એક રાજાએ એક પંડિતને એવું એક ફરમાન કર્યું, – સૈફ’ પાલનપુરી

એક રાજાએ એક પંડિતને એવું એક ફરમાન કર્યું,
આજ સુધી ના ખીલ્યાં એવાં જ્ઞાની ફૂલ ખિલાવી દ્યો,
સ્મિત કરીને પંડિત બોલ્યા ‘રાજન, મારું કામ નહીં’,
એ માટે તો ક્યાંકથી કોઇ પ્રેમિકા બોલાવી લ્યો…
પાનખરો જે અજવાળે એ દીપિકાને લઇ આવો,
હર્ષિત થઇને રાજા બોલ્યો, ‘પ્રેમિકાને લઇ આવો.’,
સૈનિક બોલ્યા હે રાજેશ્વર, સોંપેલું આ કામ છે શું?,
પ્રેમિકાનું નામ છે શું? ને પ્રેમિકાનું ઠામ છે શું?
ચોર લૂંટારુ હોય તો રાજન પકડીને હાજર કરીએ,
શત્રુ હોય જો કિલ્લા સમ તો સામે જઇને સર કરીએ,
પણ આવી શોધનું હે અન્નદાતા અમને તો કંઇ જ્ઞાન નથી,
પ્રેમિકા શું? પ્રેમી છે શું? કંઇ એનું અમને ભાન નથી…

પંડિત બોલ્યા પ્રેમિકા છે પ્રેમિકાનું એક જ નામ,
બારે માસ વસંતો જેવું જ્યાં હો ત્યાં છે એનું ઠામ,
સૈનિક ચાલ્યા શોધ મહીં ને શોધ કરીને લઇ આવ્યા,
શહેરમાં જઇ એક ડોસીમાને હરીફરીને લઇ આવ્યા…

બોલ્યા માલિક સમજ પડે ના એવું કંઇ સમજાવે છે,
આ ડોસીને પ્રેમિકાના નામે સૌ બોલાવે છે,
લગ્નપ્રસંગે સૌથી પહેલાં એનું ઘર શણગારે છે,
એની આશિષ સૌથી પહેલાં મંડપમાં સ્વીકારે છે…

રાજા શું કે શું પંડિતજી સૂણીને સૌના મન ઝૂમ્યાં,
વારાફરતી જઇને સૌએ ડોસીમાના પગ ચૂમ્યા,
આંખ ઉઠાવી ડોસીમાએ રાજા ઉપર સ્થિર કરી,
બોલ્યા બેટા, જીવી ગઇ છું આખું જીવન ધીર ધરી…

પરદેશી જો પાછો આવત મારે પણ એક હીરો હોત,
મારે ખોળે પણ રમનારો તારા જેવો વીરો હોત,
વાત પુરાણી યાદ આવી ને આંખથી આંસુ છલકાયાં,
જ્યાં જ્યાં ટપક્યાં એ આંસુ ત્યાં ફૂલ નવાં સર્જાયાં…

– ‘સૈફ’ પાલનપુરી

Advertisements

Bunker Roy: Learning from a barefoot movement

Bunker Roy: Learning from a barefoot movement

Bunker Roy

Bunker Roy

 

Sanjit “Bunker” Roy is the founder of Barefoot College, which helps rural communities becomes self-sufficient.

 

Why you should listen to him:

Development projects the world over run into one crucial point: For a project to live on, it needs to be organic, owned and sustained by those it serves. In 1972,  Sanjit “Bunker” Roy founded the Barefoot College, in the village of Tilonia in Rajasthan, India, with just this mission: to provide basic services and solutions in rural communities with the objective of making them self-sufficient. These “barefoot solutions” can be broadly categorized into solar energy, water, education, health care, rural handicrafts, people’s action, communication, women’s empowerment and wasteland development. The Barefoot College education program, for instance, teaches literacy and also skills, encouraging learning-by-doing. (Literacy is only part of it.)  Bunker’s organization has also successfully trained grandmothers from Africa and the Himalayan region to be solar engineers so they can bring electricity to their remote villages.

