‘જે ન કરે દેવ, તે કરે વૈદ (વાર્તા)

ઉત્તમ નગરીમાં રાજા કનકસેનનું રાજ્ય હતું. રાજા કનકસેન પ્રજા હિતેચ્છુ હોવાથી તેમના રાજ્યમાં પ્રજા સુખી હતી. એને એક માત્ર સંતાન હતું, તે તેની પુત્રી રૂપવતી. રાજા તેને ખુબજ પ્રેમ કરતા હતા અને લાડકોડથી રાખતા. રાજકુમારી રૂપવતી ખુબજ સુંદર અને સંસ્કારી હતી. રાજાની પુત્રી હોવા છતાં તેને બીજી રાજકુમારીઓ જેવું અભિમાન ન હતું.

એક વાર રાજકુમારી રૂપવતી ખુબજ બીમાર પડી ગઈ, અને ધીમે ધીમે તેના શરીર પર કાળા ડાઘ પડવા લાગ્યા. અને આ ડાઘ તેના આખા શરીર પર ફેલાતા ગયા. અનેક વૈદ – હકીમો આવ્યા, પરંતુ રાજકુમારીનો આ રોગ મટ્યો જ નહિ.

રાજ્યના વૈદરાજોથી નિરાશ થઈને રાજાએ આજુબાજુનાં રાજ્યોમાં જાહેરાત કરી –જે વ્યક્તિ રાજકુમારીનો રોગ મટાડશે એમનાં લગ્ન રાજકુમારી રૂપવતી સાથે કરવામાં આવશે.’

આ જાહેરાત કર્યા પછી રાજમહેલના દરવાજે વૈદ-હકીમોની લાઈન લાગવા માંડી. પરંતુ કોઈ કશું જ ના કરી શક્યું. કેટલાય મહિનાઓ વીતી ગયા.

એક દિવસ પહેરગીરીએ આવીને રાજાને જણાવ્યું – ‘મહારાજ, એક વૈદરાજ આવ્યા છે. તે એમનું નામ સૂરજદેવ જણાવે છે. મહેલની દક્ષિણ બાજુએ એક ગાઢ જંગલ છે ત્યાં એક ઝૂંપડી બનાવીને રાજકુમારીનો ઉપચાર કરવા માંગે છે. આ ઉપચાર દસેક દિવસ ચાલશે આ સમયમાં રાજકુમારીને કોઈ મળી શકશે નહિ. જો આપની આજ્ઞા હોય તો ……’

આ સાંભળી રાજા કંઈક વિચારમાં પડ્યા. પછી એમણે હકારમાં માથું હલાવીને સંમતિ આપી દીધી. વૈદરાજે રાજકુમારીનો ઉપચાર શરુ કરી દીધો. રોજ સાંજના રાજકુમારીના શરીર પર ‘જડી-બુટ્ટીઓ’નો લેપ કરવામાં આવતો. સવાર પડતા જ વૈદરાજ એમની ઝૂંપડીના બારણા બંધ કરી દેતા. પછી ઘડાના પાણીથી ઝૂંપડી પર પાણી છાંટતા રહેતા. સૂર્ય આથમતા જ જૂનો લેપ ધોઈ કાઢીને નવો લેપ લગાડતાં. આ રીતે નવ દિવસ વીતી ગયા. દસમાં દિવસે વૈદરાજે રાજકુમારીનો લેપ હટાવતાં કહ્યું : ‘રાજકુમારી ઊઠો ! નાહી – ધોઈને તમારો પોશાક પહેરો. હવે આપ રાજમહેલમાં પધારી રાજમહેલની શોભા વધારો.’

રાજકુમારી પોતાનું પાછું મળેલું સૌંદર્ય જોઇને ખુબ જ ખુશ થઇ ગઈ. જેવી રાજકુમારી રાજમહેલમાં પહોંચે છે, તે અસલ રૂપ-સૌંદર્ય પાછું આવેલું જોઇને રાજા – રાણી અત્યંત પ્રસન્ન થયા. આખા રાજ્યમાં આનંદ આનંદ છવાઈ ગયો.

એવામાં રાજા કનકસેનને કંઈક યાદ આવ્યું. તે બોલ્યા – ‘વૈદરાજ ક્યાં છે ?’

રાજકુમારીએ કહ્યું : ‘તેઓ ઝૂંપડીમાં જ છે.’

