અઘોર પરમ્પરા

 

અઘોર પરમ્પરા

અઘોર પરમ્પરા કે અંતર્ગત ચાર પ્રકાર કે સન્યાસિયોં કા વિવરણ મહાનિર્વાણ તંત્ર મેં પ્રાપ્ત હોતા હૈ । બ્રમ્હાવધૂત, શૈવાવધૂત઼,વીરાવધૂત ઔર કુલાવધૂત । યે સભી અવધૂત હૈં । બ્રમ્હાવધૂત ગૃહસ્થાશ્રમી, સન્યાસી દોનો પ્રકાર કે હોતે હૈં । યે નિરાકાર બ્રમ્હ કેઉપાસક હોતે હૈં । શિવ કો ઇષ્ટ માનકર વિધિ પૂર્વક અભિષિક્ત હોનેવાલે સન્યાસી કો શૈવાવધૂત કહતે હૈં । વહ ગૃહસ્થાશ્રમી જોકુલાચાર કા પાલન કરતે હૈં કુલાવધૂત કહલાતે હૈં । વીરાવધૂત જટિલ વેશધારી હોતે હૈં । વે રુદ્રાક્ષ યા હડ્ડી કી માલા પહિને રહતેહૈં । કોઈ નગ્ન રહતે હૈં તો કોઈ કૌપીન ધારણ કરતે હૈં । યે શરીર પર ભષ્મ યા લાલ ચન્દન કા લેપ કિયે રહતે હૈં । વીર અવધૂતોંકે જો લક્ષણ બતાયે ગયે હૈં, વે સભી અઘોરપથ કે સાધકોં પર લાગૂ હોતે હૈં । યે હી ઔઘડ કહલાતે હૈં ।
ઇસકે અલાવા રામાનન્દી અવધૂત ભી હોતે હૈં , જો પ્રાયઃ બંગાલ મેં અધિક હૈં । યે જાતિ ભેદ, ખાનપાન કે નિયમ નહીં માનતે ।બંગાલ મેં ઇન્હેં બાઉલ કહતે હૈં । કહા જાતા હૈ કિ પહલે ઇનકા સંમ્બન્ધ શૈવ સમ્પ્રદાય કે વીર અવધૂતોં સે રહા હો સકતા હૈ ।
“યાતે રુદ્ર શિવાતનૂરઘોરા પાપકાશિની” યજુર્વેદ મેં ઇસ મંત્ર કે દ્વારા ભગવાન શિવ કે શરીર કો અઘોર અથવા સૌમ્ય કિ સંજ્ઞા સેઅભિહિત કિયા ગયા હૈ । ભગવાન શિવ કા નિવાસ હિમાલય મેં માના ગયા હૈ । ભગવાન શિવ પ્રથમ અઘોરી કે રુપ મેં જાને જાતેહૈં । ઉનકી વેશભૂષા , ચાલઢાલ, ગણ , સેવક આદિ સબ ઉનકે અઘોરી રુપ કે અનુરુપ હૈં । અઘોર સાધકોં કા એક વર્ગ ભગવાનશિવ કે નિવાસ સ્થાન હિમાલય કો અઘોરમત કા ઉદગમ માનતા હૈ ઔર સ્વયં કો હિમાલય સે જોડતા હૈ, અતઃ વે હિમાલી કહલાતેહૈં।
ઇસ વર્ગ મેં નાથ પરમ્પરા કે સંત આતે હૈં । જગત પ્રસિદ્ધ ગુરુ મત્સ્યેંન્દ્રનાથ એવં ગુરુ ગોરખનાથ હિમાલી નાથ પરમ્પરા કે હીઆચાર્ય માને જાતે હૈં । કહા તો યહ ભી જાતા હૈ કિ ઔઘડોં મેં યહ સામાન્ય ધારણા હૈ કિ ઉનકે મત કે પ્રવર્તક ગુરુ ગોરખનાથ જીથે ।
ગુરુ ગોરખનાથ

ગુરુ ગોરખનાથ કે જન્મ કે વિષય મેં જન માનસ મેં એક કિંમ્બદન્તી પ્રચલિત હૈ , જોકહતી હૈ કિ ગોરખનાથ ને સામાન્ય માનવ કે સમાન કિસી માતા કે ગર્ભ સે જન્મ નહીંલિયા થા । વે ગુરુ મત્સ્યેન્દ્રનાથ કે માનસ પુત્ર થે । વે ઉનકે શિષ્ય ભી થે ।
એક બાર ભિક્ષાટન કે ક્રમ મેં ગુરુ ગુરુ મત્સ્યેન્દ્રનાથ કિસી ગાઁવ મેં ગયે । કિસી એક ઘર મેંભિક્ષા કે લિયે આવાજ લગાને પર ગૃહ સ્વામિની ને ભિક્ષા દેકર આશીર્વાદ મેં પુત્ર કીયાચના કી । ગુરુ મત્સ્યેન્દ્રનાથ સિદ્ધ તો થે હી, ઉનકા હૃદય દયા ઓર કરુણામય ભી થા।અતઃ ગૃહ સ્વામિની કી યાચના સ્વીકાર કરતે હુએ ઉનને પુત્ર કા આશીર્વાદ દિયા ઔરએક ચુટકી ભર ભભૂત દેતે હુએ કહા કિ યથાસમય વે માતા બનેંગી । ઉનકે એક મહાતેજસ્વી પુત્ર હોગા જિસકી ખ્યાતિ દિગદિગન્ત તક ફૈલેગી । આશીર્વાદ દેકર ગુરુમત્સ્યેન્દ્રનાથ અપને દેશાટન કે ક્રમ મેં આગે બઢ ગયે ।
બારહ વર્ષ બીતને કે બાદ ગુરુ મત્સ્યેન્દ્રનાથ ઉસી ગ્રામ મેં પુનઃ આયે । કુછ ભી નહીંબદલા થા । ગાઁવ વૈસા હી થા । ગુરુ કા ભિક્ષાટન કા ક્રમ અબ ભી જારી થા । જિસ ગૃહસ્વામિની કો અપની પિછલી યાત્રા મેં ગુરુ ને આશીર્વાદ દિયા થા , ઉસકે ઘર કે પાસઆને પર ગુરુ કો બાલક કા સ્મરણ હો આયા । ઉન્હોને ઘર મેં આવાજ લગાઈ । વહી ગૃહ સ્વામિની પુનઃ ભિક્ષા દેને કે લિયે પ્રસ્તુતહુઈ । ગુરુ ને બાલક કે વિષય મેં પૂછા । ગૃહસ્વામિની કુછ દેર તો ચુપ રહી, પરંતુ સચ બતાને કે અલાવા ઉપાય ન થા । ઉસનેતનિક લજ્જા, થોડે સંકોચ કે સાથ સબકુછ સચ સચ બતલા દિયા ।
હુઆ યહ થા કિ ગુરુ મત્સ્યેન્દ્રનાથ સે આશીર્વાદ પ્રાપ્તિ કે પશ્ચાત ઉસકા દુર્ભાગ્ય જાગ ગયા થા । પાસ પડોસ કી સ્ત્રિયોં ને રાહચલતે ઐસે કિસી સાધુ પર વિશ્વાસ કરને કે લિયે ઉસકી ખૂબ ખિલ્લી ઉડાઈ થી । ઉસમેં ભી કુછ કુછ અવિશ્વાસ જાગા થા , ઔરઉસને ગુરુ પ્રદત્ત ભભૂતિ કા નિરાદર કર ખાયા નહીં થા । ઉસને ભભૂતિ કો પાસ કે ગોબર ગઢે મેં ફેંક દિયા થા ।
ગુરુ મત્સ્યેન્દ્રનાથ તો સિદ્ધ મહાત્મા થે હી, ધ્યાનબલ સે ઉનને સબ કુછ જાન લિયા । વે ગોબર ગઢે કે પાસ ગયે ઔર ઉન્હોનેબાલક કો પુકારા । ઉનકે બુલાવે પર એક બારહ વર્ષ કા તીખે નાક નક્શ , ઉચ્ચ લલાટ એવં આકર્ષણ કી પ્રતિમૂર્તિ સ્વશ્થ બચ્ચાગુરુ કે સામને આ ખડા હુઆ । ગુરુ મત્સ્યેન્દ્રનાથ બચ્ચે કો લેકર ચલે ગયે । યહી બચ્ચા આગે ચલકર અઘોરાચાર્ય ગુરુગોરખનાથ કે નામ સે પ્રસિદ્ધ હુઆ ।
અઘોરપથ કે દૂસરે આચાર્ય ભગવાન દત્તાત્રેય માને જાતે હૈં । દત્તાત્રેય કા સ્થાન ગિરનાર પર્વત માના ગયા હૈ । ગિરનાર પર્વત કેશિખર પર ભગવાન દત્તાત્રેય કી પાદુકા એવં કમન્ડલુ તીર્થ હૈ । ઇસ સ્થલ કી પરમ્પરા કે અઘોર સાધક ગિરનારી યા ગિરનાલીકહલાતે હૈં ।
સત્રહવીં શતાબ્દી કે આરમ્ભ મેં ગિરનારી અઘોર પરમ્પરા મેં એક મહાન સંત કા આવિર્ભાવ હુઆ । વે થે અઘોરાચાર્ય બાબાકીનારામ । બાબા કીનારામ કા અવતરણ સન્ ૧૬૦૧ મેં હુઆ માના જાતા હૈ ।
અઘોરાચાર્ય બાબા કીનારામ

અઘોરાચાર્ય બાબા કીનારામ
અઘોરાચાર્ય બાબા કીનારામ જી કા જન્મ બનારસ જનપદ કે ચન્દૌલી તહસીલ કે અન્તર્ગતરામગઢ ગ્રામ મેં ક્ષત્રિય રઘુવંશી પરિવાર મેં વિક્રમી સંવત્ ૧૬૫૮ મેં, ભાદ્રપદ કે કૃષ્ણપક્ષ મેંઅઘોર ચુતુર્દશી કે દિન હુઆ થા । ઉન દિનોં વહાઁ રઘુવંશી ક્ષત્રીયોં કા બોલબાલા થા । ઉન્હીકે કુલીન વંશ મેં શ્રી અકબર સિંહ કો ૬૦ વર્ષ કી આયુ મેં યહ પુત્ર પ્રાપ્ત હુઆ થા । યે તીનભાઈ થે, જિનમેં યે સબસે બડે થે । બાલક દીર્ઘજીવી ઔર કીર્તિવાન્ હો ઇસકે લિયે ઉન્હેં દૂસરેકો દાન દે કર ઉસસે ધન દે કર ખરીદ લિયા ગયા। ઇસ પ્રકાર આપકા નામ કીના સિંહ (ક્રયકિયા હુઆ) રખા ગયા।
“શુચીનાં શ્રીમતાં ગેહે યોગ ભ્રષ્ટોઽભિજાયતે”
!! જિન યોગિયોં કી કિસી કારણવશ યોગ સાધના મેં બાધા પડ જાતી હૈ, તો વે અગલે જન્મમેં કિસી શ્રીમાન્ ,સંપત્તિશાલી, વિદ્વત્ પરિવાર મેં જન્મ લેતે હૈં !!
વે કેવલ ઐસે ઉચ્ચકુલીન પરિવારોં મેં જન્મ હી નહીં લેતે બલ્કિ પ્રાક્તન જન્મ કે સભીઆધ્યાત્મિક સંસ્કાર ભી લિયે ચલે આતે હૈં । ઠીક યહી દશા બાબા કીનારામ કી ભી થી । ઉનમેં જન્મના વૈરાગ્ય કે ભાવ પરિલક્ષિતહોતે થે ।
ઉન દિનોં બાલ વિવાહ કા પ્રચલન થા અત: ૯ વર્ષ કી ઉમ્ર મેં હી આપકા વિવાહ કાત્યાયની દેવી કે સાથ કર દિયા ગયા। ૧૨ વર્ષકી ઉમ્ર મેં ગૌને કે લિયે સસુરાલ જાને કે એક દિન પૂર્વ ઉનહોને અપની માતા સે આગ્રહ કિયા કી મુઝે દૂધભાત ખિલાઓ । માતા કેમના કરને પર ભી હઠપૂર્વક દૂધભાત ખાયા । દૂસરે દિન સમાચાર આયા કિ વે જિસ પત્નિ કા ગૌના લેને જાને વાલે થે , ઉનકાત્યાયની દેવી કા દેહાવસાન હો ગયા હૈ । કુછ સમય બાદ માતા-પિતા ભી પરલોક સિધાર ગયે ઔર કીના સિંહ કે લિયે વૈરાગ્યકા માર્ગ પ્રશસ્ત હો ગયા। ઉન્હોંને ઘર છોડા ઔર સબ સે પહલે ગાજીપુર કે કારોં ગ્રામ મેં રામાનુજી સમ્પ્રદાય કે અનુયાયી ગૃહસ્થમહાત્મા શિવારામ કે યહાઁ પડાવ ડાલા। બાબા શિવારામ કો બાલક કીના કી વિલક્ષણતા કા આભાસ હો ગયા થા। ઉનકે આશ્ચર્ય કીસીમા ન રહી જબ ઉન્હોંને છિપ કર દેખા કિ ગંગા સ્નાન કે લિયે જાને વાલે કીનારામ કા ચરણ-સ્પર્શ કરને કે લિયે ગંગાજી સ્વયંઆગે બઢ રહી હૈં। કુછ દિન બાબા શિવારામ કે સાથ રહને કે બાદ વે ઉનકે શિષ્ય બન ગયે। કુછ વર્ષોં કે ઉપરાન્ત બાબા શિવારામકી ધર્મપત્નિ કા નિધન હો ગયા । બાબા શિવારામ કી ઇચ્છા હુઈ કિ દૂસરા વિવાહ કર લિયા જાય । યહ બાત કીનારામ , કો અચ્છીન લગી । ઉન્હોંને અપને ગુરુ જી સે સ્પષ્ટ કહ દિયા કિ ” મહારાજ ! યદિ આપ દૂસરા વિવાહ કર લેંગે તો મૈં દૂસરા ગુરુ કર લૂઁગા “। ઇસ પર બાબા શિવારામ જી ને ઝલ્લાકર કહા ” જા કરલે દૂસરા ગુરુ ” । બસ ફિર ક્યા થા બાબા કીનારામ ને ઉસી સમય અપનાઆસન ઉઠાયા ઔર ચલ દિયે ।
ઇસકે બાદ ઉન્હોને ગિરનાર પર્વત કી યાત્રા કી । વહાઁ ત્રિમૂર્તિ કે અવતાર અન્તરિક્ષવાસી ભગવાન્ દત્તાત્રેય જી કા દર્શન ઉન્હેંહુઆ ઔર ઉનસે અવધૂતી દીક્ષા ગ્રહણ કી। ઇસકે બાદ વે કાશી લૌટ આયે। કાશી આકર બાબા કાલૂરામ જી સે અઘોર મત કાઉપદેશ લિયા। ઇસ પ્રકાર બાબા કીનારામ જી ને વૈષ્ણવ, ભાગવત્ તથા અઘોર પન્થ ઇન તીનોં કો સાધ્ય કિયા। વૈષ્ણવ હોને કેનાતે વે રામ કે ઉપાસક બને। અઘોર મત કા પાલન કરને કે કારણ ઇન્હેં મદ્ય-માંસાદિ કા સેવન કરને મેં ભી કોઈ આપત્તિ નહીં થી।જાતિ-પાઁતિ કા ભી કોઈ ભેદ-ભાવ ન થા। હિંદૂ-મુસ્લિમ સભી ઉનકે શિષ્ય બન ગયે।
અપને દોનોં ગુરુઓં કી મર્યાદા કા પાલન કરતે હુએ ઉન્હોંને વૈષ્ણવ મત કે ચાર સ્થાન-મારુફપુર, નઈડીહ, પરાનાપુર તથામહુઆર ઔર અઘોર મત કે ચાર સ્થાન રામગઢ (બનારસ), દેવલ (ગાજીપુર), હરિહરપુર (જૌનપુર) તથા ક્રીંકુણ્ડ કાશી મેંસ્થાપિત કિયે। ઉનકી પ્રમુખ ગદ્દી ક્રીંકુણ્ડ પર હૈ।