As he says, Barefoot College is “a place of learning and unlearning: where the teacher is the learner and the learner is the teacher.”

“Roy’s idea is that India and Africa are full of people with skills, knowledge and resourcefulness who are not recognised as engineers, architects or water experts but who can bring more to communities than governments or big businesses.” – Guardian

Quotes by Bunker Roy

““[The Barefoot College] the only college where the teacher is the learner and the learner is the teacher.””

    ““I had a very elitist, snobbish, expensive education in India, and that almost destroyed me.””

    ““The prime minister is 12 years old. She looks after 20 goats in the morning, but she’s prime minister in the evening.”” — on student governance at a Barefoot College

    ““We went to Ladakh … and we asked this woman, ‘What was the benefit you had from solar electricity?’ And she thought for a minute and said, ‘It’s the first time I can see my husband’s face in winter.’””

Julian Assange: Why the world needs WikiLeaks

Julian Assange: Why the world needs WikiLeaks

Julian Assange

Julian Assange

Why you should listen to him:

You could say Australian-born Julian Assange has swapped his long-time interest in network security flaws for the far-more-suspect flaws of even bigger targets: governments and corporations. Since his early 20s, he has been using network technology to prod and probe the vulnerable edges of administrative systems, but though he was a computing hobbyist first (in 1991 he was the target of hacking charges after he accessed the computers of an Australian telecom), he’s now taken off his “white hat” and launched a career as one of the world’s most visible human-rights activists.

He calls himself “editor in chief.” He travels the globe as its spokesperson. Yet Assange’s part in WikiLeaks is clearly dicier than that: he’s become the face of creature that, simply, many powerful organizations would rather see the world rid of. His Wikipedia entry says he is “constantly on the move,” and some speculate that his role in publishing decrypted US military video has put him in personal danger. A controversial figure, pundits debate whether his work is reckless and does more harm than good. Amnesty International recognized him with an International Media Award in 2009.

Assange studied physics and mathematics at the University of Melbourne. He wrote Strobe, the first free and open-source port scanner, and contributed to the book Underground: Tales of Hacking, Madness and Obsession on the Electronic Frontier.

“WikiLeaks has had more scoops in three years than the Washington Post has had in 30.” – Clay Shirky

Quotes by Julian Assange

    ““We’re presumably acting in such a way that people feel morally compelled to continue our mission, not to screw it up.””

Watch this talk »

   ““Information that organizations are spending economic effort into concealing, that’s a really good signal that when the information gets out, there’s a hope of it doing some good.””

Watch this talk »

Eli Pariser: Beware online “filter bubbles” | Video on TED.com

Eli Pariser: Beware online “filter bubbles” |  Video on TED.com

આ અહીં મુકેલ એક વિડિઓ નથી પણ આ એક વાત છે, એક વિચાર છે, એક ભવિષ્ય ની ચિંતા છે, શું ખરેખર internet  ની સાચી જવાબદારી બદલાઈ ગઈ છે ? શું internetઅને એને લાગતીઓ બધીજ બાબતો મા શું એવો તો બદલાવ આવી ગયો છે કે આપને ને એજ બતાવશે કે જે આપણે જાણવા ઈચ્છીએ છીએ કે એ બતાવશે કે જે આપણી જાણ સારું છે. શું internet કે જે એક આશીર્વાદ હતો એ દિવસે ને દિવસે આપણ ને ગુલામી મા તો નથી લઇ જઈ રહીયો ને. આ એક એવો વિષય છે કે સમય અને વિચાર માગી લે એવો છે.

Facebook was looking at which links I clicked on, and it was noticing that I was clicking more on my liberal friends’ links than on my conservative friends’ links. And without consulting me about it, it had edited them out. They disappeared.” (Eli Pariser)