહિ માં દેવિ દુષ્પ્રેક્ષ્યે શત્રૂણાં ભયવર્ધિનિ।
પ્રાચ્યાં રક્ષતુ મામૈન્દ્રી આગ્નેય્યામગ્નિદેવતા॥17॥

દક્ષિણેઽવતુ વારાહી નૈર્ઋત્યાં ખડ્ગધારિણી।
પ્રતીચ્યાં વારુણી રક્ષેદ્ વાયવ્યાં મૃગવાહિની॥ 18॥

ઉદીચ્યાં પાતુ કૌમારી ઐશાન્યાં શૂલધારિણી।
ઊર્ધ્વં બ્રહ્માણિ મે રક્ષેદધસ્તાદ્ વૈષ્ણવી તથા॥19॥

એવં દશ દિશો રક્ષેચ્ચામુણ્ડા શવવાહના।
જયા મે ચાગ્રત: પાતુ વિજયા પાતુ પૃષ્ઠત:॥ 20॥

અજિતા વામપાર્શ્વે તુ દક્ષિણે ચાપરાજિતા।
શિખામુદ્યોતિની રક્ષેદુમા મૂર્ધ્નિ વ્યવસ્થિતા॥21॥

માલાધરી લલાટે ચ ભ્રુવૌ રક્ષેદ્ યયશસ્વિની।
ત્રિનેત્રા ચ ભ્રુવોર્મધ્યે યમઘણ્ટા ચ નાસિકે॥22॥

શઙ્ખિની ચક્ષુષોર્મધ્યે શ્રોત્રયોર્દ્વારવાસિની।
કપોલૌ કાલિકા રક્ષેત્કર્ણમૂલે તુ શાંકરી॥23॥

નાસિકાયાં સુગન્ધા ચ ઉત્તરોષ્ઠે ચ ચર્ચિકા।
અધરે ચામૃતકલા જિહ્વાયાં ચ સરસ્વતી॥24॥

દન્તાન્ રક્ષતુ કૌમારી કણ્ઠદેશે તુ ચણ્ડિકા।
ઘણ્ટિકાં ચિત્રઘણ્ટા ચ મહામાયા ચ તાલુકે॥25॥

કામાક્ષી ચિબુકં રક્ષેદ્ વાચં મે સર્વમઙ્ગલા।
ગ્રીવાયાં ભદ્રકાલી ચ પૃષ્ઠવંશે ધનુર્ધરી॥26॥

નીલગ્રીવા બહિ:કણ્ઠે નલિકાં નલકૂબરી।
સ્કન્ધયોો: ખડ્ગિની રક્ષેદ્ બાહૂ મે વજ્રધારિણી॥27॥

હસ્તયોર્દણ્ડિની રક્ષેદમ્બિકા ચાઙ્ગુલીષુ ચ।
નખાઞ્છૂલેશ્વરી રક્ષેત્કુક્ષૌ રક્ષેત્કુલેશ્વરી॥28॥

સ્તનૌ રક્ષેન્મહાદેવી મન: શોકવિનાશિની।
હૃદયે લલિતા દેવી ઉદરે શૂલધારિણી॥29॥

નાભૌ ચ કામિની રક્ષેદ્ ગુહ્યં ગુહ્યેશ્વરી તથા।
પૂતના કામિકા મેઢં ગુદે મહિષવાહિની॥30॥

કટયાં ભગવતી રક્ષેજ્જાનુની વિન્ધ્યવાસિની।
જઙ્ઘે મહાબલા રક્ષેત્સર્વકામપ્રદાયિની॥31॥

ગુલ્ફયોર્નારસિંહી ચ પાદપૃષ્ઠે તુ તૈજસી।
પાદાઙ્ગુલીષુ શ્રી રક્ષેત્પાદાાધસ્તલવાસિની॥32॥

નખાન્ દંષ્ટ્રાકરાલી ચ કેશાંશ્ચૈવોર્ધ્વકેશિની।
રોમકૂપેષુ કૌબેરી ત્વચં વાગીશ્વરી તથા॥33॥

રક્ત મજ્જાવસામાંસાન્યસ્થિમેદાંસિ પાર્વતી।
અન્ત્રાણિ કાલરાત્રિશ્ચ પિત્તં ચ મુકુટેશ્વરી॥34॥