બાબા કીનારામ જી કે કઈ ચમત્કાર સુનને કો મિલતે હૈં।

બાબા કીનારામ જી દેશાટન કે ક્રમ મેં જબ જૂનાગઢ પહુઁચે તો વહાઁ કે નવાબ (જિસે કોઈ સન્તાન ન થી) ને રાજ્ય મેં ભિખારિયોં કોજેલ ભેજને કા આદેશ દિયા હુઆ થા। બાબા કીનારામ જી કે શિષ્ય બાબા બીજારામ ભી ભિક્ષા માઁગને કે અપરાધ મેં જેલ ભેજ દિયેગયે । જબ કીનારામ જી કો પતા ચલા તો વે જેલ પહુઁચે। વહાઁ અનેક ભિક્ષા માઁગને કે અપરાધ મેં બંદી બનાકર દંડિત સાધુ ચક્કીચલા કર આટા પીસ રહે થે। ઉન્હોંને સાધુઓં કો ચક્કી ચલાને સે મના કિયા ઔર અપની કુબડી સે ચક્કી કો ઠોકતે હુએ કહા, \”ચલ-ચલ રે ચક્કી।\’ ચક્કી અપને આપ ચલને લગી। જબ નવાબ કો ઇસ બાત કી સૂચના મિલી તો વહ દૌડા દૌડા આયા ઔરબાબા કીનારામ જી કો આગ્રહ કરકે કિલે મેં લે ગયા, ઉનસે માફી માઁગી। કીનારામ જી ને નવાબ કો માફ કર દિયા ઔર ઉસસે કહાકિ આજ સે સભી સાધુઓં કો ઢાઈ પાવ આટા ઔર નમક દિયા જાય જિસસે ઉન્હેં ભવિષ્ય મેં ભીખ ન માઁગની પડે। સભી સાધુતત્કાલ રિહા કર દિયે ગયે । બાબા કીનારામ જી કે આશીર્વાદ સે નવાબ કો સંતાન કી ભી પ્રાપ્તિ હુઈ।
બાબા કીનારામ જી ચલતે-ચલતે કંધાર પહુઁચે। યહાઁ કે કિલે પર ફારસ કે શાહ અબ્બાસ કા કબ્જા થા જિસને, જહાઁગીર કે બુઢાપે કાલાભ ઉઠા કર કિલે પર અપના અધિકાર કર લિયા થા। જહાઁગીર ઔર શાહજહાઁ કાફી પ્રયાસ કે બાદ ભી ઉસે જીત નહીં પા રહે થે।શાહજહાઁ કા ઔઘડ સંતોં મેં વિશ્વાસ હોને કે કારણ બાબા કીનારામ જી ને ઉસે આશીર્વાદ દિયા। ફારસ કે સૂબેદાર શાહ કે ખિલાફ હોગયે ઔર ઇસ પ્રકાર શાહજહાઁ બિના લડાઈ લડે હી કિલા જીતને મેં કામયાબ હો ગયા। ફિર ઇસી કિલે મેં શાહજહાઁ ને બાબાકીનારામ જી કા સ્વાગત કિયા।
જનુશ્રુતિ કે અનુસાર બાબા કીનારામ જી ને એક બાર ક્ષિપ્રા નદી કે તટ પર ઔરંગજેબ કો ફટાકારા થા કિ જિસ મજહબ કી આડ મેંતુમ અમાનુષિક કાર્ય કર રહે હો, તુમ્હેં ઇતિહાસ કભી માફ નહીં કરેગા। તુમ્હારી સન્તાન હી તુમ્હેં ઇસકે લિયે પ્રતાડિત કરેગી।
ઇસ પ્રકાર બાબા કીનારામ જી ને ભારત કે કોને-કોને મેં દીન દુખિયોં કી સેવા કિયા તથા શોષિત લોગોં કો શોષણ સે મુક્ત કરાયા।ઇન્હોંને અન્યાય કભી સહન નહીં કિયા।
બાબા કીનારામ જી કા મહાપ્રયાણ ભી એક અદ્ભુત ઘટના હૈ। ૨૧ સિતંબર ૧૭૭૧ ઈ. કો ઉન્હોંને કાશી કે અપને શિષ્યોં, વિદ્વાનોં તથાવેદ પાઠિયોં ઔર વીર ક્ષત્રિયોં કો બુલાયા ઔર કહા, \”આપ સબ મેરે પાર્થિવ શરીર કો હિંગલાજ દેવી કે યંત્ર કે સમીપપૂર્વાભિમુખ સ્થાપિત કરેં। જો સમય-સમય પર મેરે પાર્થિવ શરીર કે સન્નિકટ હિંગલાજ દેવી કે યંત્ર કી પરિધિ મેં પ્રાર્થના કરેગા,વહ ફલીભૂત હોગી।\” ઇસકે ઉપરાન્ત ઉન્હોંને સબ કે સામને હુક્કા પિયા। તભી આકાશ મેં બિજલી જૈસી ચમક કે સાથ જોર કીગર્જના હુઈ, જૈસે ભૂચાલ આયા હો। ઉસી કે સાથ બાબા કે ઊર્ધ્વરન્ધ્ર સે તેજોમય પ્રકાશ નિકલા ઔર દેખતે-દેખતે આકાશ મેંવિલીન હો ગયા। ઉપસ્થિત સારે લોગ રોને બિલખને લગે। તભી આકાશ કો ચીરતી હુઈ આવાજ આઈ, \”વ્યાકુલ ન હો, મૈં ક્રીંકુણ્ડસ્થિત હિંગલાજ દેવી કે યંત્ર કી પરિધિ મેં ચિતાઓં કી લકડી સે જલતી હુઈ અખણ્ડ ધૂની કે નિકટ સદૈવ એક રુપ સે રહૂઁગા।\”
કાશી કા યહ ક્રીંકુણ્ડ અઘોર સાધના કા કેન્દ્ર રહા હૈ। યહાઁ અનેક ઔઘડ સાધકોં ને સાધના કર સિદ્ધી પ્રાપ્ત કી હૈ ઔર અપના જન્મસફલ કિયા હૈ ।
બાબા કીનારામ જી કે પશ્ચાત ઉનકે દ્વારા સ્થાપિત ક્રીં કુણ્ડ સ્થલ વારાણસી કે ગ્યારહ મહન્ત હુએ જિનકે દ્વારા દીક્ષિત એક બડાશિષ્ય સમુદાય પૂરે ભારતવર્ષ મેં પાયે જાતે હૈં । વર્તમાન મેં ઇસ સ્થલ કે બારહવેં મહન્ત બાબા સિદ્ધાર્થ ગૌતમરામ જી હૈ

અઘોર પંથ કા ઇતિહાસ

અઘોર સાધના કા આરમ્ભ કબ હુઆ યહ ઠીક ઠીક જાનના યા બતા પાના આજ સંભવ નહીં હૈ । યદ્યપિ અઘોર સાધના ઈસા કે પૂર્વકાલ સે હી ચલી આ રહી હૈ, પરન્તુ જિસ રુપ મેં અન્ય દેશોં મેં તિથિક્રમ ઔર ઘટના ક્રમ કે અનુસાર લિખિત ઇતિહાસ પ્રાપ્ત હૈ, વૈસા ઇતિહાસ હમારે યહાઁ સુલભ નહીં હૈ । ઇસ વિષય મેં વ્યાપક જિજ્ઞાસા ઔર પરીક્ષણ કરકે અનેક વિદ્વાનો ને યહ નિષ્કર્ષ નિકાલા હૈ કિ અઘોર સમ્પ્રદાય મેં જો અનેક પ્રકાર કે આચાર ઔર દાર્શનિક તત્વ વિદ્યમાન હૈં, ઉન સબકે મૂલ સૂત્ર શૈવ ઔર શાક્ત તંત્રોં મેં કહીં ન કહીં પ્રાપ્ત હો જાતે હૈં । ઇતના હી નહીં જિન અનેક સાધના પદ્ધતિયોં કા સમાવેશ શૈવ ઔર શાક્ત દર્શન મેં કિયા ગયા હૈ । ઉન સબકા પર્યવસાન અઘોર પંથ મેં પ્રાપ્ત હો જાતા હૈ ।

હમ યહાઁ શૈવ ઔર શાક્ત દર્શન કે વિસ્તાર તથા દુરુહતા સે બચતે હુએ કેવલ સંકેત કે રુપ મેં નામ તક હી સીમિત રહેંગે । આવશ્યકતાનુસાર સંક્ષેપ મેં ઉન્હી તત્વોં કી ચર્ચા કરેંગે જિનકા સીધા ઔર સ્પષ્ટ સમ્બંધ અઘોર પરમ્પરા સે હૈ ।
શૈવ દર્શન
શિવ યા રુદ્ર કી ઉપાસના વૈદિક કાલ સે હી હોતી ચલી આ રહી હૈ । યજુર્વેદ કે શતરુદ્રીય અધ્યાય મેં શિવ યા રુદ્ર કા રુપ ઔર મહત્વ વર્ણિત હૈ । ઇસકે અલાવા તૈત્તિરીય આરણ્યક, શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ્, વામન પુરાણ, મેં શૈવ દર્શન કી વિશદ વ્યાખ્યા ઉપલબ્ધ હૈ । વામન પુરાણ મેં શૈવોં કે ચાર સમ્પ્રદાયોં કા ઉલ્લેખ મિલતા હૈ । શૈવ, પાશુપત, કાલદમન ઔર કાપાલિક । શૈવ મતાનુસાર શિવ હી કર્માદિ સાપેક્ષ કર્તા હૈં । જીવમાત્ર પશુ કહલાતા હૈ । ઉસકા પતિ પશુપતિ ભગવાન માહેશ્વર યા શિવ હૈં । પતિ, પશુ ઔર પાશ યે તીન પદાર્થ હૈં । મલ, કર્મ , માયા ઔર રોધ શક્તિ યે ચાર પાશ હૈં । ભગવાન શિવ હી પતિ હૈં ઔર દીક્ષાદિ ઉપાય શિવત્વ પ્રાપ્તિ કી સાધનાએઁ હૈં ।
શાક્ત દર્શન
શાક્ત દર્શન યા કૌલ દર્શન ભી અત્યંત પ્રાચીન માના જાતા હૈ । કૌલધર્મ કે પ્રતિષ્ઠાપક કે રુપ મેં મચ્છન્દ્ર યા મત્સ્યેન્દ્ર યા મીનાનાથ કો માના જાતા હૈ । અભિનવ ગુપ્ત ને કહા હૈ કિ શિવોહઁ યહ અનુભવ કર લેને પર મોક્ષ પ્રાપ્ત હોતા હૈ કિન્તુ કૌલમત મેં શામ્ભ ઉપાય સે મોક્ષ પ્રાપ્ત હોતા હૈ । કુલાચાર મેં પઞ્ચમકાર કા પ્રયોગ વિહિત હૈ । કુલાર્ણવ તંત્ર કે અનુસાર મન કી સ્થિરતા કે લિયે, મન્ત્રાર્થ કે સ્ફુરણ કે લિયે ઔર ભવપાશ કી મુક્તિ કે લિયે સુરાપાન વિહિત હૈ । કૌલમત મેં સચ્ચિદાનન્દ બ્રહ્મ સે અભિન્ન સંવિત તત્વ કો હી મહાત્રિપુર સુન્દરી નામ દિયા હુઆ હૈ । ત્રિપુરા હી લલિતા હૈં ઔર લલિતા હી શ્રીવિદ્યા હૈં ।
અઘોર, શિવ યા રુદ્ર કા હી પર્યાય હૈ । શિવ કે પાઁચ મુખોં મેં સે એક કા નામ અઘોર હૈ । અઘોરિયોં કા આવિર્ભાવ શિવ સે હી માના જાતા હૈ । ઉનકે બાદ કી પરમ્પરા મેં ભગવાન દત્તાત્રેય, વિશ્વામિત્ર, વામદેવ,વશિષ્ઠ, મીનાનાથ, ગોરખનાથ, સમ્રાટ વિક્રમાદિત્ય, અઘોરાચાર્ય, ભૈરવાચાર્ય, અભિનવ ગુપ્ત, સિદ્ધિ વિદ્યા સર્વાનન્દ ઠાકુર, અવધૂત નાગલિંગપ્પા, બ્રહ્મનિષ્ઠ શ્રીમોહન સ્વામી, અઘોરી ગજાનન ઔલિયા, અઘોરાચાર્ય બામાક્ષેપા, બાબા કાલુરામ, અઘોરાચાર્ય બાબા કીનારામ , અઘોરેશ્વર બાબા ભગવાન રામ જી, ઔઘડ ગણેશ નારાયણ, વર્તમાન મેં ક્રીં કુણ્ડ કે મહન્ત બાબા સિદ્ધાર્થ ગૌતમ રામ, બાબા ગુરુપદ સંભવ રામ , અવધૂત બાબા પ્રિયદર્શી રામ, બાબા સમૂહરત્ન રામ, ઔઘડ હરીહરરામ, આદિ । ઇસમેં હિમાલી ઘરાને કે કઈ ઔઘડોં કે નામ નહીં આ પાયે હૈં ।

અઘોર પંથ કા ઇતિહાસ

અઘોર સાધના કા આરમ્ભ કબ હુઆ યહ ઠીક ઠીક જાનના યા બતા પાના આજ સંભવ નહીં હૈ । યદ્યપિ અઘોર સાધના ઈસા કે પૂર્વકાલ સે હી ચલી આ રહી હૈ, પરન્તુ જિસ રુપ મેં અન્ય દેશોં મેં તિથિક્રમ ઔર ઘટના ક્રમ કે અનુસાર લિખિત ઇતિહાસ પ્રાપ્ત હૈ, વૈસા ઇતિહાસ હમારે યહાઁ સુલભ નહીં હૈ । ઇસ વિષય મેં વ્યાપક જિજ્ઞાસા ઔર પરીક્ષણ કરકે અનેક વિદ્વાનો ને યહ નિષ્કર્ષ નિકાલા હૈ કિ અઘોર સમ્પ્રદાય મેં જો અનેક પ્રકાર કે આચાર ઔર દાર્શનિક તત્વ વિદ્યમાન હૈં, ઉન સબકે મૂલ સૂત્ર શૈવ ઔર શાક્ત તંત્રોં મેં કહીં ન કહીં પ્રાપ્ત હો જાતે હૈં । ઇતના હી નહીં જિન અનેક સાધના પદ્ધતિયોં કા સમાવેશ શૈવ ઔર શાક્ત દર્શન મેં કિયા ગયા હૈ । ઉન સબકા પર્યવસાન અઘોર પંથ મેં પ્રાપ્ત હો જાતા હૈ ।

હમ યહાઁ શૈવ ઔર શાક્ત દર્શન કે વિસ્તાર તથા દુરુહતા સે બચતે હુએ કેવલ સંકેત કે રુપ મેં નામ તક હી સીમિત રહેંગે । આવશ્યકતાનુસાર સંક્ષેપ મેં ઉન્હી તત્વોં કી ચર્ચા કરેંગે જિનકા સીધા ઔર સ્પષ્ટ સમ્બંધ અઘોર પરમ્પરા સે હૈ ।
શૈવ દર્શન
શિવ યા રુદ્ર કી ઉપાસના વૈદિક કાલ સે હી હોતી ચલી આ રહી હૈ । યજુર્વેદ કે શતરુદ્રીય અધ્યાય મેં શિવ યા રુદ્ર કા રુપ ઔર મહત્વ વર્ણિત હૈ । ઇસકે અલાવા તૈત્તિરીય આરણ્યક, શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ્, વામન પુરાણ, મેં શૈવ દર્શન કી વિશદ વ્યાખ્યા ઉપલબ્ધ હૈ । વામન પુરાણ મેં શૈવોં કે ચાર સમ્પ્રદાયોં કા ઉલ્લેખ મિલતા હૈ । શૈવ, પાશુપત, કાલદમન ઔર કાપાલિક । શૈવ મતાનુસાર શિવ હી કર્માદિ સાપેક્ષ કર્તા હૈં । જીવમાત્ર પશુ કહલાતા હૈ । ઉસકા પતિ પશુપતિ ભગવાન માહેશ્વર યા શિવ હૈં । પતિ, પશુ ઔર પાશ યે તીન પદાર્થ હૈં । મલ, કર્મ , માયા ઔર રોધ શક્તિ યે ચાર પાશ હૈં । ભગવાન શિવ હી પતિ હૈં ઔર દીક્ષાદિ ઉપાય શિવત્વ પ્રાપ્તિ કી સાધનાએઁ હૈં ।
શાક્ત દર્શન
શાક્ત દર્શન યા કૌલ દર્શન ભી અત્યંત પ્રાચીન માના જાતા હૈ । કૌલધર્મ કે પ્રતિષ્ઠાપક કે રુપ મેં મચ્છન્દ્ર યા મત્સ્યેન્દ્ર યા મીનાનાથ કો માના જાતા હૈ । અભિનવ ગુપ્ત ને કહા હૈ કિ શિવોહઁ યહ અનુભવ કર લેને પર મોક્ષ પ્રાપ્ત હોતા હૈ કિન્તુ કૌલમત મેં શામ્ભ ઉપાય સે મોક્ષ પ્રાપ્ત હોતા હૈ । કુલાચાર મેં પઞ્ચમકાર કા પ્રયોગ વિહિત હૈ । કુલાર્ણવ તંત્ર કે અનુસાર મન કી સ્થિરતા કે લિયે, મન્ત્રાર્થ કે સ્ફુરણ કે લિયે ઔર ભવપાશ કી મુક્તિ કે લિયે સુરાપાન વિહિત હૈ । કૌલમત મેં સચ્ચિદાનન્દ બ્રહ્મ સે અભિન્ન સંવિત તત્વ કો હી મહાત્રિપુર સુન્દરી નામ દિયા હુઆ હૈ । ત્રિપુરા હી લલિતા હૈં ઔર લલિતા હી શ્રીવિદ્યા હૈં ।
અઘોર, શિવ યા રુદ્ર કા હી પર્યાય હૈ । શિવ કે પાઁચ મુખોં મેં સે એક કા નામ અઘોર હૈ । અઘોરિયોં કા આવિર્ભાવ શિવ સે હી માના જાતા હૈ । ઉનકે બાદ કી પરમ્પરા મેં ભગવાન દત્તાત્રેય, વિશ્વામિત્ર, વામદેવ,વશિષ્ઠ, મીનાનાથ, ગોરખનાથ, સમ્રાટ વિક્રમાદિત્ય, અઘોરાચાર્ય, ભૈરવાચાર્ય, અભિનવ ગુપ્ત, સિદ્ધિ વિદ્યા સર્વાનન્દ ઠાકુર, અવધૂત નાગલિંગપ્પા, બ્રહ્મનિષ્ઠ શ્રીમોહન સ્વામી, અઘોરી ગજાનન ઔલિયા, અઘોરાચાર્ય બામાક્ષેપા, બાબા કાલુરામ, અઘોરાચાર્ય બાબા કીનારામ , અઘોરેશ્વર બાબા ભગવાન રામ જી, ઔઘડ ગણેશ નારાયણ, વર્તમાન મેં ક્રીં કુણ્ડ કે મહન્ત બાબા સિદ્ધાર્થ ગૌતમ રામ, બાબા ગુરુપદ સંભવ રામ , અવધૂત બાબા પ્રિયદર્શી રામ, બાબા સમૂહરત્ન રામ, ઔઘડ હરીહરરામ, આદિ । ઇસમેં હિમાલી ઘરાને કે કઈ ઔઘડોં કે નામ નહીં આ પાયે હૈં ।

અઘોર ક્યા હૈ ?