રાજ જાતે ત્યાં ગયા, પરંતુ વૈદરાજ ત્યાં ન હતા. તેઓ પાછા આવ્યા. રાજદરબારમાં પહોંચતા પ્રધાનજીએ એમને એક પત્ર આપ્યો. કહ્યું : ‘મહારાજા, વૈદરાજે આ સંદેશો મોકલ્યો છે. આજ્ઞા હોય તો વાંચી સંભળાવું.’

રાજા વિચારોમાં ખોવાયેલા હતા – ‘છેવટે વૈદરાજ મળ્યા વગર જ ચાલ્યા ગયા કેમ ?’ એમણે કહ્યું : ‘પત્ર વાંચીને સંભળાવવામાં આવે.’

પ્રધાનજીએ પત્ર વાંચવો શરુ કર્યો.

મહારાજશ્રીને વૈદ સૂરજદેવના નમસ્કાર.

જયારે મેં રાજકુમારીનો છેલ્લો લેપ ઉતરાવી નાંખ્યો, તો એમને સ્વસ્થ અને નીરોગી જોઇને હું એટલો ખુશ થયો હતો, જેટલી કદાચ રાજકુમારી પોતે પણ નહિ થઇ હોય.

હું આપને જતી વખતે ના મળ્યો એનું કારણ છે – આપે કરેલી જાહેરાત કે રૂપવતી રાજકુમારીને જે રોગમુક્ત કરશે, તેના લગ્ન રાજકુમારી સાથે કરવામાં આવશે. મને ભય હતો કે આપ આપની પ્રતિજ્ઞાને પૂરી કરવા માટે એ કોમળ અને દયાળુ રાજકુમારીને મારી સાથે પરણાવવાનો આગ્રહ રાખો. આ યોગ્ય ના લેખાય. હું સાઈઠ વર્ષનો વૃદ્ધ અને એ પંદર વર્ષની રાજકુમારી. રાજન, હું વૈદ છું. મારું કામ લોકોને રોગમુક્ત કરવાનું છે. એટલે આવી વિચિત્ર શરત સાંભળ્યા પછી પણ મેં રાજકુમારીને રોગમુક્ત કરવાનું નક્કી કર્યું. રહી ઈનામની વાત તો ઢીંગલી જેવી રાજકુમારીના લગ્ન કોઈ સંસ્કારી, સુંદર અને બળવાન યુવાન સાથે કરજો – એ જ મારું ઈનામ છે.

પત્ર સાંભળી રાજા સહિત બધા દરબારીઓની આંખોમાં આંસુ આવી ગયાં. મહારાજા કનકસેને આંસુ લૂછતાં કહ્યું : વૈદરાજ સૂરજદેવ માણસ નહીં, ભગવાન સ્વરૂપ છે.’

Advertisements

Dos command

The dos command name is always entered first it is usually written in upper case letters but the command can be entered using either lowercase or upper case

Always leave a space after the dos command before entering any of the command operation.

When repairing to a drive in a dos command one must always follow the drive designator (:) entering the drive designator  is open and option for a dos command some commands are not related to disk drives so they do not require drive designation.

A path name refers to the path for dos to follow in order to act on the dos command. It indicates the path from the current directory or sub directory the files that are to be acted (;).

A file name is the name of a file stored on disk.

Characters in a command format represented by a letter or a number proceeded by a forward slash (\) this options provide special functions that can be used with the dos command.

Items enclosed it square bracket [] are optional.

Ellipses () indicate that an item in command syntax can be repeated as many times as needed.

When items are separated by a vertical bar| it means that one can enter one of the separated items.

Two types of dos commands.

  • Internal commands.
  • External commands.

Internal commands

Internal commands are all contain with in a file called command.com

Dir (directory) command:

It list the names and sizes of all files

Located in a particular disk

Dir <directory name>

1.                   Dir /w : It shows directory in wide format

2.                   Dir /p:  to see Result in page wise.

3.                   Dir /l: to see list file.

Wild card characters:-

(1)      *: it allows the user to enter only a limited part of a file specification to find a file.

(2)      ? : It permits wild card search for single character.

4.                   CHDIR CD

Displays the current Dir and exchange the current directory

Syntax CHDIR [DRIVE:] [PATH]

CHDIR […]

CD [DRIVE:] [PATH]

CD […]

EXAMPLE C:\>CD PGDCA

THESE COMMAND CREATE A NEW DIRECTORY

5.                   RMDIR (RD)

This command removes the directory.

It is only possible to execute this command if directory is empty

C :\> rd directory

6.                   Ren

This command permits users to change the name of files without making a copy of it.

This command includes a file name and extension. For the source file.

(1)               Cls clear screen

This command clears the screen. The clear screen shows the command prompt and the curser.