પદ્માવતી પદ્મકોશે કફે ચૂડામણિસ્તથા।
જ્વાલામુખી નખજ્વાલામભેદ્યા સર્વસંધિષુ॥35॥

શુક્રં બ્રહ્માણિ મે રક્ષેચ્છાયાં છત્રેશ્વરી તથા।
અહંકારં મનો બુદ્ધિં રક્ષેન્મે ધર્મધારિણી॥36॥

પ્રાણાપાનૌ તથા વ્યાનમુદાનં ચ સમાનકમ્।
વજ્રહસ્તા ચ મે રક્ષેત્પ્રાણં કલ્યાણશોભના॥37॥

રસે રૂપે ચ ગન્ધે ચ શબ્દે સ્પર્શે ચ યોગિની।
સત્ત્વં રજસ્તમશ્ચૈવ રક્ષેન્નારાયણી સદા॥38॥

આયૂ રક્ષતુ વારાહી ધર્મ રક્ષતુ વૈષ્ણવી।
યશ: કીર્તિ ચ લક્ષ્મીં ચ ધનં વિદ્યાં ચ ચક્રિણી॥39॥

ગોત્રમિન્દ્રાણિ મે રક્ષેત્પશૂન્મે રક્ષ ચણ્ડિકે।
પુત્રાન્ રક્ષેન્મહાલક્ષ્મીર્ભાર્યા રક્ષતુ ભૈરવી॥40॥

પન્થાનં સુપથા રક્ષેન્માર્ગ ક્ષેમકરી તથા।
રાજદ્વારે મહાલક્ષ્મીર્વિજયા સર્વત: સ્થિતા॥41॥

રક્ષાહીનં તુ યત્સ્થાનં વર્જિતં કવચેન તુ।
તત્સર્વ રક્ષ મે દેવિ જયન્તી પાપનાશિની॥42॥

પદમેકં ન ગચ્છેત્તુ યદીચ્છેચ્છુભમાત્મન:।
કવચેનાવૃતો નિત્યં યત્ર યત્રૈવ ગચ્છતિ॥43॥

તત્ર તત્રાર્થલાભશ્ચ વિજય: સાર્વકામિક:।
યં યં ચિન્તયતે કામં તં તં પ્રાપનેતિ નિશ્ચિતમ્।

પરમૈશ્વર્યમતુલં પ્રાપ્સ્યતે ભૂતલે પુમાન્॥44॥

નિર્ભયો જાયતે મર્ત્ય: સંગ્રામેષ્વપરાજિત:।
ત્રૈલોક્યે તુ ભવેત્પૂજ્ય: કવચેનાવૃત: પુમાન્॥45॥

ઇદં તુ દેવ્યા: કવચં દેવાનામપિ દુર્લભમ્।
ય: પઠેત્પ્રયતો નિત્યં ત્રિસન્ધયં શ્રદ્ધયાન્વિત:॥46॥

દૈવી કલા ભવેત્તસ્ય ત્રૈલોક્યેષ્વપરાજિત:।
જીવેદ્ વર્ષશશતં સાગ્રમપમૃત્યુવિવર્જિત:॥47॥

નશ્યન્તિ વ્યાધય: સર્વે લૂતાવિસ્ફોટકાદય:।
સ્થાવરં જઙ્ગમં ચૈવ કૃત્રિમં ચાપિ યદ્વિષમ્॥48॥

અભિચારાણિ સર્વાણિ મન્ત્રયન્ત્રાણિ ભૂતલે।
ભૂચરા: ખેચરાશ્ચૈવ જલજાશ્ચોપદેશિકા:॥49॥

સહજા કુલજા માલા ડાકિની શકિની તથા।
અન્તરિક્ષચરા ઘોરા ડાકિન્યશ્ચ મહાબલા:॥50॥

ગ્રહભૂતપિશાચાશ્ચ યક્ષગન્ધર્વરાક્ષસા:।
બ્રહ્મરાક્ષસવેતાલા: કૂષ્માણ્ડા ભૈરવાદય:॥51॥

નશ્યન્તિ દર્શનાત્તસ્ય કવચે હૃદિ સંસ્થિતે।
માનોન્નતિર્ભવેદ્ રાજ્ઞસ્તેજોવૃદ્ધિકરં પરમ્॥52॥

યશસા વર્ધતે સોઽપિ કીર્તિમણ્ડિતભૂતલે।
જપેત્સપ્તશતીં ચણ્ડીં કૃત્વા તુ કવચં પુરા॥53॥