અઘોરપંથ કે વિષય મેં અઘોર પરમ્પરા કે દૈદિપ્યમાન નક્ષત્ર એવં અધિકારી સન્ત , મહાપુરુષ અનન્ત શ્રી વિભૂષિત પરમ પૂજ્ય અઘોરેશ્વર ભગવાન રામ જી દ્વારા બતલાયા ગયા હૈ કિઃ

“જો ઘોર ન હો, કઠિન ન હો, કડુવા ન હો ઉસે “અઘોર” કહતે હૈં । અઘોર સુગમ પંથ હૈ । ઇસકા અનુગમન સ્વભાવ કી મંથર ગતિ સે હોતા હૈ । પાપોં કા પક્ષ, તપોં કી ગતિ જહાઁ ન હો વહી અઘોર હૈ । હમ ઘર ઔર બાહર સુગમ ઉપાયોં કો ઢૂંઢતે હૈં । વહ ક્યા હૈ ? વહ અઘોર હૈ । યહ પાવન પથ હૈ । ઇસમેં જીવન કા રસ નિહિત હૈ, યે મર્મીલી બાતેં હૈં સમઝને પર હી મિલતી હૈં । યહ આનન્દ સંગ્રહ કા સબ રસ હૈ । ઇસે નિઃસંકોચ પાયા જા સકતા હૈ । ભટકતે હુયે માનવોં કે કૃત સંકલ્પ કો યહ પુરાતા હે । યહ શિવ હૈ, યહ ગૂંગોં કા રસ હૈ । ઇસે પાને કે લિયે દૃષ્ટિ ભેદ છોડના હોગા । યહ ન પૃથક હૈ ન અપના હૈ । જગત મિથ્યા યા સપના નહીં હોતા । બ્રહ્મ સત્ય હૈ તો બ્રહ્મ કી સૃષ્ટિ ભી સત્ય હૈ । જિન બીજોં સે પૌધે ઉગતે હૈં યદિ વહ સત્ય હૈં તો પૌધે ઉસસે અલગ નહીં । અતઃ વહ સત્ય હૈ ઔર ઉસકા જગત સત્ય હૈ । યહ વિચાર ભી સત્ય હૈ । અપને કો તૃપ્ત કરને કે લિયે જબ સુમન સા પ્રસન્ન મન કા ગૌરવમય પર્ણોં સે હાર ગૂઁથોગે તો યહ હાર હૃદય કા સ્વાગત કરેગા । અપરિપક્વ જ્ઞાન કા ત્યાગ કરકે જો પૂરન હૈ ઉસકે પથ પર સાધકોં કો ચલના હૈ । અનન્ત આનન્દ પ્રાપ્ત કરને કે લિયે મન વિચાર કે ક્રંદન કો અનસુની કરના હોગા । તબ શાન્ત હૃદય હોકર સાધક ત્રિતાપોં કો કટાકર સુખ સમૃદ્ધિ કે ઘેરે મેં વિશ્રામ પાતા હૈ । જન સમૂહ કે ગૌરવ કો ઉન્નતીશીલ બનાના સાધના કા લક્ષ્ય હૈ । સાધુપથ ઇસસે ભિન્ન કુછ નહીં, પરન્તુ સમઝને પર હી યહ દીખતા હૈ ઔર સભી ગુણ દિખલાને લગતે હૈં, યહ અવિચલ સત્ય હૈ ।”
અઘોર કા શબ્દકોશીય અર્થ રાજા રાધાકાન્તદેવ વિરચિત, શબ્દકલ્પદ્રુમ ગ્રંથ કે ભાગ ૧ મેં ઇસ પ્રકાર દિયા હુઆ હૈ ।
અઘોરઃ, પું ,” યા તે રુદ્ર ! શિવા તનુરઘોરા પાપકાશિની” ઇતિ વેદઃ મહાદેવઃ ।”

શિવં કલ્યાણં વિદ્યતે અસ્ય શિવઃ શ્યતિ અશુભં ઇતિવા, શેરતેઅવતિષ્ઠન્તે અણિમાદયો અષ્ટૌ ગુણા અસ્મિન્ ઇતિ વા શિવઃ ।”

જિનમેં સમસ્ત મઁગલ વિદ્યમાન હૈં , જો અશુભ કા ખંડન કરતે હૈં, અથવા જિનમેં અષ્ટ ઐશ્વર્ય, ।। ૧,અણિમા ૨,મહિમા ૩,લઘિમા ૪,પ્રાપ્તિ ૫,પ્રાકામ્ય ૬,ઈશિત્વ ૭, વશિત્વ ૮, કામાવસાયિતા ।। અવસ્થિત હૈં, વે હી શિવ હૈં ।
વૈદિક સાહિત્ય મેં શિવ કો હી રુદ્ર કે નામ સે અભિહિત કિયા ગયા હૈ । ૠગ્વેદ કે અનુસાર રુદ્ર દેવતા અત્યંત ભીષણ, ક્રોધી ઔર સંહારક હૈં કિન્તુ ઇતના હોને પર ભી વે જ્ઞાની, દાની, ભૂમિ કો ઉર્વરતા પ્રદાન કરનેવાલે, સુખદાતા, ઔષધોં કા પ્રયોગ કરનેવાલે ઔર રોગ દૂર કરનેવાલે ભી માને ગયે હૈં । રુદ્ર કે સ્વરુપ કા વર્ણન શારદાતિલક તંત્ર કે ઇસ ધ્યાન મંત્ર મેં નિહિત હૈ ।
સજલઘન સમાભં ભીમદંષ્ટ્રં ત્રિનેત્રં ભુજગધરનઘોરં રક્ત વસ્ત્રાંગ રાગં
પરશુ ડમરુ ખડગાન્ ખેટકં વાણ ચાપૌ ત્રિશિખનરકપાલે વિભ્રતં ભાવયામિ” ।।

શિવ, મહાદેવ, યા રુદ્ર કે પાઁચ મુખ માને ગયે હૈં।
૧, ઈશાન ૨, તત્પુરુષ ૩, અઘોર ૪,વામદેવ ૫, સદ્યોજાત ।

ઇસ પ્રકાર શિવ યા રુદ્ર કે જિન અનેક રુપોં કે વૈદિક સાહિત્ય, તન્ત્ર સાહિત્ય ઔર પૌરાણિક સાહિત્ય મેં વિવરણ પ્રાપ્ત હોતા હૈ ઉસસે યહ અત્યંત સ્પષ્ટ હૈ કિ સમસ્ત પશ્ચિમ સે પૂર્વ તક વિસ્તૃત એશિયા કા દક્ષિણ ભાગ શિવ યા રુદ્ર કે અનેક રુપોં કા ધ્યાન ઔર પૂજન કરતા થા ઔર ઉન રુપોં કે અનુસાર હી અનેક દાર્શનિક સમ્પ્રદાયોં ઔર પન્થોં કા આવિર્ભાવ હો ચલા। ઇન્હીં મેં એક અઘોર પંથ ભી થા ।

અઘોર પથ કે પથિક અઘોરી, ઔઘડ, બ્રમ્હનિષ્ઠ, સરભંગ , અવધૂત, કાપાલિક , આદિ નામોં સે અભિહિત કિયે જાતે હૈં । હમારા આલોચ્ય વિષય રુદ્ર ઔર ઉનકી ઉપરોક્ત અઘોરમુખ યા અઘોરા શક્તિ તથા અઘોરપથ કે પથિક યા સાધક હૈં ।

અઘોર પંથ કા ઇતિહાસ

અઘોર સાધના કા આરમ્ભ કબ હુઆ યહ ઠીક ઠીક જાનના યા બતા પાના આજ સંભવ નહીં હૈ । યદ્યપિ અઘોર સાધના ઈસા કે પૂર્વકાલ સે હી ચલી આ રહી હૈ, પરન્તુ જિસ રુપ મેં અન્ય દેશોં મેં તિથિક્રમ ઔર ઘટના ક્રમ કે અનુસાર લિખિત ઇતિહાસ પ્રાપ્ત હૈ, વૈસા ઇતિહાસ હમારે યહાઁ સુલભ નહીં હૈ । ઇસ વિષય મેં વ્યાપક જિજ્ઞાસા ઔર પરીક્ષણ કરકે અનેક વિદ્વાનો ને યહ નિષ્કર્ષ નિકાલા હૈ કિ અઘોર સમ્પ્રદાય મેં જો અનેક પ્રકાર કે આચાર ઔર દાર્શનિક તત્વ વિદ્યમાન હૈં, ઉન સબકે મૂલ સૂત્ર શૈવ ઔર શાક્ત તંત્રોં મેં કહીં ન કહીં પ્રાપ્ત હો જાતે હૈં । ઇતના હી નહીં જિન અનેક સાધના પદ્ધતિયોં કા સમાવેશ શૈવ ઔર શાક્ત દર્શન મેં કિયા ગયા હૈ । ઉન સબકા પર્યવસાન અઘોર પંથ મેં પ્રાપ્ત હો જાતા હૈ ।

હમ યહાઁ શૈવ ઔર શાક્ત દર્શન કે વિસ્તાર તથા દુરુહતા સે બચતે હુએ કેવલ સંકેત કે રુપ મેં નામ તક હી સીમિત રહેંગે । આવશ્યકતાનુસાર સંક્ષેપ મેં ઉન્હી તત્વોં કી ચર્ચા કરેંગે જિનકા સીધા ઔર સ્પષ્ટ સમ્બંધ અઘોર પરમ્પરા સે હૈ ।
શૈવ દર્શન
શિવ યા રુદ્ર કી ઉપાસના વૈદિક કાલ સે હી હોતી ચલી આ રહી હૈ । યજુર્વેદ કે શતરુદ્રીય અધ્યાય મેં શિવ યા રુદ્ર કા રુપ ઔર મહત્વ વર્ણિત હૈ । ઇસકે અલાવા તૈત્તિરીય આરણ્યક, શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ્, વામન પુરાણ, મેં શૈવ દર્શન કી વિશદ વ્યાખ્યા ઉપલબ્ધ હૈ । વામન પુરાણ મેં શૈવોં કે ચાર સમ્પ્રદાયોં કા ઉલ્લેખ મિલતા હૈ । શૈવ, પાશુપત, કાલદમન ઔર કાપાલિક । શૈવ મતાનુસાર શિવ હી કર્માદિ સાપેક્ષ કર્તા હૈં । જીવમાત્ર પશુ કહલાતા હૈ । ઉસકા પતિ પશુપતિ ભગવાન માહેશ્વર યા શિવ હૈં । પતિ, પશુ ઔર પાશ યે તીન પદાર્થ હૈં । મલ, કર્મ , માયા ઔર રોધ શક્તિ યે ચાર પાશ હૈં । ભગવાન શિવ હી પતિ હૈં ઔર દીક્ષાદિ ઉપાય શિવત્વ પ્રાપ્તિ કી સાધનાએઁ હૈં ।
શાક્ત દર્શન
શાક્ત દર્શન યા કૌલ દર્શન ભી અત્યંત પ્રાચીન માના જાતા હૈ । કૌલધર્મ કે પ્રતિષ્ઠાપક કે રુપ મેં મચ્છન્દ્ર યા મત્સ્યેન્દ્ર યા મીનાનાથ કો માના જાતા હૈ । અભિનવ ગુપ્ત ને કહા હૈ કિ શિવોહઁ યહ અનુભવ કર લેને પર મોક્ષ પ્રાપ્ત હોતા હૈ કિન્તુ કૌલમત મેં શામ્ભ ઉપાય સે મોક્ષ પ્રાપ્ત હોતા હૈ । કુલાચાર મેં પઞ્ચમકાર કા પ્રયોગ વિહિત હૈ । કુલાર્ણવ તંત્ર કે અનુસાર મન કી સ્થિરતા કે લિયે, મન્ત્રાર્થ કે સ્ફુરણ કે લિયે ઔર ભવપાશ કી મુક્તિ કે લિયે સુરાપાન વિહિત હૈ । કૌલમત મેં સચ્ચિદાનન્દ બ્રહ્મ સે અભિન્ન સંવિત તત્વ કો હી મહાત્રિપુર સુન્દરી નામ દિયા હુઆ હૈ । ત્રિપુરા હી લલિતા હૈં ઔર લલિતા હી શ્રીવિદ્યા હૈં ।
અઘોર, શિવ યા રુદ્ર કા હી પર્યાય હૈ । શિવ કે પાઁચ મુખોં મેં સે એક કા નામ અઘોર હૈ । અઘોરિયોં કા આવિર્ભાવ શિવ સે હી માના જાતા હૈ । ઉનકે બાદ કી પરમ્પરા મેં ભગવાન દત્તાત્રેય, વિશ્વામિત્ર, વામદેવ,વશિષ્ઠ, મીનાનાથ, ગોરખનાથ, સમ્રાટ વિક્રમાદિત્ય, અઘોરાચાર્ય, ભૈરવાચાર્ય, અભિનવ ગુપ્ત, સિદ્ધિ વિદ્યા સર્વાનન્દ ઠાકુર, અવધૂત નાગલિંગપ્પા, બ્રહ્મનિષ્ઠ શ્રીમોહન સ્વામી, અઘોરી ગજાનન ઔલિયા, અઘોરાચાર્ય બામાક્ષેપા, બાબા કાલુરામ, અઘોરાચાર્ય બાબા કીનારામ , અઘોરેશ્વર બાબા ભગવાન રામ જી, ઔઘડ ગણેશ નારાયણ, વર્તમાન મેં ક્રીં કુણ્ડ કે મહન્ત બાબા સિદ્ધાર્થ ગૌતમ રામ, બાબા ગુરુપદ સંભવ રામ , અવધૂત બાબા પ્રિયદર્શી રામ, બાબા સમૂહરત્ન રામ, ઔઘડ હરીહરરામ, આદિ । ઇસમેં હિમાલી ઘરાને કે કઈ ઔઘડોં કે નામ નહીં આ પાયે હૈં ।

અઘોરેશ્વર ભગવાન રામ જીઃ પાર્થિવ શરીર કી અઁતિમ યાત્રા

૧ દિસમ્બર ૧૯૯૨ કો દોપહર કે ૧.૧૦ બજે પૂજ્ય બાબા કા પાર્થિવ શરીર લેકર ભારતીય વાયુ સેના કા વિશેષ વિમાન બનારસ કી હવાઈ પટ્ટી પર ઉતરા । ઉસ સમય વહાઁ પર ઉપસ્થિત અનગિનત શોક વિવ્હલ શ્રદ્ધાલુઓં ને અપની આઁખોં મેં આઁસુ ભરકર અપને મન પ્રાણ કે અધિશ્વર, અપને મસીહા, અપને માઁ ગુરુ કે પાર્થિવ શરીર કા સ્વાગત કિયા । ઉસ જગહ હૃદય વિદારક દૃશ્ય ઉપસ્થિત હો ગયા થા । દો સૌ સે ભી અધિક વાહનોં કે કાફિલે કે બીચ પાર્થિવ શરીર કો ફૂલ માલાઓં સે આચ્છાદિત એક ખુલી મિની ટ્રક મેં પડાવ આશ્રમ તક લાયા ગયા । ઉસી ટ્રક મેં બાબા કે સભી પ્રમુખ શિષ્ય બૈઠે થે ।

પૂજ્ય બાબા કી પૂર્વ ઇચ્છાનુસાર માલવીય પુલ કે પૂરબ, ગઁગા કે દક્ષિણ તટ પર સૂજાબાદ, ડૂમરી ગાઁવ કે પશ્ચિમ, પૂર્વ નિર્દિષ્ઠ સ્થલ પર લગભગ છૈ એકડ જમીન પર અઁતિમ સંસ્કાર કી તૈયારિયાઁ બાબા સિદ્ધાર્થ ગૌતમ રામ ઔર અવધૂત ભગવાન રામ કુષ્ટ સેવા આશ્રમ, પડાવ કે તત્કાલીન ઉપાધ્યક્ષ શ્રી હરિ સિનહા જી કે નિર્દેશન મેં કિયા જાને લગા થા । માનનીય શ્રી ચન્દ્રશેખર જી પૂર્વ પ્રધાન મઁત્રી, ભારત સરકાર અપને પુત્ર શ્રી પઁકજ એવઁ પુત્રબધુ શ્રીમતી રશ્મિ જી કે સાથ સુરક્ષા વ્યવસ્થા કી પરવાહ ન કરતે હુએ વ્યવસ્થા મેં સક્રીય રુપ સે ભાગીદારી કરતે રહે ।

૨ દિસમ્બર ૧૯૯૨ કો પ્રાતઃ ૮ બજે પૂજન તથા આરતી કે પશ્ચાત દેશ વિદેશ સે આયે હુએ બાબા કે ભક્તોં કા દર્શન પૂજન કા સિલસિલા જો શુરુ હુઆ વહ દેર રાત તક ચલા ।

૩ દિસમ્બર ૧૯૯૨ દિન બૃહસ્પતિવાર કો પ્રાતઃ સ્નાનોપરાઁત વસ્ત્ર, ગઁધ, વિભૂતિ તથા પુષ્પ માલા અર્પિત કર , પૂજ્યનીયા માતા જી કે દર્શન કર લેને કે બાદ પાર્થિવ શરીર કી અઁતિમ યાત્રા પ્રારઁભ હુઈ । હજારોં કી સંખ્યા મેં શ્રદ્ધાલુ ઔર ભક્તગણ ” અઘોરાન્ના પરો મઁત્રો નાસ્તિ તત્વઁ ગુરો પરમ” કા કીર્તન કરતે હુયે પીછે પીછે સ્મૃતિ સ્થલ તક ગયે, જહાઁ પૂજ્ય બાબા કે પાર્થિવ શરીર કી અન્ત્યેષ્ઠી કી જાની થી । જિસ નવનિર્મિત વેદી પર અન્ત્યેષ્ઠી હોની થી ઉસ સ્થાન કી પૂજા યન્ત્રવત પહલે હી કી જા ચુકી થી । ઉક્ત યઁત્ર વેદી પર બેલ ઔર ચન્દન કી લકડી તથા સુગન્ધિત બનસ્પતિયોં સે સજાઈ ગઈ ચિતા પર બાબા કે પાર્થિવ શરીર કો ઉત્તરાભિમુખ પદ્માસન કી મુદ્રા મેં હી આસીન કિયા ગયા ।

વિધિવત સારી ઔપચારિકતાઓં કો પૂરા કરને કે બાદ પૂજ્ય સિદ્ધાર્થ ગૌતમ રામ જી, પીઠાધીશ્વર અઘોરપીઠ, ક્રીંકુણ્ડ, બાબા કીનારામ સ્થલ , શિવાલા વારાણસી ને ચિતા કી પરિક્રમા કરકે પુર્વાન્હ ૧૧.૫૦ બજે મુખાગ્નિ દી ।

પરમ પૂજ્ય અઘોરેશ્વર કા નશ્વર શરીર અગ્નિશિખાઓં મેં લિપટકર જ્યોં જ્યોં પંચ તત્વોં મેં વિલીન હોતા ગયા શોક કી તરંગેં દિશાઓં કો ભી અપને મેં સમેટતી ગઈઁ । લેખક ઉક્ત અવસર પર અન્ત્યેષ્ઠી સ્થલ પર ઉપસ્થિત થે । અભિવ્યક્તિ કી ભી સીમા ઉલ્લંઘિત હો જાય ઐસા શોકાકુલ ભક્તોં કા હુજૂમ વહાઁ ઉપસ્થિત થા ।

અઘોરેશ્વર કા પાર્થિવ શરીર પંચતત્ત્વોં મેં એકાકાર હો ગયા । વે ઇન લૌકિક ચક્ષુઓં સે દૃશ્યમાન નહીં રહે । હમારે પાસ દિવ્ય દૃષ્ટિ નહીં હૈ કિ હમ ઉનકે શરીર કા દર્શન લાભ કર સકેં । હમારે લિયે તો યહ ક્ષતિ અપૂરણીય હૈ । ઉન્હોંને કહા હૈ કિ વે સર્વત્ર હૈં, ઢૂઁઢને પર મિલેંગે ભી, પર વે તો અબ તક સહજ સુલભ થે । અબ યહ હમારે ઊપર હૈ કિ હમ ઉન્હેં કૈસે ઢૂઁઢતે હૈં ઔર કૈસે પાતે હૈં । અબ કા ઉનસે મિલના હમારી વ્યક્તિગત થાતી હોગી । ઉનકે રહતે હમને મૌકા ગઁવા દિયા, અબ તો જીવન ભર કા રોના હી શેષ રહ ગયા હૈ ।

યહાઁ પર એક બડે હી મહત્વપૂર્ણ અધ્યાય કી સમાપ્તિ હો જાતી હૈ । જીવન તો ચલતા હી રહેગા । અગલી પીઢી કે વિષય મેં બહુત કુછ લિખા જા ચુકા હૈ । અબ જો હોગા વહ અઘોરપથ કી અઘોરેશ્વર કે બિના વિશિષ્ઠતાહીન યાત્રા હોગી । હમ ઇસ આશા કે સાથ અપની લેખની કો વિરામ દેતે હૈં કિ સાધના ઔર તપ કી કસૌટી પર ખરે ઉતરને વાલે સન્ત મહાપુરુષ અઘોરેશ્વર કી શિષ્ય પરમ્પરા મેં હૈં જિનકી સુગન્ધિ ઉત્તરોતર ફૈલ રહી હૈ । આજ અવધૂત હૈં કલ અઘોરેશ્વર હોંગે । હમ અગલી બાર ઉનકી લીલા કા સ્મરણ કરેંગે ।

અઘોરેશ્વર કે શ્રી ચરણોં મેં ઇસ શિષ્ય કા અનન્તકોટી પ્રણામ ।

હરિ ૐ તત્સત્

ઇતિ |

અઘોરેશ્વર ભગવાન રામ જી કા મહાપ્રયાણ

અઘોરેશ્વર

 

સન્ ૧૯૯૨ ઈ૦ કે મધ્ય મેં ફિર સે પૂજ્ય બાબા કા સ્વસ્થ્ય બિગડને લગા । ઉનકા પ્રત્યારોપિત ગુર્દા ઠીક કામ કર રહા થા । કોઈ ઔર બિમારી ભી નહીં થી પરન્તુ બાબા કા સ્વસ્થ્ય ગિરતા જા રહા થા । વિશેષજ્ઞોં કી સલાહ પર બાબા કા અમેરિકા જાના તય હુઆ । બાબા ને ભી સહમતી દે દી । નિશ્ચય હુઆ કિ બાબા કો ન્યૂયાર્ક કે માઉન્ટ સિનાઈ ચિકિત્સાલય મેં ઉપચારાર્થ ભર્તી કરાયા જાય । બાબા કી સેવા કે લિયે બાબા કે અનન્ય શિષ્ય શ્રી હરી પાણ્ડેય જી, જો શ્રી સર્વેશ્વરી સમૂહ કે સોનોમા શાખા કે ઉપાધ્યક્ષ તથા અઁગ્રેજી પત્રિકા શ્રી સર્વેશ્વરી ટાઈમ્સ કે સમ્પાદક હૈં, બાબા અનિલ રામ, એવઁ શ્રી જિષ્ણુ શઁકર જી હર પલ બાબા કે સાથ થે ।

બાબા સ્વસ્થ હો જાને કે પશ્ચાત ચિકિત્સાલય સે લૌટકર ગુરુદેવ નિવાસ આ ગયે । ઉનકી પૂર્વવત દિનચર્યા શુરુ હો ગઈ । રાત્રિ મેં અધિકાઁશતઃ પદ્માસન મેં બૈઠ ધ્યાન મેં ઝૂમતે રહતે થે । ધ્યાન ટૂટને પર પ્રાયઃ દેશવાસિયોં, ભક્તોં વ શ્રદ્ધાલુઓં કે બારે મેં પૂછા કરતે થે । દેશ ઔર સમાજ કી સમસ્યાઓં, વિશ્વ મેં હો રહી ઘટનાઓં પર ભી વિચાર વિમર્શ કરતે રહતે થે । પ્રાયઃ કમજોરી કી શિકાયત કરતે થે । બાબા અનિલ રામ જી કી શતત દૃષ્ટિ બાબા કે સ્વાસ્થ્ય પર રહતી થી । વે બાબા કે રક્તચાપ, શુગર ઔર નાડી કી ગતિ કી જાઁચ કરતે રહતે થે ।

ધ્યાન કે ઇન્હી ક્ષણોં મેં અઘોરેશ્વર કુછ કુછ બુદબુદાયા કરતે થે । એક દિન કી ઉનકી વાણી હૈઃ

રમતા હૈ સો કૌન, ઘટઘટ મેં વિરાજત હૈ, રમતા હૈ સો કૌન, બતા દે કોઈ…….। “
એક અન્ય દિન બાબા ને જો બુદબુદાયા ઉસે ઉનકે સાનિધ્ય તથા સેવા કા લમ્બે સમય તક અવસર પ્રાપ્ત કરનેવાલે પરમ સતર્ક એવઁ સંયમી શિષ્ય શ્રી હરી પાણ્ડેય જી ને નોટ કર લિયા થા । વહ ઇસ પ્રકાર સે હૈઃ

મૈં અઘોરેશ્વર સ્વરુપ હી સ્વતઁત્ર, સર્વત્ર, સર્વકાલ મેં સ્વચ્છન્દ રમણ કરતા હૂઁ મૈં અઘોરેશ્વર હી સૂર્ય કી કિરણોં, ચન્દ્રમા કી રશ્મિયોં, વાયુ કે કણોં ઔર જલ કી હર બૂઁદોં મેં વ્યાપ્ત હૂઁ મૈં અઘોરેશ્વર હી પૃથ્વી કે પ્રાણિયોં, બૃક્ષોં, લતાઓં, પુષ્પોં ઔર બનસ્પતિયોં મેં વિદ્યમાન હૂઁ મૈં અઘોરેશ્વર હી પૃથ્વી ઔર આકાશ કે બીચ જો ખાલી હૈ ઉસકે કણ કણ મેં, તૃષરેણુઓં મેં વ્યાપ્ત હૂઁ સાકાર ભી હૂઁ, નિરાકાર ભી હૂઁ પ્રકાશ મેં હૂઁ ઔર અઁધકાર મેં ભી મૈં હી હૂઁ સુખ મેં હૂઁ ઔર દુખ મેં ભી મૈં હી હૂઁ આશા મેં હૂઁ ઔર નિરાશા મેં ભી મૈં હી હૂઁ ભૂત મેં, વર્તમાન મેં, ઔર ભવિષ્ય મેં વિચરને વાલા મૈં હી હૂઁ મૈં જ્ઞાત ભી હૂઁ ઔર અજ્ઞાત ભી સ્વતઁત્ર ભી હૂઁ ઔર પરતઁત્ર ભી આપ જિસ રુપ મેં મુઝે અપની શ્રદ્ધા સહેલી કો સાથ લેકર ઢૂઁઢેંગે મૈં ઉસી રુપ મેં આપકો મિલૂઁગા ।”
સત્યમ્, સત્યમ્, સત્યમ્
દિ. ૨૩ નવમ્બર સન્ ૧૯૯૨ ઈ૦ કો સબ કુછ સામાન્ય થા । બાબા કી ઉસ દિન બહુત હી સૌમ્ય ઔર શાન્ત મુદ્રા થી । વે અન્તર્મુખી હો બૈઠે બૈઠે ઝૂમતે રહે જૈસા કિ વે પ્રાયઃ કરતે થે । શામ કો આપને મછલી બનાને કે લિયે કહા । બાજાર સે લાકર મછલી પકાઈ જાને લગી । બાબા અપને શયન કક્ષ મેં વિશ્રામ કે લિયે ચલે ગયે । શામ કે સાત બજે બાબા અનિલ રામ જી ને બાબા કે રક્તચાપ, શુગર ઔર નાડી કી ગતિ કી પરીક્ષા કી, સબ કુછ સામાન્ય થા । ઐસે અવસરોં પર બાબા પ્રાયઃ પૂછતે રહતે થે કિ બ્લડ પ્રેસર કિતના હૈ, શુગર કિતના હૈ પરન્તુ ઉસ દિન ઉન્હોને કુછ નહીં પૂછા । પદ્માસન મેં બૈઠે બૈઠે પૂજ્ય અઘોરેશ્વર ને અપના મેરુદણ્ડ સીધા કિયા ઔર કુછ ક્ષણોં કે ઉપરાઁત ધીરે સે દાઁઈ કરવટ હો બિસ્તર પર લેટ ગયે ।

શ્રી જિષ્ણુશઁકર જી પાસ મેં હી બૈઠે થે । બાબા કે ઇસ પ્રકાર લેટને સે ઉનકો અનિષ્ઠ કી આશઁકા હુઈ । ઉન્હોને તત્કાલ અનિલ બાબા ઔર શ્રી હરી પાણ્ડેય જી કો આવાજ લગાયા । દોનો દૌડે આયે । પુકારને યા હિલાને ડુલાને સે બાબા કે શરીર મેં કોઈ પ્રતિક્રિયા નહીં હુઈ । અનિલ બાબા તુરન્ત આક્સીજન દેને લગે । શ્રી હરી પાણ્ડેય જી ને ડાક્ટર સે સમ્પર્ક કર એમ્બુલેન્સ મઁગાઈ । અગલે દસ મિનટ કે ભીતર એમ્બુલેન્સ આ ગયી । બાબા કો ચિકિત્સાલય લે જાયા ગયા । કૈટસ્કેન કરને કે બાદ ડાક્ટર ને બતલાયા કિ હૈમરેજ હુઆ હૈ । ડાક્ટર કે અનુસાર ઐસા હેમરેજ ઉસને પહલે કભી નહીં દેખા થા । વહ બોલે કિ ૪૮ ઘઁટોં કે બાદ હી કુછ બતા પાયેંગે । ઇન ૪૮ ઘઁટોં મેં બાબા કે હૃદય તથા નાડી કી ગતિ સામાન્ય બની રહી । રક્તચાપ ઔર તાપમાન ભી સામાન્ય બની રહી । બાબા ઇસ નિર્વિકલ્પ સમાધિ કી સ્થિતિ મેં ૪૮ ઘઁટોં કી સીમા પાર કર ગયે પરન્તુ સમાધિ સે ઉપરામ હોને કે કોઈ લક્ષણ નહીં દિખે ।

૨૫ નવમ્બર કો સુબહ સે હી નિરાશ, હતાશ ભક્તોં કો કુછ આશા બઁધી । અઘોરેશ્વર કે કુછ એક અઁગોં મેં હરકત હુઈ ઔર આઁખોં મેં હલ્કી હી સહી જ્યોતિ આઈ । ચિકિત્સા વિજ્ઞાન કે અનુસાર ઇસ પ્રકર કા શારીરિક પરિવર્તન અસંભવ હૈ, પરન્તુ ડાક્ટર લોગ ભી નિર્વિકલ્પ સમાધિ કી ચર્ચા સુન ચુકે થે, અતઃ વે સબ ભી આશાવાન દિખે । ભારત મેં સભી કો ઇસ પરિવર્તન સે અવગત કરા દિયા ગયા । સભી શિષ્યોં, ભક્તોં, શ્રદ્ધાલુઓં મેં આશા કા સંચાર હો ગયા । સભી કો આશા બઁધ ગયી કિ અઘોરેશ્વર ઇતની જલ્દી શરીર ત્યાગ નહીં કરેંગે । વે જરુર નિર્વિકલ્પ સમાધિ મેં હૈં ઔર ઉચિત સમય પર સમાધિ સે ઉપરામ હોકર સબકે બીચ આયેંગે ।

૨૬ નવમ્બર કો બાબા કી અનન્ય ભક્ત એવં શિષ્યા રોજમેરી જી આ ગઈ । આતે હી વે બાબા કી સેવા મેં લગ ગઈં । ઉન્હોને નર્સ સે પૂછાઃ ક્યા બાબા સુન સકતે હૈં ? “ નર્સ ને બતાયા કિ શાયદ શ્રવણ શક્તિ હી અઁત મેં બિલુપ્ત હોતી હૈ । રોજમેરી જી ને બાબા કે કાન કે પાસ જાકર કહાઃ બાબા “ ! ઔર ચમત્કાર હો ગયા । તીન દિનોં સે પડે બાબા કે નિસ્પન્દ શરીર સે સહસા બાયાઁ હાથ વેગ સે ઉઠા ઔર સટાક્ સે સીધે સિર કે પાસ આકર પડ રહા । રોજમેરી હર્ષાતિરેક સે અચમ્ભિત । પાસ મેં ઉપસ્થિત શ્રી જિષ્ણુશઁકર જી સ્તબ્ધ । કુછ ક્ષણ કે બાદ રોજમેરી જી ને પુનઃ કહાઃ બાબા ! હમ સભી યહાઁ હૈં હમ સભી આપસે પ્યાર કરતે હૈં ।” બાબા કા શરીર નિસ્પન્દ રહા । ધીરે ધીરે કરકે બાબા કે શરીર મેં યદાકદા હોને વાલી ફડકન ભી બિલુપ્ત હોતી ગઈ ।

૨૬ ઔર ૨૭ નવમ્બર કો ભી યહી સ્થિતિ બની રહી ।

બાબા ગુરુપદ સંભવ રામ જી એવઁ પઁકજ જી દિલ્લી સે રવાના હો ગયે થે । બાબા પ્રિયદર્શી રામ જી કો બીજા કે મિલને મેં આ રહી કઠિનાઈ કે કારણ દિલ્લી મેં સમય લગા । બાબા ગૌતમ રામ જી બનારસ મેં રહકર સમસ્ત ભક્તોં કો સમ્ભાલ રહે થે । ૨૮ નવમ્બર કા દિન । બાબા ગુરુપદ સંભવ રામ જી કા પ્લેન સંધ્યા તક ન્યૂયાર્ક પહુઁચને વાલા થા । વે શામ છૈ બજકર ૩૦ મિનટ પર સીધે અસ્પતાલ પહુઁચ ગયે । શ્રી હરિ પાણ્ડેય જી ઔર બાબા અનિલ રામ ને અઘોરેશ્વર કી સ્થિતિ સે ઉન્હેં અવગત કરાયા । વે બાબા કે પાસ ભીતર ગયે । ઉન્હોને અપના સંજોયા હુઆ રુમાલ દાહિને હાથ મેં લેકર બાબા કે મસ્તક પર ફેરા । કુછ બોલે નહીં । કુછ ક્ષણોં બાદ બાહર આ ગયે । થોડી હી દેર મેં બાબા કે ડાક્ટર બાહર આયે ઔર બોલે કિ લગતા હૈ બાબા ને નિર્ણય લે લિયા ।

શામ કે સાત બજ રહે થે । રક્તચાપ નાપને વાલી મશીન એકાએક ઘઁટી બજાકર આપાત સ્થિતિ સૂચિત કરને લગતી હૈ । જિષ્ણુશંકર જી નર્સ કો બુલા લાતે હૈ । ડાક્ટર ભી આ જાતે હૈં । બાબા કા રક્તચાપ લગાતાર ગિરતા જા રહા હૈ । ડાક્ટર દ્વારા કિયા ગયા કોઈ ભી ઉપાય કારગર નહીં હો રહા હૈ । ઔર સબ કુછ સમાપ્ત ।

ડા. બરોજ દૌડે દૌડે આયે બાબા કે પાર્થિવ શરીર કો પ્રણામ કર અશ્રુપાત કરતે હુએ ઉન્હોને કહાઃ બાબા હમારી ચિકિત્સા પદ્ધતિ સે પરે કે જીવ થે ઉન્હોને ચિકિત્સા જગત કે હર નિયમોં કા સમ્માન ભી કિયા ઔર ઉન્હેં પીછે છોડકર આગે ભી બઢ ગયે વહ હમારે જ્ઞાન સે પરે થે હમ ઉન્હેં પ્રણામ કરતે હૈં મૈંને ઉનકે સાનિધ્ય મેં બહુત કુછ સીખા, પાયા, દેખા ઉનકી સેવા કર મૈં ભી ધન્ય હો ગયા ।”

રાત્રિ કે દસ બજે તક સારી ઔપચારિકતાયેં નિપટ ગઈ । બાબા કે પાર્થિવ શરીર કો લેકર હમ શવ ગૃહ પહુઁચે । માનનીય શ્રી ચન્દ્રશેખર જી કી પહલ પર ભારતીય દૂતાવાસ કે સહયોગ સે બાબા કે પાર્થિવ શરીર કો પદ્માસન મેં હી લકડી કી વિશેષ વાતાનુકૂલિત બાક્સ મેં સ્થાપિત કર, એયર ઇણ્ડિયા કી ઉડાન કે હિમાલય નામક વિમાન સે દિલ્લી લાયા ગયા । દિલ્લી પહુઁચને પર ભુવનેશ્વરી આશ્રમ, ભોંડસી મેં પૂજન ઔર દર્શન કા આયોજન હુઆ । ઉસકે ઉપરાઁત વિશેષ વિમાન સે પાર્થિવ શરીર કો દિલ્લી સે બનારસ લાયા ગયા ।

અઘોરેશ્વર ભગવાન રામ જીઃ અસ્વસ્થતા

અમેરિકા મેં ન્યૂયાર્ક સ્થિત માઉન્ટ સિનાઈ ચિકિત્સાલય સે પૂજ્ય બાબા દિ. ૨૮ જનવરી ૧૯૮૮ કો સમ્પન્ન સફલ આપરેશન કે પશ્ચાત પૂર્ણતઃ સ્વસ્થ હોકર બનારસ લૌટ આયે । બાબા કે ડાક્ટર શ્રી બરોજ, ઉનકે સહયોગી, નર્સ તથા અન્ય સભી ને બાબા કે સ્વાસ્થ્ય કે લિયે પ્રાર્થના કી એવઁ ભાવભીની બિદાઈ દી થી । ડાક્ટર બરોજ ને કઈ આશ્ચર્યજનક ઘટનાઓં કો ઘટિત હોતે પ્રત્યક્ષ દેખા થા । ઉનકા ચિકિત્સાશાસ્ત્ર જનિત જ્ઞાન અનેક અવસરોં પર અસફલ સિદ્ધ હો ચુકા થા । ઇન સબ બાતોં સે ઉનકા શ્રદ્ધાવનત હોના સ્વાભાવિક હી કહા જાયેગા । બિદાઈ કે અવસર પર ડાક્ટર બરોજ ને એક શ્રદ્ધાલુ કી તરહ બાબા કે ચરણોં પ્રણિપાત કિયા થા । સ્વદેશ લૌટકર બાબા સમયાનુકૂલ સભી નિત્યક્રિયાયેં, દવાઈ, ભોજન લેને લગે । પુરાની દિનચર્યા મેં લૌટને કે બાદ ભી બાબા કો ઇન્ફેક્શન સે બચાવ કે લિયે કુછએક બઁદિશોં કા પાલન કરના હી પડતા થા । સન્ ૧૯૮૯, સે ૧૯૯૧ ઈ૦ મેં પ્રતિવર્ષ એકબાર રુટીન ચેકપ કે લિયે બાબા અમેરિકા જાતે રહે । સબકુછ ઠીકઠાક ચલ રહા થા ।

બાબા સમૂહ રત્ન રામ જી

પશ્ચિમી બિહાર મેં બસે સાસારામ નામ કા કસ્બા અપને ઉચ્ચમના એવં કર્મવીર પુત્રોં કે કારણ સારે ભારત મેં પ્રસિદ્ધ હૈ । બનારસ કે સમીપ તથા મુખ્યમાર્ગ પર અવસ્થિત હોને કે કારણ યહાઁ કે નિવાસી ઉચ્ચશિક્ષા, સ્વાસ્થ્ય આદિ કે નિમિત્ત કાશી જાના પસન્દ કરતે હૈં । ઇસી કસ્બે મેં પુરાતન કાલ કે જમીંદાર, અબ કે સમ્પન્ન કિસાનોં કા એક રાજપૂત પરિવાર રહતા હૈ । સદાચારી તથા ધાર્મિક હોને કે કારણ ઇસ પરિવાર કા પુરાતન કાલ સે હી કીનારામી આશ્રમ ક્રીંકુણ્ડ સ્થલ સે સમ્પર્ક રહા હૈ । સાધુ, સન્યાસી,સન્ત, મહાત્માઓં કા આદર, સત્કાર, એવં સેવા યહ પરિવાર હમેશા સે કરતા આયા હૈ । ઇસીલિયે સન્ત મહાત્માઓં કા આના ઇસ પરિવાર મેં નિરંતર હોતા હી રહતા હૈ ।

ઇસી પરિવાર મેં દિ.૨૯ માર્ચ ૧૯૬૫ ઈ૦ કો બાબા જી કા જન્મ હુઆ થા ।

પિતાઃ

આપકે પિતા કા નામ શ્રી સીતારામ સિંહ હૈ । શ્રી સિંહ ધાર્મિક વિચારોં કે સહૃદય પુરુષ હૈં । અતિથિ , અભ્યાગત, સાધુ, સન્તોં કે આતિથ્ય મેં આપકો રસ મિલતા હૈ । સ્વયઁ ભી યોગ ક્રિયાઓં કે જાનકાર હૈં તથા અભ્યાસ રત રહતે હૈં । ઇસકે અલાવા આપકી રુચિ રાજનીતિ મેં ભી રહી હૈ । આપ અપને સમય કે પ્રસિદ્ધ સમાજવાદી રહે હૈં । સાફ સુથરે , સિદ્ધાઁતવાદી શ્રી સીતારામ સિંહ કા નામ સમાજવાદી હલકોં મેં બડે હી આદર સે લિયા જાતા હૈ । આપકે ઘર લગભગ સભી બડે સમાજવાદી નેતા આતે જાતે રહે હૈ ।