યાવદ્ભૂમણ્ડલં ધત્તે સશૈલવનકાનનમ્।
તાવત્તિષ્ઠતિ મેદિન્યાં સંતતિ: પુત્રપૌત્રિકી॥54॥

દેહાન્તે પરમં સ્થાનં યત્સુરૈરપિ દુર્લભમ્।
પ્રાપનેતિ પુરુષો નિત્યં મહામાયાપ્રસાદત:॥55॥

લભતે પરમં રૂપં શિવેન સહ મોદતે॥ૐ॥56॥

અર્થ :- ૐ ચણ્ડિકા દેવી કો નમસ્કાર હૈ

માર્કણ્ડેયજી ને કહા- પિતામહ! જો ઇસ સંસાર મેં પરમ ગોપનીય તથા મનુષ્યોં કી સબ પ્રકાર સે રક્ષા કરને વાલા હૈ ઔર જો અબ તક આપને દૂસરે કિસી કે સામને પ્રકટ નહીં કિયા હો, ઐસા કોઈ સાધન મુઝે બતાઇયે॥1॥

બ્રહ્માજી બોલે- બ્રહ્મન્! ઐસા સાધન તો એક દેવી કા કવચ હી હૈ, જો ગોપનીય સે ભી પરમ ગોપનીય, પવિત્ર તથા સમ્પૂર્ણ પ્રાણિયોં કા ઉપકાર કરને વાલા હૈ। મહામુને! ઉસે શ્રવણ કરો॥2॥

દેવી કી નૌ મૂર્તિયાઁ હૈં, જિન્હેં નવદુર્ગા કહતે હૈં। ઉનકે પૃથક્-પૃથક નામ બતલાયે જાતે હૈં। પ્રથમ નામ શૈલપુત્રી હૈ। દૂસરી મૂર્તિ કા નામ બ્રહ્મચારિણી હૈ। તીસરા સ્વરૂપ ચન્દ્રઘણ્ટા કે નામ સે પ્રસિદ્ધ હૈ। ચૌથી મૂર્તિ કો કૂષ્માણ્ડા કહતે હૈં। પાઁચવીં દુર્ગા કાનામ સ્કન્દમાતા હૈ। દેવી કે છઠે રૂપ કો કાત્યાયની કહતે હૈં। સાતવાઁ કાલરાત્રિ ઔર આઠવાઁ સ્વરૂપ મહાગૌરી કે નામ સે પ્રસિદ્ધ હૈ। નવીં દુર્ગા કા નામ સિદ્ધિદાત્રી હૈ। યે સબ નામ સર્વજ્ઞ મહાત્મા વેદ ભગવાન્ કે દ્વારા હી પ્રતિપાદિત હુએ હૈં॥3-5॥

જો મનુષ્ય અગ્નિ મેં જલ રહા હો, રણભૂમિ મેં શત્રુઓં સે ઘિર ગયા હો, વિષમ સંકટ મેં ફઁસ ગયા હો તથા ઇસ પ્રકાર ભય સે આતુર હોકર જો ભગવતી દુર્ગા કી શરણ મેં પ્રાપ્ત હુએ હોં, ઉનકા કભી કોઈ અમઙ્ગલ નહીં હોતા। યુદ્ધ કે સમય સંકટ મેં પડને પર ભી ઉનકે ઊપર કોઈ વિપત્તિ નહીં દિખાયી દેતી। ઉન્હેં શોક, દુ:ખ ઔર ભય કી પ્રાપ્તિ નહીં હોતી॥6-7॥

જિન્હોંને ભક્તિ પૂર્વક દેવી કા સ્મરણ કિયા હૈ, ઉનકા નિશ્ચય હી અભ્યુદય હોતા હૈ। દેવેશ્વરિ! જો તુમ્હારા ચિન્તન કરતે હૈં, ઉનકી તુમ નિ:સંદેહ રક્ષા કરતી હો॥8॥

ચામુણ્ડા દેવી પ્રેત પર આરૂઢ હોતી હૈં। વારાહી ભૈંસે પર સવારી કરતી હૈં। ઐન્દ્રી કા વાહન ઐરાવત હાથી હૈ। વૈષ્ણવી દેવી ગરુડ પર હી આસન જમાતી હૈં॥9॥