માતાઃ

આપકી માતા કા નામ શ્રીમતી કમલા દેવી સિંહ હૈ । આપ ગઁભીર પ્રકૃતિ કી બડી હી બિદુષી મહિલા હૈં । પૂજ્ય અઘોરેશ્વર ભગવાન રામ જી કે સાનિધ્ય મેં આપ બહુત દિન રહી હૈં । કહતે હૈં અઘોરેશ્વર આપકો કમલા કે નામ કે બદલે પાર્વતી કે નામ સે બુલાતે થે । અપને બચ્ચોં કા ધાર્મિક વાતાવરણ મેં લાલન પાલન, સદ્વિચાર તથા સદા સત્ય કી ઓર અભિપ્રેરણ ઔર અઘોરેશ્વર કા સાનિધ્ય પ્રદાન કરને કે કારણ હી આપકે પુત્ર મેં ગુણોં કા વર્તમાન વિકાસ દિખલાઈ પડ રહા હૈ ।

શિક્ષાઃ

આપ મુડિયા દીક્ષા કે સમય ઉદય પ્રતાપ કાલેજ, વારાણસી મેં બીએસસી કી પઢાઈ કર રહે થે । શિક્ષા કે અલાવા ખેલ, શસ્ત્ર સઁચાલન, કુશ્તી કલા આદિ મેં ભી આપકી રુચિ થી ।

સઁસ્કારઃ

આપકા પહલે સે હી ક્રીંકુણ્ડ આશ્રમ મેં આનાજાના થા । ઘર મેં ભી સાધુ, સન્યાસિયોં સે મિલના હોતા રહતા થા । આપ કાલેજ કી પઢાઈ મેં એકનિષ્ટ ભાવ સે લગે હુએ થે, પરન્તુ વિધિ કા વિધાન કુછ ઔર થા । આપકે પૂર્વ જન્મોં કે પુણ્ય કા ઉદય કહેં કિ અઘોરેશ્વર કી કૃપા દૃષ્ટિ, આપ અઘોરેશ્વર કે શરણ મેં દિસમ્બર ૧૯૯૦ મેં પહુઁચ ગયે ।

આપકા યોગી દીક્ષા , સંસ્કાર, મુડિયા દીક્ષા દિ. ૨૮.૦૪.૧૯૯૧ કો બનારસ મેં પડાવ સ્થિત ઔઘડ ભગવાન રામ કુષ્ટ સેવા આશ્રમ મેં સમ્પન્ન હુઆ । આપને લેખક કો એક દિન ચર્ચા મેં અપની દીક્ષા કી અલૌકિક બિધિ કે વિષય મેં બતાતે હુએ કહા થા કિ અઘોરેશ્વર ઉસ સમય વિશેષ મેં જિસ રુપ મેં રહતે હૈં વહ અકલ્પનીય હૈ । પરમેશ્વર, બ્રહ્મ યદિ માનવ રુપ મેં પ્રકટ હો જાય તો વહ ઉસી રુપ મેં, ઉસી સ્થિતિ મેં હોગા જૈસા કિ અઘોરેશ્વર થે । ગોપનીય હોને કે કારણ દીક્ષા વિધિ કી ચર્ચા યહાઁ હમ નહીં કર પા રહે હૈં ।

આશ્રમ યોજનાઃ

બાબા જી કે જનસેવા અભેદ આશ્રમ, નારાયણપુર, જિલા જશપુર મેં નિવાસ કાલ મેં અઘોરેશ્વર કે શિષ્ય શ્રી મધુચન્દ્ર કી સારંગી જી એવં ઉનકી ધર્મપત્નિ શ્રીમતી ગિન્ની સારંગી સમ્પર્ક મેં આયે થે । સારંગી જી કુરુડેગ, જિલા ગુમલા, ઝારખણ્ડ કે પૂર્વ જમીંદાર સાહબ કે છોટે સુપુત્ર થે । આપકા વિવાહ જશપુર નગર કે અઘોરેશ્વર ભક્ત પ્રસિદ્ધ મહાપાત્ર પરિવાર મેં હુઆ થા । શ્રી મધુ બાબૂ કી પ્રેરણા સે ઉનકે પરિવાર ને કુરુડેગ મેં ગાઁવ કે સમીપ તાલાબ કે નીચે કી ૬,૭ એકડ જમીન, ગાઁવ મેં નિર્મિત શ્રી રાધાકૃષ્ણ મંદિર ઔર ફલોં કા બગીચા બાબા કો આશ્રમ બનાને કે લિયે દાન કર દિયા । ઉક્ત ભૂમિ પર બાબા ને સુન્દર આશ્રમ કા નિર્માણ કરાયા હૈ । સ્થાનીય આદિવાસી લોગોં કી ભલાઈ કે અનેક કાર્યક્રમ બાબા સંચાલિત કરતે રહતે હૈં । કહા જાતા હૈ કિ બાબા ને ઇસ આશ્રમ મેં કઈ અનુષ્ઠાન કિયે હૈં । ઉનકે કઠિન તપ કે કારણ યહ સ્થાન એક જાગ્રત શક્તિપીઠ બન ગયા હૈ । અનેક સાધક ઇસ બનસ્થલી મેં સ્થિત આશ્રમ મેં આકર સાધના કરતે હૈં તથા સફલ મનોરથ હોતે હૈં ।

આપકા મુખ્ય આશ્રમ મહુઆટોલી, જિસકે નામ સે આપ જાને જાતે હૈ, | મહુઆટોલી વાલે બાબા જી |

જશપુર જિલે મેં કુનકુરી સે છૈ કિલોમીટર કી દૂરી પર રાયગઢ જશપુર મુખ્ય માર્ગ પર સ્થિત હૈ । એક મઁદિર, બાબા કા નિવાસ, શ્રદ્ધાલુઓં હેતુ નિવાસ, ગૌશાલા તથા અત્યંત મનોહર બાગ બાગીચા સે સુસજ્જિત યહ આશ્રમ શાઁતિ કા આલય તથા એકાઁત સાધના કે લિયે ઉત્તમ બન પડા હૈ ।

અન્ય આશ્રમ રાયપુર, દિલ્લી મેં હૈં ।

જનસેવા કે કાર્યઃ

બાબા ને જશપુર જિલે કે કાઁસાબેલ કસ્બે કે સમીપ એક કાલેજ સ્થાપિત કિયા હૈ । રાયપુર મેં આપકે શિષ્યગણ ઝુગ્ગી ઝોપડી કે નિવાસિયોં કે બચ્ચોં કે લિયે રાત્રિ સ્કૂલ ચલાતે હૈં । કુરુડેગ આશ્રમ મેં અઘોરેશ્વર કે નિર્વાણ દિવસ પર વિગત કઈ વર્ષોં સે વિશાલ ભઁડારા તથા ગરીબોં કો કઁબલ, કપડા આદિ વિતરણ કા કાર્યક્રમ ચલતા હૈ । ઇસ આશ્રમ સે ગરીબોં કો નિશુલ્ક દવા વિતરણ કા કાર્ય ભી કિયા જાતા હૈ .

અઘોરેશ્વર ભગવાન રામ જીઃ લીક સે હટકર, એક મહા માનવ

બાબા ભગવાન રામ જી

તન મારા , મન બસ કિયા

 

સોધા સકલ સરીર

 

કાયા કો કફની કિયા

 

વાકો નામ ફકીર ।। “

 

અઘોરેશ્વર જાતિ, ધર્મ, ભાષા,દેશ, લિંગ જૈસી સમસ્ત સંકીર્ણતાઓં કો નકાર કર એક પૂર્ણ માનવ કે રુપ મેં ઇસ ધરતી પર બિચરતે થે । ઉનકા જીવન સામ્પ્રદાયિક પ્રેમ ઔર સદભાવના કા ઉત્કૃષ્ઠ ઉદાહરણ રહા હૈ । અપને આધ્યાત્મિક જીવન કે આરમ્ભ મેં વે બનારસ શહર મેં હી એક હાજી સાહબ કે બગીચે મેં રહતે થે । ઉનકે શિષ્યોં, શ્રદ્ધાલુઓં મેં યુરોપ ઔર અમેરિકા તક કે મુમુક્ષુ લોગ શુમાર હૈં । ઇનમેં મહાત્મા ઉમ્બર્તો બીફી જી કા નામ સર્વોપરી હૈ । બાબા કી સરલ ભોજપુરી મિશ્રિત હિન્દી ભાષા સે નિતાન્ત અપરિચિત પશ્ચિમી દેશોં કે યે શિષ્ય એક રહસ્યમય અલૌકિક ચમત્કાર કી ભાઁતિ અઘોરેશ્વર કે ઉપદેશોં કો આત્મસાત કર સમાજ સેવા ઔર આત્મોન્નતિ કે માર્ગ મેં લગે હૈં । ” એક મૌન ભાષા, બહુ ભાવમયી । ” કદાચિત બાબા ને મન કે તાર જોડકર શિષ્યોં કા સંશય છિન્ન કર દિયા ।

સન્ ૧૯૮૩ ઈ૦ મેં અઘોરેશ્વર ને અપને તીન મુડિયા સાધુઓં બાબા સિદ્ધાર્થ ગૌતમ રામ જી, બાબા પ્રિયદર્શી રામ જી ઔર બાબા ગુરુપદ સંભવ રામ જી કો એક મહતી સભા મેં પ્રસ્તુત કિયા । યે તીન તપઃપૂત દિબ્ય આત્માએઁ અઘોરેશ્વર કે નિજી સંરક્ષણ ઔર નિરીક્ષણ મેં તપ કર નિકલે અઘોરેશ્વર કે પ્રતિરુપ બનને કી સમસ્ત સંભાવનાયેં લિયે હુયે થે । બસ કાલ કી પ્રતિક્ષા ભર શેષ થી । અઘોરેશ્વર કી દિવ્ય દૃષ્ટિ અપને ઇન તીન રત્નોં કે સુદૂર ભવિષ્યત્ કો ભી દેખ પાને મેં સક્ષમ થી તભી તો ક્રીં કુણ્ડ આશ્રમ જૈસે સ્થલ કે મહંથ કે પદ પર બાબા સિદ્ધાર્થ ગૌતમ રામ જી કા અભિષેક મહજ નૌ વર્ષ કી બયસ મેં કર દિયે થે । યહ કાર્ય અઘોરેશ્વર ભગવાન રામ જી હી કર સકતે થે ।

અઘોરેશ્વર ભગવાન રામ જી કી દૃઢ માન્યતા થી કિ સમાજ કી વ્યવસ્થાયેં દેશ, કાલ ઔર પરિસ્થિતિ કે અનુસાર બદલની ચાહિયે । પહલે ઔઘડ જીવન મેં શરાબ એક અભિન્ન ઔર અનિવાર્ય વસ્તુ કે રુપ મેં વ્યવહૃત હોતી થી, પરન્તુ આપને મદ્યપાન પર કઠોર પ્રહાર કિયા ઔર ઇસકા પૂર્ણ નિષેધ કર દિયા । બાબા કી વેશભૂષા સાદા હુઆ કરતી થી । વે કહા કરતે થે કિ પૂર્વ મેં ઔઘડ રૌદ્ર રુપ મેં રહા કરતે થે, ક્યોંકિ વિદેશી દાસતા કે દિનોં મેં અત્યાચારિયોં કા દર્પ દમન કરને કે લિયે રૌદ્ર રુપ ઔર ચમત્કારોં કી આવશ્યકતા થી કિન્તુ સ્વધીન ભારત મેં મૈત્રી, પ્યાર ઔર કરુણા કી આવશ્યકતા હૈ ।

અઘોર સાધના કે ઇતિહાસ મેં યહ પહલી બાર હુઆ કિ દેશ ભર સે ઇતની બડી સંખ્યા મેં સ્ત્રી , પુરુષ અઘોરપથ પર ચલના શુરુ કિયે । અઘોરી સમાજ કે કરીબ આયે । માનવ સમાજ ને ઉન્હેં આદર સહિત ન કેવલ સ્વીકાર કિયા વરન્ અપની શ્રદ્ધા સુમન ભી અર્પિત કિયા । ઇન ઐતિહાસિક ઘટનાઓં કે સૂત્રધાર પરમ પૂજ્ય અઘોરેશ્વર ભગવાન રામ જી હી થે ।

શ્રી તેજ પ્રતાપ સિનહા ઉર્ફ પોલી જી

બનારસ નિવાસી ગૃહસ્થ સાધુ પોલી જી અઘોરેશ્વર કે અન્યતમ શિષ્યોં મેં સે એક હૈં । આપકી ગુરુ નિષ્ઠા, સેવા, તપ અતુલનીય હૈ । અઘોરેશ્વર નિશ્ચય હી પોલી જી કે રુપ મેં ગૃહસ્થ સાધુ શિષ્ય ગઢકર દિખા દિયા કિ અઘોરી કેવલ ગૃહત્યાગી સાધુ હી નહીં બલ્કિ ગૃહસ્થી કા સુસંચાલન કરતે હુએ ભી હો સકતે હૈ । આપ ઉચ્ચમના, સન્ત, મહાપુરુષ હૈં । આપપર અઘોરેશ્વર કા સ્નેહ બરસને કા એક ઉદાહરણ નિમ્નાનુસાર હૈ ।

બાબા કે પરમ ભક્ત, કૃપાપ્રાપ્ત શિષ્ય શ્રી બી પી સિન્હા જી ને બાબા કી દૂરદૃષ્ટિ ઓર સર્વજ્ઞતા કી ઓર ઇશારા કરતે હુએ શ્રી સર્વેશ્વરી સમૂહ દ્વારા સન્ ૧૯૮૮ મેં પ્રકાશિત અપને ગ્રઁથ ” અઘોરેશ્વર ભગવાન રામ , જીવની” મેં ઇસ મહત્વપૂર્ણ ઘટના કા વિવરણ કુછ ઇસ પ્રકાર દિયા હૈઃ

સન્ ૧૯૮૩ કી ૨૪ જુલાઈ કો હુએ ગુરુ પૂર્ણિમા કા અપના અલગ મહત્વ હૈ શ્રી સર્વેશ્વરી સમૂહ કા વિસ્તાર જિસ તેજી સે હો રહા થા, ઉસે દેખતે હુએ અઘોરેસ્વર ને ઉસકે ભવિષ્ય કી વ્યવસ્થા કો સુદૃઢ બનાને કે લિયે ઉસ દિન અપને ચાર પ્રમુખ શિષ્યોં કો અલગ અલગ ક્ષેત્રોં કે લિયે અપના ઉત્તરાધિકારી ઘોષિત કર ઉનકા અભિષેક કિયા

 

અઘોરેશ્વર મહાપ્રભુ ને અવધૂત ભગવાન રામ ટ્રસ્ટ કે અધ્યક્ષ પદ પર અપને બાદ શર્ી ગુરુપદ સ્ભવ રામ જી કો મનોનિત કિયા શ્રી ગુરુપદ સંભવ રામ મધ્ય પ્રદેશ કે નરસિંહ ગઢ રિયાસત કે ભૂતપૂર્વ મહારાજા શ્રી ભાનુ પ્રતાપ સિંહ કે પુત્ર હૈં મધ્યપ્રદેશ કી શાખાઓં કા ભાર પ્રિયદર્શી રામ જી કો દિયા ગયા શ્રી સિદ્ધાર્થ ગૌતમ રામ જી કો પહલે હી ક્રીં કુણ્ડ કે મહંથ પદ પર આસીન કિયા જા ચુકા થા શ્રી સર્વેશ્વરી સમૂહ કે અધ્યક્ષ પદ કે લિએ શ્રી તેજ પ્રતાપ સિન્હા ,ઉર્ફ પોલી જી કો મનોનિત કર ચારોં પ્રમુખ શિષ્યોં કા અભિષેક કિયા ગયા ઇનમેં પ્રથમ તીન તો વિતરાગ સાધુ હૈં ઔર શ્રી તેજ પ્રતાપ સિન્હા ગૃહસ્થ સાધુ હોંગે ।”

 

સન્ ૧૯૮૫ ઈ૦ કે આતે આતે અઘોરેશ્વર કે તપ, તિતિક્ષા, પરમાર્થ, સેવા કા અનવરત કાર્ય, આદિ ને ઉનકે શરીર કો રોગગ્રસ્ત કર દિયા । ઇલાજ ચલતા રહા ઔર કરુણા મૂર્તિ અઘોરેશ્વર અપને કાર્ય મેં લગે રહે । વિશ્રામ કે લિયે અવકાશ હી નહીં થા । ઇસી બીચ બાબા ને ” અઘોર પરિષદ ટ્રષ્ટ” કી સ્થાપના કર દિનાંક ૨૬.૦૩.૧૯૮૫ ઈ૦ કો પંજીકરણ કરાયા ।

બાબા કી અસ્વસ્થતા દિનોં દિન બઢતી જા રહી થી । એક ગુર્દા કામ કરના લગભગ બંદ કર દિયા થા । દેશ મેં ઉપલબ્ધ ચિકિત્સા સે લાભ નહીં હો રહા થા । ચિકિત્સકોં કે દ્વારા ગુર્દા પ્રત્યારોપણ કી આવશ્યકતા બતાઈ જા રહી થી । અંતતઃ શિષ્યોં ઔર ભક્તોં કે વિશેષ આગ્રહ, નિવેદન, પ્રાર્થના પર અઘોરેશ્વર ચિકિત્સાર્થ અમેરિકા જાને કે લિયે તૈયાર હુએ । ફલસ્વરુપ ૨૭ અક્ટૂબર ૧૯૮૬ ઈ૦ કો અમેરિકા કે લિયે પ્રસ્થાન કિયા । દિનાઁક ૧૦ દિસમ્બર સન્ ૧૯૮૬ ઈ૦ કો ન્યૂયાર્ક કે માઉન્ટ સિનાઈ અસ્પતાલ મેં સર્જન ડા૦ લુઈસ બરોજ દ્વારા બાબા કે શિષ્ય શ્રી ચન્દ્રભૂષણ સિંહ ઉર્ફ કૌશલ જી કે ગુર્દે કા બાબા કે શરીર મેં પ્રત્યારોપણ કિયા । આપરેશન સફલ રહા । કુછ સમય કે સ્વાસ્થ્ય લાભ કે પશ્ચાત બાબા સ્વસ્થ હોકર ભારત વાપસ લૌટ આયે ।

લગભગ એક વર્ષ પશ્ચાત બાબા કા સ્વાસ્થ્ય ફિર સે નરમ ગરમ હોને લગા । વિશેષજ્ઞોં કે અનુસાર પ્રત્યારોપિત ગુર્દા ઠીક સે કામ નહીં કર રહા થા । વિષય વિશેષજ્ઞ ડાક્ટરોં કી સલાહ પર બાબા કો પુનઃ આપરેશન કે લિયે અમેરિકા જાના પડા । ગુર્દા પ્રત્યારોપણ કા દૂસરા આપરેશન દિનાઁક ૨૮ જનવરી સન્ ૧૯૮૮ ઈ૦ કો ડા૦ લુઈસ બરોજ કે હી હાથોં સમ્પન્ન હુઆ । ઇસ બાર બાબા જી કી ઇચ્છાનુસાર ઉનકે યુવા શિષ્ય બાબા અનિલ રામ જી કા ગુર્દા પ્રત્યારોપિત કિયા ગયા ।