માહેશ્વરી વૃષભ પર આરૂઢ હોતી હૈં। કૌમારી કા વાહન મયૂર હૈ। ભગવાન્ વિષ્ણુ કી પ્રિયતમા લક્ષ્મી દેવી કમલ કે આસન પર વિરાજમાન હૈં ઔર હાથોં મેં કમલ ધારણ કિયે હુએ હૈં॥10॥

વૃષભ પર આરૂઢ ઈશ્વરી દેવી ને શ્વેત રૂપ ધારણ કર રખા હૈ। બ્રાહ્મી દેવી હંસ પર બૈઠી હુઈ હૈં ઔર સબ પ્રકાર કે આભૂષણોં સે વિભૂષિત હૈં॥ ॥ ઇસ પ્રકાર યે સભી માતાએઁ સબ પ્રકાર કી યોગશક્તિયોં સે સમ્પન્ન હૈં। ઇનકે સિવા ઔર ભી બહુત-સી દેવિયાઁ હૈં, જો અનેક પ્રકાર કે આભૂષણોં કી શોભા સે યુક્ત તથા નાના પ્રકાર કે રત્નોં સે સુશોભિત હૈં॥12॥

યે સમ્પૂર્ણ દેવિયાઁ ક્રોધ મેં ભરી હુઈ હૈં ઔર ભક્તોં કી રક્ષા કે લિયે રથપર બૈઠી દિખાયી દેતી હૈં। યે શઙ્ખ, ચક્ર, ગદા, શક્તિ , હલ ઔર મુસલ, ખેટક ઔર તોમર, પરશુ તથા પાશ, કુન્ત ઔર ત્રિશૂલ એવં ઉત્તમ શાર્ઙ્ગધનુષ આદિ અસ્ત્ર-શસ્ત્ર અપને હાથોં મેં ધારણ કરતી હૈં। દૈત્યોં કે શરીર કા નાશ કરના, ભક્તોં કો અભયદાન દેના ઔર દેવતાઓં કા કલ્યાણ કરના- યહી ઉનકે શસ્ત્ર-ધારણ કા ઉદ્દેશ્ય હૈ॥13-14॥

[કવચ આરમ્ભ કરને કે પહલે ઇસ પ્રકાર પ્રાર્થના કરની ચાહિયે] મહાન્ રૌદ્રરૂપ, અત્યન્ત ઘોર પરાક્રમ, મહાન્ બલ ઔર મહાન્ ઉત્સાહવાલી દેવિ! તુમ મહાન્ ભય કા નાશ કરને વાલી હો, તુમ્હેં નમસ્કાર હૈ॥16॥

તુમ્હારી ઓરદેખના ભી કઠિન હૈ। શત્રુઓં કા ભય બઢાને વાલી જગદમ્બિકે! મેરી રક્ષા કરો।પૂર્વ દિશા મેં ઐન્દ્રી (ઇન્દ્રશક્તિ ) મેરી રક્ષા કરે। અગ્નિકોણ મેં અગ્નિશક્તિ , દક્ષિણ દિશા મેં વારાહી તથા નૈર્ઋત્યકોણ મેં ખડ્ગધારિણી મેરી રક્ષા કરે। પશ્ચિમ દિશા મેં વારુણી ઔર વાયવ્યકોણ મેં મૃગ પર સવારી કરને વાલી દેવી મેરી રક્ષા કરે॥17-18॥

ઉત્તર દિશા મેં કૌમારી ઔર ઈશાન- કોણ મેં શૂલધારિણી દેવી રક્ષા કરે। બ્રહ્માણિ! તુમ ઊપર કી ઓર સે મેરી રક્ષા કરો ઔર વૈષ્ણવી દેવી નીચે કી ઓર સે મેરી રક્ષા કરે॥19॥

ઇસી પ્રકાર શવ કો અપના વાહન બનાને વાલી ચામુણ્ડાદેવી દસો દિશાઓં મેં મેરી રક્ષા કરે।જયા આગે સે ઔર વિજયા પીછે કી ઓર સે મેરી રક્ષા કરે॥20॥

વામભાગ મેં અજિતા ઔર દક્ષિણ ભાગ મેં અપરાજિતા રક્ષા કરે। ઉદ્યોતિની શિખા કી રક્ષા કરે। ઉમા મેરે મસ્તક પર વિરાજમાન હોકર રક્ષા કરે॥21॥

લલાટ મેં માલાધરી રક્ષા કરે ઔર યશસ્વિની દેવી મેરી ભૌંહોં કા સંરક્ષણ કરે। ભૌંહોં કે મધ્ય ભાગ મેં ત્રિનેત્રા ઔર નથુનોં કી યમઘણ્ટાદેવી રક્ષા કરે॥22॥

દોનોં નેત્રોં કે મધ્ય ભાગ મેં શઙ્ખિની ઔર કાનોં મેં દ્વારવાસિની રક્ષા કરે। કાલિકા દેવી કપોલોં કી તથા ભગવતી શાંકરી કાનોં કે મૂલભાગ કી રક્ષા કરે॥23॥

નાસિકા મેં સુગન્ધા ઔર ઊપર કે ઓઠ મેં ચર્ચિકા દેવી રક્ષા કરે। નીચે કે ઓઠ મેં અમૃતકલા તથા જિહ્વા મેં સરસ્વતી દેવી રક્ષા કરે॥ 24॥

કૌમારી દાઁતોં કી ઔર ચણ્ડિકા કણ્ઠપ્રદેશ કી રક્ષા કરે। ચિત્રઘણ્ટા ગલે કી ઘાઁટી કી ઔર મહામાયા તાલુ મેં રહકર રક્ષા કરે॥25॥

કામાક્ષી ઠોઢી કી ઔર સર્વમઙ્ગલા મેરી વાણી કી રક્ષા કરે। ભદ્રકાલી ગ્રીવા મેં ઔર ધનુર્ધરી પૃષ્ઠવંશ (મેરુદણ્ડ) મેં રહકર રક્ષા કરે॥26॥

કણ્ઠ કે બાહરી ભાગ મેં નીલગ્રીવા ઔર કણ્ઠ કી નલી મેં નલકૂબરી રક્ષા કરે। દોનોં કંધોં મેં ખડ્ગિની ઔર મેરી દોનોં ભુજાઓં કી વજ્રધારિણી રક્ષા કરે॥27॥

દોનોં હાથોં મેં દણ્ડિની ઔર અંગુલિયોં મેં અમ્બિકા રક્ષા કરે। શૂલેશ્વરી નખોં કી રક્ષા કરે। કુલેશ્વરી કુક્ષિ (પેટ) મેં રહકર રક્ષા કરે॥28॥

મહાદેવી દોનોં સ્તનોં કી ઔર શોકવિનાશિની દેવી મન કી રક્ષા કરે। લલિતા દેવી હૃદય મેં ઔર શૂલધારિણી ઉદર મેં રહકર રક્ષા કરે॥29॥

નાભિ મેં કામિની ઔર ગુહ્યભાગ કી ગુહ્યેશ્વરી રક્ષા કરે। પૂતના ઔર કામિકા લિઙ્ગ કી ઔર મહિષવાહિની ગુદા કી રક્ષા કરે॥30॥

ભગવતી કટિભાગ મેં ઔર વિન્ધ્યવાસિની ઘુટનોં કી રક્ષા કરે। સમ્પૂર્ણ કામનાઓં કો દેને વાલી મહાબલા દેવી દોનોં પિણ્ડલિયોં કી રક્ષા કરે॥31॥

નારસિંહી દોનોં ઘુટ્ઠિયોં કી ઔર તૈજસી દેવી દોનોં ચરણોં કે પૃષ્ઠભાગ કી રક્ષા કરે। શ્રીદેવી પૈરોં કી અંગુલિયોં મેં ઔર તલવાસિની પૈરોં કે તલુઓં મેં રહકર રક્ષા કરે॥32॥

અપની દાઢોં કે કારણ ભયંકર દિખાયી દેને વાલી દંષ્ટ્રાકરાલી દેવી નખોં કી ઔર ઊર્ધ્વકેશિની દેવી કેશોં કી રક્ષા કરે। રોમાવલિયોં કે છિદ્રોં મેં કૈબેરી ઔર ત્વચા કી વાગીશ્વરી દેવી રક્ષા કરો॥33॥

પાર્વતી દેવી રક્ત , મજ્જા, વસા, માંસ, હડ્ડી ઔર મેદ કી રક્ષા કરે। આઁતોં કી કાલરાત્રિ ઔર પિત્ત કી મુકુટેશ્વરી રક્ષા કરે॥34॥