બાબા અનિલ રામ જી

ભગતિ, ભગત, ભગવાન, ગુરુ, ચારોં નામ વપુ એક ।”

પૂજ્ય બાબા ભગવાન રામ જી ને કભી અપને ભક્ત, શિષ્ય, શ્રી જિષ્ણુશઁકર જી કો સમઝાયા થા । બાબા અનિલ રામ જી ઉક્ત વાણી કો ચરિતાર્થ કરતે હૈં । બાબા કી ભક્તિ મેં વે લીન હૈં અતઃ ભક્ત હૈં । અઘોરેશ્વર હી ઉનકે ભગવાન હૈં । અઘોરેશ્વર ઉનકે ગુરુ ભી હૈં । ઇસ પ્રકાર ચારોં નામ બાબા અનિલ રામ જી નામક એક વપુ મેં સમાહિત હૈં ।

બાબા અનિલ રામ જી કો બાબા કી સેવા મેં રહને કા બહુત અવસર મિલા હૈ । સન્ ૧૯૮૬ ઈ૦ મેં બાબા કા કિડની પ્રત્યારોપણ હુઆ થા । તબ બાબા કે શિષ્ય શ્રી ચન્દ્રભૂષણ સિંહ ઉર્ફ કૌશલ જી કે ગુર્દે કામ આયા થા । ઉસી વર્ષ એક દિન આગત નિગત કો જાનનેવાલે બાબા ને અનિલ જી સે ગુર્દા દેને કે વિષય મેં પૂછ લિયા થા ઔર લેશ માત્ર ઝિઝક કે બિના હી ઇસ “મહાવીર ભક્ત” ને “હાઁમી” ભર દી થી  સમય બીતને કે સાથ યહ બાત કિસી કે ધ્યાન મેં નહીં રહી થી । સન્ ૧૯૮૭ ઈ૦ કે અઁત મેં જબ બાબા કા ઇલાજ કે લિયે અમેરિકા જાને કા કાર્યક્રમ બના, જાને વાલોં મેં અનિલ જી કા નામ નહીં થા । અઁતિમ સમય મેં બાબા સ્વયઁ હોકર બોલે કિ અનિલ જી ભી જાયેંગે । જનવરી ૧૯૮૮ મેં બાબા કા દૂસરા કિડની પ્રત્યારોપણ હોના થા । ઉપસ્થિત સભી ભક્તોં ને અપને અપને રક્ત કી જાઁચ કરાઈ પરન્તુ શ્રી અનિલ જી કા હી ગુર્દા મેલ ખાતા પ્રતીત હુઆ । શ્રી અનિલ જી કે ગુર્દા કે સાથ બાબા કા યહ દૂસરા આપરેશન દિનાઁક ૨૮ જનવરી સન્ ૧૯૮૮ ઈ૦ કો ડા૦ લુઈસ બરોજ કે હી હાથોં સમ્પન્ન હુઆ

બાબા અનિલ રામ જી બાબા કી સેવા મેં અઁત તક સતત લગે રહે । ગુરુ સાનિધ્ય કા લાભ જિતના બાબા અનિલ રામ જી કો મિલા હૈ, શાયદ હી કિસી ઔર કો મિલા હોગા ।

બાબા અનિલ રામ જી બહુત વર્ષોં તક ઇટલી કે આશ્રમ મેં રહે હૈં । વર્તમાન મેં બનારસ મેં મહાવિભૂતિસ્થલ કે સમીપ આપકા આશ્રમ અઘોર ગુરુ સેવા પીઠ “ સ્થાપિત હૈ । જન સેવા કે અનેક કાર્ય જૈસે સ્કૂલ, નિશુલ્ક ચિકિત્સા, બાલોપયોગી તથા પ્રેરક સાહિત્ય કા પ્રકાશન, બાબા ઇસી આશ્રમ સે સંચાલિત કરતે હૈં ।

ક્રીંકુણ્ડ સ્થલ કે વર્તમાન મહન્થઃ અવધૂત બાબા સિદ્ધાર્થ ગૌતમ રામ જી

બાબા કીનારામ જી

અઘોર સાધકોં, શ્રદ્ધાલુઓં, ભક્તોં, ઉપાસકોં કી તીર્થસ્થલી ક્રીંકુણ્ડ સ્થલ કી સ્થાપના અઘોરાચાર્ય બાબા કીનારામ જી દ્વારા સોલહવીં સદી કે પૂર્વાર્ધ મેં કિયા ગયા થા । ઉસ સમય ઉત્તર ભારત, ખાસકર કાશી એવં પૂરે ભારતવર્ષ કે હર ક્ષેત્ર કી સામાજિક, ધાર્મિક સ્થિતિ કા વિવરણ જો અધિકારી વિદ્વતજન દ્વારા પ્રકાશિત કરાયા ગયા હૈ કે આધાર પર સંક્ષિપ્ત રુપ સે દિયા જા રહા હૈ ।

ઉસ કાલ ખણ્ડ મેં લોગ અનુભવ કરને લગે થે કિ આત્મતત્વ કી પ્રાપ્તિ કે લિયે વેદાધ્યયન, કર્મકાણ્ડ ઔર દાન દક્ષિણા વ્યર્થ હૈં । બ્રાહ્મણોં કે દ્વારા વિભિન્ન બ્રત, નિયમોં, સત્યનારાયણ કથા, આદિ કા આવિષ્કાર કિયા ગયા । શાયદ ૠષિ ઉદ્દાલક એવં આરુણી કે નેતૃત્વ મેં કર્મકાણ્ડ કે વિરુદ્ધ આઁદોલન ચલા । યહી કારણ થા કિ હિન્દૂ વર્ણાશ્રમ કે અન્તર્ગત ઉચ્ચ જાતિયોં દ્વારા ઉપેક્ષિત હોકર છોટી કહી જાને વાલી જાતિયાઁ બૌદ્ધ, ઈસાઇ, ઔર ઇસ્લામ જૈસે શૂન્યવાદ, એકેશ્વરવાદી નઈ ચેતનાઓં કી ઓર આકૃષ્ઠ હો ગઈં । ઉચ્ચ જાતિ કે હિન્દૂ ભી એકેશ્વરવાદી ઇસ્લામ કી ઓર ખિંચ કર મુસલમાન હો ગયે ઔર શેખ, પઠાન, ઔર મુગલ કહલાને લગે જો મુસલમાનોં મેં ઉચ્ચ જાતિયાઁ સમઝી જાતી હૈં । ઇસ પ્રવૃત્તિ પર મહાત્મા કબીર, રામાનન્દ, કીનારામ, નાનક આદિ ઉદાર ચરિત મહાપુરુષોં કે આવિર્ભાવ સે રોક લગી ।

મહાત્મન રામાનન્દ જી ને કહા થાઃ

નિગુરા બાભન ન ભલા, ગુરુમુખ ભલા ચમાર ।” યદિ ચમાર ગુરુમુખ થા તો રસોઈ સે લેકર પૂજા તક ઔર રામાનન્દ જી કે સાનિધ્ય મેં ઉસકો વહી આદર કા સ્થાન પ્રાપ્ત થા જો કિસી ભી ઉચ્ચ વર્ણ વાલે કો થા । તત્કાલીન ધાર્મિક ઔર સામાજિક વાતાવરણ સે ક્ષુબ્ધ હોકર પ્રતિકાર કે ઉદ્દેશ્ય સે હી સન્ત તુલસી દાસ જી ને રામાયણ કા પ્રણયન કિયા થા ।

ઉસ કાલ કી સ્થિતિ કા ચિત્રણ યૂરોપિયન યાત્રી બર્નિયર, તાવેર્નિયર તથા પીટરમઁડી ને અપને બયાનોં મેં કિયા હૈ । ફ્રાઁસીસી યાત્રી તાવેર્નિયે ને લિખા હૈઃ ” બ્રાહ્મણ ગઁગાસ્નાન એવઁ પૂજાપાઠ કે પશ્ચાત ભોજન બનાને મેં અલગ અલગ જુટ જાતે થે ઔર ઉન્હેં સદા યહ ભય લગા રહતા થા કિ કહીં કોઈ અપવિત્ર આદમી ઉન્હેં છૂ ન લે । એક ઓર તો યહ સ્થિતિ થી ઔર દૂસરી ઓર શાહજહાઁ કે હૂક્મ સે બનારસ કે અર્ધનિર્મિત મંદિરોં કો ગિરાયા જા રહા થા, જિસકા વિરોધ ભી હો રહા થા । પીટર મંડી ને ઐસે હી એક રાજપૂત કી લાશ પેડ સે લટકતે દેખી થી જો મંદિરોં કો નષ્ટ કરને કે લિયે તૈનાત કિયે ગયે હૈદરબેગ ઔર ઉસકે સાથિયોં કો માર ડાલા થા । યહ ઘટના ઈ૦ સન્ ૦૩ દિસમ્બર ૧૬૩૨ કી હૈ ।

ઔરંગજેબ કે શાસન કાલ મેં ૨ સિતમ્બર, ૧૬૬૯ ઈ૦ કો બાદશાહ કો ખબર દી ગઈ કિ બનારસ મેં વિશ્વનાથ કા મઁદિર ગિરા દિયા ગયા ઔર ઉસપર જ્ઞાનવાપી કી મસ્જિદ ભી ઉઠા દી ગઈ ।

ઉક્ત તથ્યોં સે યહ સ્પષ્ટ હૈ કિ હિન્દૂ સમાજ કી અવસ્થા સભી દૃષ્ટિકોણોં સે જર્જર હો ચુકી થી ઔર વહ પ્રાયઃ નિષ્પ્રાણ ઔર ચેતના શૂન્ય હોકર નિહિત સ્વાર્થ વાલે વર્ણ ઔર વર્ગોં કે લોગોં કે હાથ કઠપુતલી સે અધિક નહીં રહ ગયા થા । મુસલમાન શાસક હિન્દૂધર્મ ઔર સમાજ પર ભિન્ન ભિન્ન ઢઁગ સે કુઠારાઘાત કર રહે થે ઔર હિન્દૂ રાજા ઔર જમીંદાર મુસ્લિમ શાસકોં કે ગુલામ સે અધિક નહીં રહ ગયે થે । દોનો મિલકર બર્બરતા ઔર નિષ્ઠુરતા સે પ્રજા કા શોષણ ઔર દોહન કર રહે થે ।

ઐસે સમય મેં બાબા કીનારામ જી ને સામાજિક જીવન કો સત્ય ઔર ન્યાય પર આધારિત હોને કા દર્શન દિયા । ઉન્હોને સમાજ મેં વ્યાપ્ત અન્યાય, અત્યાચાર તથા અનૈતિકતા કો દૂર કરને કે લિયે અધિકારી વર્ગ ઔર સત્તાધારિયોં કે વિરુદ્ધ સંઘર્ષ કિયા ઔર ઉનકા વિરોધ કિયા । ઉન્હોને દેશ ભર મેં વ્યાપક ભ્રમણ કિયા ઔર અન્યાય કે નિરાકરણ કા શતત પ્રયાસ કરતે રહે ।

ભારત મેં આજ કી પરિસ્થિતિયાઁ કમોવેશ મહારાજ કીનારામ જી કે સમય જૈસી હી હૈં । સમાજ મેં હર સ્તર પર બિખરાવ આ રહા હૈ । ભ્રષ્ટાચાર કા બોલબાલા હૈ । અધિકારી, નેતા જન સાધારણ કે હિત ચિન્તન કે બજાય સ્વાર્થપૂર્તિ મેં લગે હુએ હૈં । ચારોં તરફ શોષણ તથા ઉપેક્ષા કા ખેલ ખુલકર ખેલા જા રહા હૈ । સ્ત્રિયાઁ સુરક્ષિત નહીં હૈં । સક્ષમ લોગોં કા નૈતિક અધોપતન હો ગયા હૈ । સમાજ બિખઁડિત હોને કે કગાર પર હૈ । ઉપેક્ષિત હોકર છોટી કહી જાને વાલી જાતિયાઁ , દલિત વર્ગ કી જાતિયાઁ સમાનતા સે આકર્ષિત હોકર બડી સંખ્યા મેં બૌદ્ધ ધર્મ અપના રહી હૈં । ઈસાઇ ઔર મુસલમાન ધર્મ મેં ભી ધર્માન્તરણ જારી હૈ ।

ઐસે સમય મેં મહારાજ કીનારામ જી જૈસે મહાપુરુષ , જો સમાજ કો સહી રાહ દિખાયે તથા અનાચાર એવં શોષણ કે વિરુદ્ધ સમાજ કો જાગરિત કર સકે કી નિતાન્ત આવશ્યકતા હૈ ।

પુનરાગમન

બાબા સિદ્ધાર્થ ગૌતમ રામ જી

અઘોરેશ્વર બાબા કીનારામ જી ને ક્રીંકુણ્ડ સ્થલ કે વિષય મેં કહા થા કિ ઇસ સ્થલ કે ગ્યારહ મહન્થ હોંગે , ઉસકે બાદ વે સ્વયઁ આયેંગે અઘોરાચાર્ય બાબા રાજેશ્વર રામ જી સ્થલ કે ગ્યારહવેં મહન્થ થે બારહવેં મહન્થ કે રુપ મેં બાબા સિદ્ધાર્થ ગૌતમ રામ જી અભિષિક્ત હુએ હૈં શિષ્ય, શ્રદ્ધાલુ, ઔર ભક્ત સમુદાય કી માનેં તો વર્તમાન ક્રીંકુણ્ડ સ્થલ કે મહન્થ બાબા સિદ્ધાર્થ ગૌતમ રામ જી અઘોરાચાર્ય બાબા કીનારામ જી કે અવતાર હૈં

બાબા કા જન્મ, પરિવાર તથા શૈશવ કાલ કી જાનકારી અપ્રાપ્ત હૈ । જિતને મુઁહ ઉતની બાતેં । હમ સુની સુનાઈ બાતોં કી ચર્ચા નહીં કર રહે હૈં । બાબા કો લગભગ ૬ યા ૭ વર્ષ કી આયુ મેં અઘોરેશ્વર ભગવાન રામ જી કે સાથ પડાવ આશ્રમ મેં દેખા ગયા થા । બાબા કો લેખક ને ભી ઉક્ત અવસ્થા મેં પડાવ આશ્રમ મેં દેખા થા ।

બાબા રાજેશ્વરરામ જી સન્ ૧૯૭૭ ઈ૦ કે અંતિમ મહીનોં મેં અશ્વસ્થ હો ગયે થે । ઉનકી સેવા સુશ્રુષા ઔર ઇલાજ કી વ્યવસ્થા સ્થલ મેં હી કી ગઈ થી । બાબા ને અબ સમાધિ લે લેને કા નિર્ણય કર લિયા । એક દિન બાબા રાજેશ્વરરામ જી ને અઘોરેશ્વર બાબા ભગવાન રામ જી કો અપની ઇસ ઇચ્છા સે અવગત કરાયા કિ ઉનકે બાદ ક્રીંકુણ્ડ આશ્રમ કે મહંથ કા પદ બાબા ભગવાન રામ જી સંભાલેં । બાબા ભગવાન રામ જી ને સવિનય નિવેદન કિયા કિ ” મૈંને તો સમાજ ઔર રાષ્ટ્ર કી સેવા કા બ્રત લે લિયા હૈ મહંથ પદ પર આસીન હોને સે ઉસ બ્રત મેં વ્યવધાન ઉત્પન્ન હો સકતા હૈ ।” અઘોરેશ્વર બાબા ભગવાન રામ જી ને ક્ષમા યાચના કરતે હુએ એક યોગ્ય વ્યક્તિ કો મહંથ પદ પર નિયુક્તિ કે લિયે પ્રસ્તુત કરને કા વચન દિયા । અગલે હી દિન અઘોરેશ્વર બાબા ભગવાન રામ જી બાલક સિદ્ધાર્થ ગૌતમ રામ કો લેકર ગુરુ ચરણોં મેં ઉપસ્થિત હુએ, જિન્હેં પારંપરિક એવં કાનૂની ઔપચારિકતાએઁ પૂર્ણ કરને કે ઉપરાઁત ક્રીંકુણ્ડ આશ્રમ કા ભાવી મહંથ ઘોષિત કર દિયા ગયા ।

બાબા રાજેશ્વરરામ જી કા શિવલોક ગમન ૧૦ ફરવરી સન્ ૧૯૭૮ ઈ૦ કો હુઆ થા ।

ક્રીંકુણ્ડ સ્થલ કે બારહવેં મહંથ કે રુપ મેં બાબા સિદ્ધાર્થ ગૌતમ રામ જી કા અભિષેક સમ્પન્ન હો ગયા । અભિષેક કે સમય બાબા કી આયુ લગભગ નૌ વર્ષ કી રહી હોગી । અઘોરેશ્વર ભગવાન રામ જી ને મહંથ જી કે આધ્યાત્મિક શિક્ષા દીક્ષા કે અલાવા જાગતિક પઢાઈ કા ભી પ્રબંધ કર દિયા થા । સન્ ૧૯૯૦ ઈ૦ મેં બાબા ને તિબ્બતી ઉચ્ચ શિક્ષા સંસ્થાન , સારનાથ વારાણસી મેં અપની પઢાઈ પૂરી કી ।

બાબા સિદ્ધાર્થ ગૌતમ રામ જી, મહંથ ક્રીં કુણ્ડ સ્થલ કે વિષય મેં બિસ્તૃત લૌકિક જાનકારી લેખક ન પા સકા, પરન્તુ એક બાત ઉસકે જેહન મેં બાર બાર બિજલી કી તરહ કૌંધતી હૈ, વહ યહ કિ જિસ પ્રકાર પુરાતન કાલ મેં ભગવાન સદાશિવ કે શિષ્ય બાબા મત્સ્યેન્દ્રનાથ જી ને અપને તપોબલ સે સિદ્ધોં કે સિદ્ધ બાબા ગોરખનાથ જી કો અયોનિજ જન્મ દિયા થા ઠીક ઉસી પ્રકાર કહીં અઘોરેશ્વર બાબા ભગવાન રામ જી કે તપોબલ કે પ્રતિરુપ બાબા સિદ્ધાર્થ ગૌતમ રામ જી ભી તો નહીં હૈં । સત્ય ચાહે જો હો, પર ઇસ બાત મેં તો બિલ્કુલ હી સંશય નહીં હૈ કિ બાબા સિદ્ધાર્થ ગૌતમ રામ જી જન્મના સિદ્ધ મહાપુરુષ હૈં । યહાઁ આકર અઘોરેશ્વર બાબા કીનારામ જી કી વાણી સત્ય હો જાતી હૈ કિ બારહવેં મહંથ કે રુપ મેં વે સ્વયઁ આયેંગે ।

બાબા સિદ્ધાર્થ ગૌતમ રામ જી ને ક્રીં કુણ્ડ સ્થલ મેં વિકાસ કે અનેક કાર્ય કરાયા હૈ । સ્થલ કી પ્રસિદ્ધિ ઔર બઢી હૈ । દેશ વિદેશ કે શ્રદ્ધાલુ જન બડી સંખ્યા મેં સ્થલ આતે હૈં । સ્થલ મેં અઘોરાચાર્ય બાબા કિનારામ અઘોર શોધ એવં સેવા સંસ્થાન “ નામ સે એક સંસ્થા સંચાલિત હૈ, જો અઘોર વિષયક શોધકાર્ય મેં નિરત હૈ । ઇસકે અલાવા ઔઘડી દવાઓં કે નિર્માણ કે લિયે એક નિર્માણશાલા ભી બાબા ને સ્થાપિત કિયા હૈ ।

આજ ભી સ્થલ મેં દૂર દૂર સે અઘોર સાધક આકર તપશ્ચર્યા, સાધના કરતે ઔર સફલ મનોરથ હોતે હૈં । સાધકોં કો બાબા કા માર્ગદર્શન હમેશા સુલભ હૈ ।

અઘોરેશ્વર ભગવાન રામ જીઃ વિદેશી સાધુ શિષ્ય

શ્રી ઉમ્બર્તો બિફ્ફી, ઇટલી

અઘોરેશ્વર કે સાથ શ્રી ઉમ્બર્તો

ઈ૦ સન્ ૧૯૭૭ કા દિસમ્બર માહ મેં બનારસ કે એયર પોર્ટ પર એક નવયુવક હવાઈ જહાજ સે ઉતરતા હૈ । રુપ, રંગ, નાક નક્શ સે નવયુવક સહજ હી પહચાના જા રહા હૈ કિ વહ યુરોપ કે કિસી દેશ કા વાસી હૈ । નવ યુવક બાહર આકર ટેક્સી લેતા હૈ ઔર અઘોરાચાર્ય બાબા કીનારામ જી દ્વારા શિવાલા મુહલ્લે મેં સ્થાપિત ક્રીઁકુણ્ડ આશ્રમ કે લિયે ચલ દેતા હૈ । ક્રીઁકુણ્ડ આશ્રમ મેં મહન્ત બાબા રાજેશ્વર રામ જી કે અલાવા બાબા આસૂ રામ જી સે ઉનકી ભેંટ હોતી હૈ । મહન્ત જી અજગર વૃત્તિ કે મહાત્મા હૈં, વે અપને સ્વભાવ કે અનુરુપ મહારાજ કીનારામ જી કે સમય સે ચિતાઓં કી અધજલી લકડીયોં સે જલતી ચલી આ રહી અખણ્ડ ધૂની કે સામને દાલાન મેં પેટ કે બલ હાથોં પર ઠૂડ્ઢી ટિકાયે શૂન્ય મેં નિર્નિમેશ દૃષ્ટિ સે તાકતે સમાધિ કે આનન્દ મેં મગ્ન હૈં । બાબા આસૂ રામ જી કુછ દૂરી પર એક લકડી કી કુર્સી પર એક પૈર પર દૂસરા પૈર રખે, રીઢ સીધા કિયે ધ્યાનમગ્ન બૈઠે હૈં । ઉનકી આઁખેં બન્દ હૈં । પૂરા આશ્રમ પરિસર શાન્ત ઔર નિસ્તબ્ધ હૈ ।

અઘોરેશ્વર કે સાથ શ્રી ઉમ્બર્તો

ક્રીંકુણ્ડ આશ્રમ કે મહન્થ બાબા રાજેશ્વર રામ પિછલે કુછ દિનોં સે અસ્વસ્થ ચલ રહે હૈં । ઉન્હોને અપની સમાધિ લે લેને કી ઇચ્છા સે સભી કો અવગત કરા દિયા હૈ । અઘોરેશ્વર ભગવાન રામ જી ને અપને સુયોગ્ય શિષ્ય બાબા સિદ્ધાર્થ ગૌતમ રામ જી, જો અભી નૌ વર્ષ કે બાલક હૈં, કો ક્રીંકુણ્ડ કા ભાવી મહન્ત પ્રસ્તાવિત કિયા હૈ । મહન્થ જી ને અઘોરેશ્વર કે પ્રસ્તાવ કા અનુમોદન કર બાબા સિદ્ધાર્થ ગૌતમ રામ જી કો ભાવી મહન્ત ઘોષિત ભી કર દિયા હૈ । ઐસે સમય મેં વહ નવયુવક ક્રીંકુણ્ડ આશ્રમ પહુઁચ કર બાબા રાજેશ્વર રામ જી કા દર્શન કરતે હૈ ઔર મહન્ત જી કો અપના પરિચય દેતે હૈં । ઉનકા નામ ઉમ્બર્તો બિફ્ફી હૈ ઔર વે ઇટલી સે આ રહે હૈં । શ્રી ઉમ્બર્તો મહન્ત જી કો અપને આને કે ઉદ્દેશ્ય સે ભી અવગત કરાતે હૈં । ભાષા ઉન્હેં સ્વયઁ કો અપેક્ષિત રુપ સે અભિવ્યક્ત કરને મેં કઠિનાઈ ઉપસ્થિત કરતી હૈ, પરન્તુ જિનકે લિયે આગત વિગત જાનના ખેલ હો, ઉમ્બર્તો જી કી આઁતરિક સ્થિતિ કો સહજ હી જાન લેતે હૈં । મહન્થ જી શ્રી ઉમ્બર્તો કો આશ્રમ મેં આશ્રય પ્રદાન કર દેતે હૈં । શ્રી ઉમ્બર્તો કુછ હી કાલ મેં આસ્વસ્ત હો જાતે હૈં કિ અપને ઉદ્દેશ્ય કે અનુરુપ વે સહી

જગહ પહુઁચ ગયે હૈં ।

અઘોરેશ્વર કે સાથ શ્રી ઉમ્બર્તો એવઁ ગુરુરત્ન

કુછ દિનોં કે ઉપરાઁત અઘોરેશ્વર ભગવાન રામ જી કા ક્રીઁ કુણ્ડ આશ્રમ મેં આગમન હોતા હૈ ઔર શ્રી ઉમ્બર્તો અપને ગુરુ કા પ્રથમ દર્શન લાભ કરતે હૈં ।

ઈ૦ સન્ ૧૯૭૮ કે ફરવરી માહ કે દસ તારીખ કો બાબા રાજેશ્વર રામ જી કા શિવલોક ગમન હોતા હૈ, ઔર બાલક મહન્થ બાબા સિદ્ધાર્થ ગૌતમ રામ જી કા મહન્થ કે રુપ મેં અભિષેક હોતા હૈ । શ્રી ઉમ્બર્તો જી ઇન ઘટનાઓં કે સમય ઉપસ્થિત રહતે હૈં । ઉસી વર્ષ ઉનકા દીક્ષા સંસ્કાર ભી સમ્પન્ન હોતા હૈ । વે ઈ૦ સન્ ૧૯૭૯ કે શુરુ મેં વાપસ ઇટલી લૌટ જાતે હૈં |

શ્રી સર્વેશ્વરી સમૂહ, ઇટલી કે સદસ્યગણ

ઈ૦ સન્ ૧૯૮૫ મેં ગુરુ પૂર્ણિમા કે અવસર પર શ્રી ઉમ્બર્તો જી કા પુનઃ ભારત આગમન હોતા હૈ । વે પડાવ સ્થિત ઔઘડ ભગવાન રામ કુષ્ઠ સેવા આશ્રમ મેં અઘોરેશ્વર કે સાનિધ્ય મેં એક લમ્બા સમય બિતાતે હૈં । ઇસી વર્ષ ઉનકા મુડિયા સાધુ કે રુપ મેં સન્યાસ દીક્ષા સમ્પન્ન હોતા હૈ ઔર ઉન્હેં નામ મિલતા હૈ ” અઘોર ગુરુબાબા” ।

અઘોરેશ્વર અપને ભ્રમણ કે ક્રમ મેં ઈ૦ સન્ ૧૯૮૮ મેં અઘોર ગુરુબાબા કે આગ્રહ પર ઇટલી કી યાત્રા કરતે હૈં । ઇટલી કે શિષ્યોં ઔર શ્રદ્ધાલુઓં દ્વારા અઘોરેશ્વર કે ઇસી પ્રવાસ કે સમય શ્રી સર્વેશ્વરી સમૂહ કી ઇટલી શાખા કા ગઠન કિયા જાતા હૈ । ઇટલી મેં એક અઘોર આશ્રમ કી સ્થાપના ભી હોતી હૈ । ઈ૦ સન્ ૧૯૮૯ સે સમૂહ કી યહ શાખા ગુરુપૂર્ણિમા કે અવસર પર સમૂહ કે મુખ્યાલય પડાવ આશ્રમ કો અપના વાર્ષિક પ્રતિવેદન દેના શુરુ કરતી હૈ ।

શ્રી સર્વેશ્વરી સમૂહ કી ઇટલી શાખા એવઁ અઘોરેશ્વર દ્વારા સ્થાપિત આશ્રમ આજ ઉન્નતિ કે પથ પર લગાતાર આગે બઢ રહા હૈ ।

અઘોરેશ્વર ભગવાન રામ જીઃ આશીર્વચન

જીવન દર્શન

સન્ ૧૯૮૨ ઈ૦ મેં શ્રી સર્વેશ્વરી નિવાસ, પડાવ , વારાણસી કે પ્રાગણ મેં અપને પ્રિય શિષ્ય બાબા પ્રિયદર્શી રામ કો સમ્બોધિત કર અઘોરેશ્વર ભગવાન રામ જી કી વાણી નિનાદિત હુઈ થી । યહ વાણી અઘોર પથ કે પથિક, સાધુ , તથા માનવ માત્ર કી કઁચન કાયા મેં પ્રતિષ્ઠિત પ્રાણ રુપી પરમ આરાધ્ય કે દર્શન કે લિયે નિમિત્ત રુપ હૈ ।

” પ્રાણી કી વેશભૂષા ઔર કઠોર તપ ઇસી બાત કા પરિચાયક ઔર સંકેત હૈ કિ સમાજ ઉસે સમ્માન પ્રતિષ્ઠા દે, સમાજ દ્વારા વહ અચ્છા કહા જાય । મૈં સમઝતા હૂઁ કિ ” હમ પ્રાણમય પરમેશ્વર કે ભક્ત હૈં, ઉનકે સન્નિકટ હૈં । ” ઐસા કહલાને મેં હી મનુષ્ય ને અપના ગૌરવ માન રખા હૈ । બદન મેં ખાક લપેટે, મૂઁજ કા દણ્ડ ધારણ કિયે, ચટ યા બોરા કી લઁગોટી લગાયે, તરુણ તાપસ ક્યા પ્રાણ કા અનુસંધાન કર રહા હૈ ? ક્યા વહ ઈશ્વર કી ખોજ યા આત્મા કી પહચાન મેં સંલગ્ન હૈ ? નહીં , વહ સમ્માન, આદર કે ઢૂઁઢને મેં લગા હુઆ હૈ, પ્રતિષ્ઠા, માન ઔર બડાઈ હી ઉસકે લક્ષ્ય હૈં । યહી તો દુષ્પ્રજ્ઞતા હૈ । અરે ! વહ અક્ખડ કહ રહા થાઃ

માન, બડાઈ, સ્તુતિ ઔર કુત્તે કા લિંગ પૈઠત પૈઠત પૈઠ જાય, નિકસત ફાટત ગણ્ડ”

 

જિસને માન, બડાઈ ઔર સ્તુતિ કો તિલાઁજલિ દે રખી હૈ, ઉસે ખાક લપેટને, અપને કો તપાને યા સમાજ સે સમ્માન કી અપેક્ષા કી આવશ્યકતા નહીં હોતી । વહ તો જાતિ ઔર કુલ કે લક્ષણોં, યહાઁ તક કિ પ્રાન્તીયતા, રાષ્ટ્રીયતા ઔર ભાષા કી સીમાઓં, બન્ધનોં, સંકીર્ણતાઓં, વિશિષ્ટતાઓં સે ભી અપને કો વિમુક્ત રખતા હૈ । ઇસ વિમુક્તિ સે કતરાને, ઇન સીમાઓં, બન્ધનોં મેં અપને કો બાઁધ રખને કી વક્ર ભંગિમા કે કારણ હી માનવ કઁચન રુપી કાયા મેં પ્રતિષ્ઠિત પ્રાણ રુપી પરમ આરાધ્ય દેવ કે દર્શન સે વંચિત હૈ । યહ કંચન કાયા કિસી અન્ય કો ઢૂઁઢને કે લિયે નહીં હૈ । જો ઇસ પ્રકાર ઢૂઁઢતા, ખોજતા જાન પડતા હૈ, દીખ પડતા હૈ, વહ દૂસરે કો હી ઢૂઁઢતા ફિર રહા હૈ ઔર ઉસે અપના કોઈ અતા પતા નહીં હૈ, કોઈ નિશાની નહીં હૈ । ઉસે તૂ સમઝ જો પ્રાણોં મેં પ્રણિપાત કરતા હૈ । ઉસકે હર રોમ સે પ્રણવ કા સ્ફૂરણ હોતા હૈ । ઉસકે શરીર સે વિમલ છાયા ઔર શીતલતા પ્રસ્ફુટિત હોતી હૈ । ઉસમેં ન કુછ ઉત્પન્ન હોતા હૈ, ન વિલીન હોતા હૈ ।

દર્શી ! તૂ સાધક કો બતલા દે કિ વહ નિર્મલ, સ્વચ્છ, દ્વન્દ્વાતીત ચિત્ત કી ઓર ઉન્મુખ હોના ચાહતા હૈ, તો યહ સંભવ હૈ । કિન્તુ જબ તક વહ માન, બડાઈ ઔર સ્તુતિ કી તૃષ્ણા કા તિરસ્કાર નહીં કરેગા, ઇસ પુણ્ય કે ઉદય કી કોઈ આશા ઔર સમ્ભાવના નહીં હૈ । હો સકતા હૈ કિ કિસ શાસ્ત્ર ને ક્યા કહા હૈ, કિસ ૠષિ ને ક્યા કહા હૈ, ઇસકા પરિત્યાગ કર દેને પર વહ અપને આપ મેં જો ઘટિત હો રહા હૈ ઉસે જાન જાય । હાઁ, તૃષ્ણા કા ત્યાગ નહીં કરને પર ઇસકી સંભાવના ઔર આશંકા અવશ્ય હૈ કિ ઉસે તૃષ્ણા ઔર તિતિક્ષા છૂતી રહેગી, ઉસકી અશુદ્ધતા બની રહેગી, વહ શુદ્ધતા સે વંચિત રહેગા ઔર પાપ મિશ્રિત પુણ્ય કી મિલાવટ કે સરીખે દીખેગા , જો ઉસકો તો અતૃપ્ત રખેગા હી, દૂસરોં કે લિયે ભી અતૃપ્તિ કા કારણ બનેગા । વૈસી સ્થિતિ મેં શીતલ સ્વાસ ઉષ્ણ સ્વાસ મેં ભી બદલ સકતી હૈ જો ઉસકો તો જલાયેગી હી, દૂસરોં કો ભી જલા સકતી હૈ ।

અઘોરેશ્વર કે આશીર્વચન

સુધર્મા ! મૈં દેખતા હૂઁ નિષ્ક્રિય જીવન જીને વાલે કુકૃત કાયા હો જાતે હૈં । બૂઢા રોતા હૈ । માન લો કિ ઉસકી સભી ઇન્દ્રિયાઁ થિર હો ગઈ હૈં, મસ્તિષ્ક ઉસકા ભડક ઉઠા હૈ । બચ્ચા રોતા હૈ । તુમ માન લો કિ ઉસકી અજ્ઞાનતા હૈ, ઉસકો કુછ ભી શુભ અશુભ કા જ્ઞાન નહીં હૈ । જબ નૌજવાન કો રોતે દેખતા હૂઁ તો આશ્ચર્ય હોતા હૈ । તરુણ, ક્લેશ કહકર, અસફલતા કહકર સર ધુનતા હૈ । જીવન સે નિરાશ હોને કા ક્યા કારણ હૈ ? એક તરુણ મેં નિષ્ક્રિયતા, કલુષિત કાયા જબ મૈં દેખતા હૂઁ સુધર્મા, આશ્ચર્ય હોતા હૈ । ક્યોંકિ વહી ક્ષણ ઔર સમય ઉસકે જીવન કી સાર્થકતા કી તરફ પ્રેરક હોના ચાહિયે ઔર ઉસમેં મુદિતા હોની ચાહિયે । ઐસા મૈં નહીં દેખતા હૂઁ, સુધર્મા । ઇસકા કારણ નિષ્ક્રિયતા, કુકૃત કાયા હૈ ।

જો તરુણ ક્રિયાશીલ હૈ, શુદ્ધ કાયા વાલા હૈ, ઉસકે જીવન મેં ઉમંગ, આલ્હાદ ઔર હર તરહ કે કાર્યોં કી ક્ષમતા, કુશલતા, ગૌરવ કે સાથ, સમ્માન કે સાથ, ઉત્સાહ કે સાથ દેખતા હૂઁ સુધર્મા । નિષ્ક્રિયતા કે પાત્ર કો ક્લેશ કે સિવાય કુછ ભી હાથ નહીં આતા । ક્રિયાશીલ કો મિલતા હૈ ઉત્સાહ, ઉમંગ ઔર વહ વેગ જો હર કાર્ય કો સુગમ ઔર સહજ બના દેતા હૈ । ઐસા હી મૈં દેખતા હૂઁ, સુધર્મા । યહ આશ્ચર્ય હૈ ! આશ્ચર્ય હૈ ।

સુધર્મા ! પ્રયત્ન કે બગૈર પુરુષાર્થ રુપી દિબ્ય ગુણ નહીં પ્રાપ્ત હોતા । પ્રયત્ન કરને વાલા મનુષ્ય અપને કો અઁધકાર મેં નહીં રખતા હૈ, પ્રકાશ કી તરફ લે જાતા હૈ । ચાહે જૈસી પરિસ્થિતિ ભી ઉપસ્થિત હો જાય, શરીર ભી સુખાના પડે તો શરીર સુખાતા હૈ । અપને કો લોલુપતા સે છુડાના પડે તો લોલુપતા સે છુડાતા હૈ । મન કો મારતા હૈ તો તન કો વશ મેં કરતા હૈ । સુધર્મા ! વહી પુરુષ , પુરુષાર્થી કહા જાતા હૈ । પુરુષાર્થ હી મનુષ્ય કા જીવન હૈ, મોક્ષ કા માર્ગ હૈ, અર્થ કા માર્ગ હૈ, ધર્મ કા માર્ગ હૈ ।

અઘોરેશ્વર ભગવાન રામ જીઃ આશીર્વચન

પ્રાણ

અઘોરેશ્વર ભગવાન રામ જી કે જીવન કી વિરાટતા, રહસ્યમયતા, માધુર્ય ઔર સરલતા અપને આપ મેં અન્યતમ રહા હૈ । જો વ્યક્તિ ઉનકે સમ્પર્ક મેં આયે હૈં વે ઉન્હેં અપના પાયે હૈં । પ્રત્યેક શિષ્ય, ભક્ત, શ્રદ્ધાલુ અપને આપ કો ઉનકી અહૈતુકી કૃપા કા એકમાત્ર અધિકારી સમઝતા રહા હૈ । વે એક હી સમય મેં ગુરુ , માઁ, સુહૃદ, અન્તરતમ મેં બૈઠા ઈષ્ટ, આદિ અનેક રુપ વ ગુણ મેં દેખે સુને જાતે રહે હૈં । ઉન્હોને કહા હૈ ગુરુ દેહ નહીં હૈં, પ્રાણ હૈં ।”
પ્રાણ કે વિષય મેં ઉનકી કતિપય વાણિયોં કા સંગ્રહ યહાઁ પ્રસ્તુત હૈ ।