મૂલાધાર આદિ કમલ-કોશોં મેં પદ્માવતી દેવી ઔર કફ મેં ચૂડામણિ દેવી સ્થિત હોકર રક્ષા કરે। નખ કે તેજ કી જ્વાલામુખી રક્ષા કરે। જિસકા કિસી ભી અસ્ત્ર સે ભેદન નહીં હો સકતા, વહ અભેદ્યા દેવી શરીર કી સમસ્ત સંધિયોં મેં રહકર રક્ષા કરો॥35॥

બ્રહ્માણિ! આપ મેરે વીર્ય કી રક્ષા કરેં। છત્રેશ્વરી છાયા કી તથા ધર્મધારિણી દેવી મેરે અહંકાર, મન ઔર બુદ્ધિ કી રક્ષા કરે॥36॥

હાથ મેં વજ્ર ધારણ કરને વાલી વજ્રહસ્તા દેવી મેરે પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, ઉદાન ઔર સમાન વાયુ કી રક્ષા કરે। કલ્યાણ સે શોભિત હોને વાલી ભગવતી કલ્યાણશોભના મેરે પ્રાણ કી રક્ષા કરે॥37॥

રસ, રૂપ, ગન્ધ, શબ્દ ઔર સ્પર્શ- ઇન વિષયોં કા અનુભવ કરતે સમય યોગિની દેવી રક્ષા કરે તથા સત્ત્વગુણ, રજોગુણ ઔર તમોગુણ કી રક્ષા સદા નારાયણી દેવી કરે॥38॥

વારાહી આયયુ કી રક્ષા કરે। વૈષ્ણવી ધર્મ કી રક્ષા કરે તથા ચક્રિણી (ચક્ર ધારણ કરને વાલી) દેવી યશ, કીર્તિ, લક્ષ્મી, ધન તથા વિદ્યા કી રક્ષા કરે॥39॥

ઇન્દ્રાણિ! આપ મેરે ગોત્ર કી રક્ષા કરેં। ચણ્ડિકે! તુમ મેરે પશુઓં કી રક્ષા કરો। મહાલક્ષ્મી પુત્રોં કી રક્ષા કરે ઔર ભૈરવી પત્ની કી રક્ષા કરે॥40॥

મેરે પથ કી સુપથા તથા માર્ગ કી ક્ષેમકરી રક્ષા કરે। રાજા કે દરબાર મેં મહાલક્ષ્મી રક્ષા કરે તથા સબ ઓર વ્યાપ્ત રહને વાલી વિજયા દેવી સમ્પૂર્ણ ભયોં સે મેરી રક્ષા કરે॥41॥

દેવિ! જો સ્થાન કવચ મેં નહીં કહા ગયા હૈ, અતએવ રક્ષા સે રહિત હૈ, વહ સબ તુમ્હારે દ્વારા સુરક્ષિત હો; ક્યોંકિ તુમ વિજયશાલિની ઔર પાપનાશિની હો॥42॥

યદિ અપને શરીર કા ભલા ચાહે તો મનુષ્ય બિના કવચ કે કહીં એક પગ ભી ન જાય- કવચ કા પાઠ કરકે હી યાત્રા કરે। કવચ કે દ્વારા સબ ઓર સે સુરક્ષિત મનુષ્ય જહાઁ-જહાઁ ભી જાતા હૈ, વહાઁ-વહાઁ ઉસે ધન-લાભ હોતા હૈ તથા સમ્પૂર્ણ કામનાઓં કી સિદ્ધિ કરને વાલી વિજય કી પ્રાપ્તિ હોતી હૈ। વહ જિસ-જિસ અભીષ્ટ વસ્તુ કા ચિન્તન કરતા હૈ, ઉસ-ઉસકો નિશ્ચય હી પ્રાપ્ત કર લેતા હૈ। વહ પુરુષ ઇસ પૃથ્વી પર તુલનારહિત મહાન્ ઐશ્વર્ય કા ભાગી હોતા હૈ॥43-44॥

કવચ સે સુરક્ષિત મનુષ્ય નિર્ભય હો જાતા હૈ। યુદ્ધ મેં ઉસકી પરાજય નહીં હોતી તથા વહ તીનોં લોગોં મેં પૂજનીય હોતા હૈ॥45॥