” પિણ્ડ મેં પ્રાણ હી તો પ્રાણિયોં કા ચૈતન્ય હૈ । બ્રહ્માણ્ડ મેં ઉસે વાયુ કહા જાતા હૈ । પ્રાણ વાયુ હી હમારા ઉપાસ્ય હૈ । અપને આપ કી પૂજા હી હમારી ઉપાસના હૈ ।

એક હી પ્રાણ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રીય, વૈશ્ય ઔર શૂદ્ર સભી મેં સમાન રુપ સે પ્રતિબિમ્બિત હૈ । ….. પાઁવ રુપી શૂદ્રોં મેં બસે પ્રાણ કી અવહેલના કર, પ્રતારણા કર, અપમાન કર હમ અપના સર્વનાશ કરને પર તુલે હૈં ।”

” ચારોં પ્રકાર કે ભોજ્ય પદાર્થ ચર્વ્ય, ચોષ્ય,લેહ્ય, ઔર ભક્ષ્ય પ્રાણ રક્ષા કે નિમિત્ત હી હોતે હૈં । ઉસકે બિના હમ લોગોં કા યહ જો ઈશ્વર હૈ ( ઈશ્વર ) યહ સ્વર બન્દ હો જાયેગા । જબ ” સ્વર” બન્દ હો જાયેગા તો યહ સૃષ્ટિ હમારી દૃષ્ટિ સે ઓઝલ હો જાયેગી । ઇસ નશ્વરતા સે તો સભી લોગ પરિચિત હૈં ।”

જઠરાગ્નિ જો પ્રાણિયોં મેં પ્રાણ સંજોયે હુએ હૈ, વહ પ્રજ્વલિત રહતી હૈ । ઉસમેં હી આહુતિ દેના પ્રાણ કો સમિધા, સ્નેહ, શાલીનતા, શીલ દેને સરીખે હૈ । ઉસમેં આહુતિ દેના મહાવૈશ્વાનર કી પૂજા હૈ । જિસને પ્રાણ કો શ્રદ્ધા સમિધા નહીં અર્પિત કી હૈ, પ્રાણ કી ઉપેક્ષા કર રખી હૈ, વહ અનેક રોગોં સે, ઉદર વિકાર સે નિશ્ચેષ્ટ પડા રહતા હૈ । વહ જઠરાગ્નિ કો આહુતિ નહીં દે પાયેગા । જન સમાજ ઉસે રોગી કહકર સમ્બોધિત કરતા હૈ ઔર ઉસકે બારે મેં કહતા હૈઃ ” ઇન્હેં ખાને પીને મેં અરુચિ હો ગઈ હૈ । બાબા ! ઇન્હેં કુછ પચ નહીં રહા હૈ । બાબા ! ઇન્હેં મિચલી આતી હૈ” । કારણ કોઈ વિશેષ મહત્વ નહીં રખતા । સિર્ફ ઇતના હી મહત્વ કા હૈ કિ ઉસ વ્યક્તિ ને પ્રાણ કો સંજોયા નહીં । પિણ્ડ મેં પ્રાણ હી તો પ્રાણિયોં કા ચૈતન્ય હૈ । બ્રમ્હાણ્ડ મેં ઉસે વાયુ કહા જાતા હૈ । વાયુ કે શુષ્ક હો જાને પર કિતના ક્લેશ હોતા હૈ, કિતની અસહ્ય વેદના હોતી હૈ ? અરે બાબા ! જિસને પ્રાણ કો સંજોયા હૈ, ઉસી ને, સમ્યક રુપ સે, ચિરસ્થાયી જીવન કો જાના હૈ, જીવત્વ કો પહચાના હૈ । વહ ઇસ સૂક્તિ કો ચરિતાર્થ કરતા હૈ, ધન ધરતી કા એક હી લેખા, જસ બાહર તસ ભીતર દેખા ”

પ્રાણ કી ઉપાસના સહજ હૈ , સુગમ હૈ, કઠોર નહીં હૈ । હાઁ એક બાત અવશ્ય હૈ જો અપને અભ્યંતર મેં આસક્તિયોં કો છિપાયે, સંજોયે બૈઠા હૈ ઉસસે તો પ્રાણ બહુત હી દૂર હૈ, બહુત હી અપરિચિત હૈ । ઇન આસક્તિયોં ને મિત્ર બનકર ઉસ વ્યક્તિ કે અભ્યંતર કો કૂડા કર્કટ બના રખા હૈ ।

ગુરુ દેહ નહીં હૈં પ્રાણ હૈં જબતક તુમ્હારા પ્રાણ રહેગા વે તુમ્હારે અભ્યંતર મેં વિરાજમાન રહેંગે

દર્શી ! એક બાત તુમ જાન જાઓ કિ જાગૃતિ ઔર સુષુપ્તાવસ્થા કી ઉત્કઁઠા સે મુક્ત હોકર, પ્રાણ જહાઁ હૈ વહીં ઉસે અપને આપ મેં રોક કર રખને કા અભ્યાસ કરને સે , પિણ્ડ કે ભીતર એક નયા આવિષ્કાર સાકાર હો ઉઠતા હૈ, જો સત્ય હૈ, જો પ્રત્યક્ષ હૈ । ઉસ મનોદશા મેં કિસી ઓર સે કોઈ ભી આક્રમણ બિલ્કુલ હી કષ્ટદાયક નહીં પ્રતીત હોતા ઔર ઉસસે કિસી પ્રકાર કી ઉદ્વિગ્નતા યા ઉત્તેજના ઉત્પન્ન નહીં હોતી । ઇસ અવસ્થા કો ઉન્મની “ કહતે હૈં । જબ સાધક કો અનુભૂતિ હોતી હૈ કિ વહ ન સોયા હૈ, ન જગા હૈ, ન ચેતન હૈ, ન તો “હૈ” ઔર ન ” નહીં હૈ” કા હી કોઈ આભાસ પ્રતિબિમ્બિત હોતા હૈ । ઉસ સમય વહ પ્રાણ કે સાથ આલિંગન મેં અપને હી પ્રાણ મેં ઉન્મુદિત હો જાતા હૈ । શાસ્ત્રોં મેં ઇસ અવસ્થા કો ઉન્મની કહા હૈ ।

ક્રીંકુણ્ડ ગદ્દી કે ચૌથે મહન્થ બાબા ધૌતાર રામ

અઘોર પરમ્પરા મેં જાત પાઁત કે ભેદભાવ કે લિયે કિંચિત માત્ર ભી સ્થાન નહીં હૈ । અઘોરાચાર્યોં ને જાતિ, ધર્મ, લિંગ કા ભેદભાવ ન કરતે હુએ શિષ્ય બનાયા તથા બ્રમ્હજ્ઞાન કા ઉપદેશ દિયા । આજ ભી યહ ધારા અવિચ્છિન્ન ગતિ સે ચલતી ચલી આ રહી હૈ । બાબા બીજારામ જી કે બાદ ક્રીંકુણ્ડ કી ગદ્દી પર ચૌથે મહંથ કે રુપ મેં બાબા ધૌતાર રામ જી બૈઠે । આપ બ્રાહ્મણ કુમાર થે । એક કલવાર આચાર્ય કે બાદ ઇસ અઘોરપીઠ પર એક બ્રાહ્મણ કુમાર કા મહંથ અભિષિક્ત હોના અપને આપ મેં એક બડી બાત હૈ । બાબા ધૌતારરામ કે વિષય મેં કોઇ ભી જાનકારી ઉપલબ્ધ નહીં હૈ । બાબા કે પ્રકરણ મેં આત્મ ચરિતં ન પ્રકાશયેત “ યહ ઉક્તિ શબ્દશઃ ચરિતાર્થ હોતી હૈ ।

ક્રીંકુણ્ડ કે તીસરે મહંથ બાબા બીજારામ

બાબા કીનારામ જી કે પ્રથમ શિષ્ય એવં ક્રીકુણ્ડ સ્થલ કે તીસરે મહંથ બાબા બીજારામ કા પૂર્વ નામ , કુલ, ગોત્ર આદિ કીજાનકારી ઉપલબ્ધ નહીં હૈ । ઉનકા ગાઁવ, જહાઁ વે બાબા કીનારામ જી સે ભેંટ કે સમય રહતે થે, કા નામ “નઈડીહ ” હૈ । બાબા કાજન્મ એક અત્યંત હી ગરીબ પરિવાર મેં હુઆ થા । બાબા બાલક હી થે, જબ ઉનકે પિતા કા સ્વર્ગવાસ હો ગયા થા ।
બાબા કીનારામ જી જબ ગ્રામ નઈ ડીહ પહુઁચે, ઉન્હોને દેખા, એક ઘાસફૂસ કી ઝોપડી હૈ । ઝોપડી કે દ્વાર પર એક બુઢિયા બૈઠીકલપ કલપ કર રો રહી હૈ । બુઢિયા કે રોને કા દૃશ્ય કારુણિક થા । બાબા કીનારામ જી કરુણાનિધાન તો થે હી, ઉનકા હૃદય પસીજગયા । ઉન્હોને રોતી હુઈ બુઢિયા કો ઉસકે દુખ કા કારણ પૂછા । પહલે તો બાબા કીનારામ જી કો કોઈ સાધારણ સાધુ સમઝકરબુઢિયા ને કહાઃ ” જાઓ બાબા તુમ માઁગો ખાઓ, હમારા દુખડા જાનકર ક્યા કરોગે ” । પરન્તુ જબ બાબા ને બહુત આગ્રહ કિયા તોન જાને ક્યા સોચકર બુઢિયા ને બતલાયા ” બાબા હમારે બેટે પર જમીંદાર કા પોત ચઢ ગયા હૈ, ઇસલિયે વહ ઉસે પકડ લે ગયાહૈ” । યહ સુનકર બાબા કીનારામ જી ને બુઢિયા સે જમીંદાર કે ઘર લે ચલને કો કહા, જિસે ઉક્ત બુઢિયા ને કુછ ન સમઝતે હુએ ભીમાન લિયા ઔર ઉસને બાબા કીનારામ જી કો જમીંદાર કે યહાઁ લે ગઈ । બુઢિયા કા પુત્ર જમીંદાર કે ઘર કે બાહર ધૂપ મેં પડા થા। જમીંદાર ઉસે નાનાપ્રકાર સે પ્રતાડિત કર રહા થા । બુઢિયા ને અપને બેટે કી ઓર સંકેત કર બાબા કો બતલા દિયા કિ ધૂપ મેંપ્રતાડિત કિયા જા રહા વહી બાલક ઉસકા પુત્ર હૈ ઔર પુનઃ રોને લગી । બાબા કીનારામ જી ને બાલક કો એકબાર ભરપૂર દૃષ્ટિ સેનિહારકર જમીંદાર સે કહા કિ માનવતા કે નામ પર, આપકો ક્રૂર ભાવના ત્યાગકર ઇસ બાલક કો છોડ દેના ચાહિયે  બાબાકીનારામ જી કે કથન પર વિશેષ ધ્યાન દિયે બિના હી જમીંદાર બોલા ” અરે બાબા! તુમ સાધુ હો ભિક્ષા લો ઔર અપના કામ દેખો” । બાબા કીનારામ જી ને તો જૈસે હઠ પકડ લિયા । બાબા કા હઠ દેખકર જમીંદાર કી નારાજગી બઢ રહી થી, પરન્તુ વહ સાધુ કાઅપમાન ભી નહીં કરના ચાહતા થા । અતઃ ઉન્હેં નિરુત્તર કર દૂર હટાને કી નિયત સે જમીંદાર ને કહા કિ યદિ ઇસ લડકે સે આપકાઐસા હી મોહ હૈ તો ઇસકે ઉપર જિતના પોત હૈ વહ આપ ચુકા દો । ઇતના સુનના થા કિ બાબા ને ઉસ લડકે સે કહા  ખડા તો હોજા બેટા   બાલક ખડા હો ગયા । બાબા કીનારામ જી ને જમીંદાર સે કહા કિ  લે જહાઁ વહ બાલક ખડા હૈ, વહાઁ કી જમીન ખુદવાલે ઔર જિતના તેરા રુપયા હો નિકાલ લે   જમીંદાર બાબા કે કહને પર જમીન ખુદવાને કે લિયે એકાએક તો તૈયાર નહીં હુઆ,પરન્તુ બાબા કીનારામ જી કી દૃઢતા કે સામને ઉસે ઝુકના પડા । જમીન ખોદી ગઈ । હાથ દો હાથ ખોદતે ન ખોદતે, વહાઁઉપસ્થિત સભી આશ્ચર્ય ચકિત હો દેખતે ક્યા હૈં કિ ધરતી સે કલદાર હી કલદાર નિકલ રહે હૈં । યહ દૃશ્ય દેખતે હી જમીંદાર સમઝગયા કિ યે કોઈ સિદ્ધ મહાત્મા હૈં । વહ દૌડકર બાબા કા પાઁવ પકડ લિયા ઔર ક્ષમા યાચના કરને લગા । બાબા કીનારામ જી કેક્ષમા પ્રદાન કરને પર હી ઉસને બાબા કા પાઁવ છોડા । ઉસને તત્કાલ ઉસ બાલક કો પોત મુક્ત ઘોષિત કર દિયા ।
ઇસ પ્રકાર લડકે કો પોત મુક્ત કરાકર બાબા ને ઉસકી માઁ કો સૌંપ દિયા ઔર અપની રાહ ચલને લગે । બુઢિયા ને , જો ઇતની દેરતક સંજ્ઞાશૂન્ય અવસ્થા મેં ખડી થી, બાબા કે ચરણોં મેં ગિર ગઈ । ઉસને વિનતી ભરે શબ્દોં મેં યાચના કી  મહારાજ! યહ લડકાઆપકા હૈ આપકો સૌંપતી હૂઁ  આપ ઇસે અપને સાથ લે જાઁય  બાબા ને બુઢિયા કો બહુત પ્રકાર સે સમઝાયા, પર વહ નહીંમાની । વિવશ હોકર બાબા કીનારામ જી ને ઉસ બાલક કો સ્વીકાર કર લિયા ઔર ઉસે લેકર ગિરનાર કી ઓર ચલ પડે । વહીબાલક બાદ મેં બાબા બીજારામ કહલાયે ઔર ક્રીંકુણ્ડ કી જગત પ્રસિદ્ધ ગદ્દી કે તીસરે મહંથ હુએ ।
મહંથ બાબા બીજારામ ને અપને ગુરુ અઘોરાચાર્ય બાબા કીનારામ જી કે દિબ્ય ક્રિયાકલાપોં, ચમત્કાર ભરી ઘટનાઓં, કો સંકલિતકર ઔઘડ રામકીના કથા કે નામ સે લિપિબદ્ધ કિયા હૈ ।
ઇસકે અલાવા બાબા બીજારામ કે વિષય મેં છિટપુટ , જહાઁતહાઁ ઉલ્લેખ ભર મિલતા હૈ ।

ક્રીં કુણ્ડ

*ક્રીં કુણ્ડ , શિવાલા, ભેલૂપુર , વારાણસી
બાબા કીનારામ ને ન તો સ્વયં કોઈ આત્મચરિત લિખા હૈ ઔર ન ઉનકે ભક્તોં તથા અનુયાયિયોં ને હી કોઈ વિશેષ સામગ્રી છોડીહૈ, જિસસે ઉનકી જીવની કી પ્રામાણિક જાનકારી હો સકે । જો જાનકારી આજ ઉપલબ્ધ હૈ વહ મુખ્ય રુપ સે વિભિન્ન આશ્રમોં મેં લગેશિલાલેખ , જનશ્રુતિયાઁ, ઔર બાબા કીનારામ જી દ્વારા રચિત ગ્રંથોં સે પ્રાપ્ત કી ગઈ હૈ । અબ તક બાબા કીનારામ દ્વારા રચિતઅનેક પુસ્તકોં મેં સે કેવલ પાઁચ પુસ્તકેં હી પ્રકાશિત હુઈ હૈં ।( વિવેકસાર, રામગીતા, રામરસાલ, ગીતવલી, ઔર ઉન્મુનીરામ ) ।બાબા કીનારામ જી કી જગત પ્રસિદ્ધ ગદ્દી “ક્રી કુણ્ડ” શિવાલા, વારાણસી મેં સ્થિત હૈ । ઇસ સ્થલ મેં લગે શિલાલેખ સે ઇસ ગદ્દી કીમહન્ત પરમ્પરા કી જાનકારી મિલતી હૈ । શિલાલેખ ઇસ પ્રકાર હૈઃ
“મહારાજ કીનારામ
ગિરનાર સ્થાન કૃમ કુણ્ડ બી. ૩।૩૩૫ ભેલૂપુર વારાણસી
૧,બાબા કાલૂરામ ૨,મહારાજ કીનારામ ૩, બાબા બીજારામ ૪, બાબા ધૌતારરામ ૫, બાબા ગઇબીરામ ૬, બાબા ભવાનીરામ૭,બાબા જયનારાયણરામ ૮, બાબા મથુરારામ ૯,બાબા સરયૂરામ ૧૦ બાબા દલસિંગારરામ ૧૧, બાબા રાજેશ્વરરામ
સન્ ૧૯૫૮ સે વાર્ષિકોત્સવ કે અવસર પર વેશ્યાઓં કા નાચ ગાના નિષિદ્ધ ।”
ક્રીં કુણ્ડ સ્થલ મેં કુણ્ડ કે અલાવા કઈ શતાબ્દિયોં સે જલતી અખણ્ડ ધૂની, આશ્રમ પરિસર, તથા અનેક સમાધિયાઁ હૈં ।
અખન્ડ ધૂની મહન્ત ગદ્દી કે સામને દાલાન મેં હૈ । ઇસે સદિયોં સે શ્મશાન સે લાઈ લકડિયોં સે પ્રજ્વલિત રખા જા રહા હૈ ।ચિરકાલ સે જલતી ઇસ ધૂની કો કઈ ઉચ્ચ સાધકોં કી તપસ્યા વ યોગ દેને કા અવસર મિલા હૈ । ઇસ ધૂની સે કોઈ દુર્ગંધ નહીંઆતી । સાધુઓં દ્વારા દી ગઈ ઇસ ધૂની કી વિભૂતિ સે અનેક રોગ શોક દૂર ભાગ જાતે હૈં ।

અખણ્ડ ધૂની,
ઇસ સ્થલ મેં ઔઘડોં કા સિંહાસન ભી પ્રાઁગણ કે મધ્ય મેં રખા હૈ । ઇસે બાબા કીનારામ જી કા તપાસન ભી કહા જાતા હૈ

કીનારામ જી કા તપાસન
સાધકોં કે લિયે ઇસ સ્થલ કે ગર્ભગૃહ મેં ભી પૂજા કરને કે લિયે કાલી મન્દિર બના હૈ । સાધકોં કો બાહરી આવાગમન સે વિધ્નઉપસ્થિત નહીં હોતા, અતઃ યહ ગોપ્ય પૂજા સ્થલ ભી હૈ ।

Advertisements