દેવી કા યહ કવચ દેવતાઓં કે લિયે ભી દુર્લભ હૈ। જો પ્રતિદિન નિયમપૂર્વક તીનોં સંધ્યાઓં કે સમય શ્રદ્ધા કે સાથ ઇસકા પાઠ કરતા હૈ, ઉસે દૈવી કલા પ્રાપ્ત હોતી હૈ તથા વહ તીનોં લોગોં મેં કભી ભી પરાજિત નહીં હોતા। ઇતના હી નહીં, વહ અપમૃત્યુ સે1 રહિત હો સૌસે ભી અધિક વર્ષો તક જીવિત રહતા હૈ॥46-47॥

મકરી, ચેચક ઔર કોઢ આદિ ઉસકી સમ્પૂર્ણ વ્યાધિયાઁ નષ્ટ હો જાતી હૈં। કનેર, ભાઁગ, અફીમ, ધતૂરે આદિ કા સ્થાવર વિષ, સાઁપ ઔર બિચ્છૂ આદિ કે કાટને સે ચઢા હુઆ જઙ્ગમ વિષ તથા અહિફેન ઔર તેલ કે સંયોગ આદિ સે બનને વાલા કૃત્રિમ વિષ- યે સભી પ્રકાર કે વિષ દૂર હો જાતે હૈં, ઉનકા કોઈ અસર નહીં હોતા॥48॥

ઇસ પૃથ્વી પર મારણ-મોહન આદિ જિતને આભિચારિક પ્રયોગ હોતે હૈં તથા ઇસ પ્રકાર કે જિતને મન્ત્ર, યન્ત્ર હોતે હૈં, વે સબ ઇસ કવચ કો હૃદય મેં ધારણ કર લેને પર ઉસ મનુષ્ય કો દેખતે હી નષ્ટ હો જાતે હૈં। યે હી નહીં, પૃથ્વી પર વિચરને વાલે ગ્રામદેવતા, આકાશચારી દેવવિશેષ, જલ સે સમ્બન્ધ મેં પ્રકટ હોને વાલે ગણ, ઉપદેશ માત્ર સે સિદ્ધ હોને વાલે નિમન્કોટિ કે દેવતા, અપને જન્મ કે સાથ પ્રકટ હોને વાલે દેવતા, કુલદેવતા, માલા (કણ્ઠમાલા આદિ), ડાકિની, શાકિની, અન્તરિક્ષ મેં વિચરને વાલી અત્યન્ત બલવતી ભયાનક ડાકિનિયાઁ, ગ્રહ, ભૂત, પિશાચ, યક્ષ, ગન્ધર્વ, રાક્ષસ, બ્રહ્મરાક્ષસ, બેતાલ, કૂષ્માણ્ડ ઔર ભૈરવ આદિ અનિષ્ટકારક દેવતા ભી હૃદય મેં કવચ ધારણ કિયે રહને પર ઉસ મનુષ્ય કો દેખતે હી ભાગ જાતે હૈં। કવચધારી પુરુષ કો રાજા સે સમ્માન-વૃદ્ધિ પ્રાપ્ત હોતી હૈ। યહ કવચ મનુષ્ય કે તેજ કી વૃદ્ધિ કરને વાલા ઔર ઉત્તમ હૈ॥49-52॥

કવચ કા પાઠ કરને વાલા પુરુષ અપની કીર્તિ સે વિભૂષિત ભૂતલ પર અપને સુયશ કે સાથ-સાથ વૃદ્ધિ કો પ્રાપ્ત હોતા હૈ। જો પહલે કવચ કા પાઠ કરકે ઉસકે બાદ સપ્તશતી ચણ્ડીકા પાઠ કરતા હૈ, ઉસકી જબ તક વન, પર્વત ઔર કાનનોં સહિત યહ પૃથ્વી ટિકી રહતી હૈ, તબ તક યહાઁ પુત્ર-પૌત્ર આદિ સંતાન પરમ્પરા બની રહતી હૈ॥53-54॥

ફિર દેહ કા અન્ત હોને પર વહ પુરુષ ભગવતી મહામાયા કે પ્રસાદ સે ઉસ નિત્ય પરમપદ કો પ્રાપ્ત હોતા હૈ, જો દેવતાઓં કે લિયે ભી દુર્લભ હૈ॥55॥

વહ સુન્દર દિવ્ય રૂપ ધારણ કરતા ઔર કલ્યાણમય શિવ કે સાથ આનન્દ કા ભાગી હોતા હૈ॥56॥

Advertisements