7.                   Path

This command indicates which directories MS dos should search for executable files

Path [drive]

8.                   Date

This command display or set the system date

Date()

9.                   Time

This command display or set the system time

Time()

10.                Vol

This command display the disk volume level, and serial number

Vol (drive)

11.                Copy

This command can be used both to copy from disk to disk and to create a second copy at a file on a single disk.

C:\copy c: file copy

Copy c: pgdca d:

12.                Copy con

This command is used to create a text file from to the command prompt

Copycon filename

13.                Sort

This command input and writes results on the screen.

Sort [/r] [/tn] [drive :] [path-1] [file name] [drive 2:] [path 2] [filename] [command]

14.                Label

This command creates changes or deletes the volume label at a disk

Label [drive] [label]

15.                Doskey

This command loads the doskey program in the memory

  1. F7 it display commands stored in the memory with this associated line numbers.
  2. ALT+F7 it deletes all commands stored in memory.
  3. F8 it search memory for a command
  4. F9 from for command the number and display the associated command.
  5. ALT +F10 delete all matter definition

16.                RESTORE

This command is used to restore the file that is previously stored using back off command.

RESTORE D: [D:] [PATH] FILENAME [/P]

(/s) [/b: MM.DD.YY] [/A: MM.DD.YY.] [/e hh:mm:ss]

/p :the program prompts users before restore the file that have been change seems the last back off or the files that are marked read only.

/s :backup files from both the specified source directory and from sub directories within what directory are transport to the target path destination.

/b : only restore files that were modified on or before they enter

/a :only restore files that were modified on or after the enter.

/e :restore files that were or earlier that the time enter

/l :letter

/m :only restore files that were modified seem the last backup.

/n :only restore files that were no longer exist on the destination date.

/d :display a list of the files on the backup disk that match the names specified in file name without restoring any files.

Windows

Microsoft windows consist of graphical user interface based operating system.

Microsoft released first member of windows family.

Microsoft windows 3.0 in 1990 Microsoft develop another versions with different and special features.

Windows XP is a line of operating systems produce by Microsoft for use on personal computer then name of ‘XP’ is short form experience.

 

Windows Desktop

The desktop is the control center for windows the desktop doesn’t contain any windows a few icons are scattered along the left of the screen.

 

Customizing the desktop:

Windows has a default desktop on it but the user can change the default settings these can be change by following steps.

Step-1 : Right Click anywhere on the desktop

Step-2 : select properties option

Step-3 : make changes as per your requirement.

 

My Computer :

This icon helps to perform the following task.

To see who’s on the computer :

Double click the My Computer icon which shows the drives access it displays the files and the folders.

To change the appearance of items of items in a folder:

Double click the My Computer icon click the view menu and select one of the following options.

Large buttonSmall buttonThumbnailListDetails

Open a file or folder:

Double click the my computer icon double click the drive that contains your files into open a file or folder double click on it.

My documents :

My documents make it easier for an administrator to back up user file and manage users accounts by collecting all of users files in on location my document is a dialogue boxes. It could be a local folder on user’s computers or a shared folder on the network.

Recycle bin :

Windows stores the deleted files in the recycle bin which is located on the desktop the recycle bin can be used to retrieve the deleted files or empty the recycle bin to create more Disks to receive.

To retrieve the deleted files double click the file you wants to restore go to the file menu and click on restore.

 

Components of windows :

There are various components of windows.

Icons: Windows fills the screen with the little picture or icons user can which the icon which is needed on computer displays a computer Icons is a small pictogram a computer icon ranges from 16*16 pixels some operating system can support icon ranges from 512*512 pixels.

Shortcuts :Instead of searching a bunch of menus to get somewhere a shortcut is created to create shortcut of a file or the folder right click on the file or folder then select create a shortcut option.

Close, Minimize & Restore buttons:

(1)               Close button: This button is use to close or quit the program.

(2)               Restore button: This button restore a windows to its previous size and location.

(3)               Minimize button: This button reduce a program or window to a button on the task bar.

  1. Dialogue box :When windows require more information from the user it display a dialogue box windows also use a dialogue box to display messages for the user.
  2. Folders :Folders contain the different types of files and sub folders can be use to transport data wherever it’s required.

Application windows :An application window can be a program or a folder as require by the user.

Components of application windows

Control menu box :It is located in the upper left corner of the screen which allows to resize and position of the windows.

Title bar :It is located on the top of the screen it display the name of an application or the active document.

Restore button :It is located to the upper right corner of the screen this button controls the sizes of the windows.

Minimize button : Located to the left of the restore button reduce the window to a icon.

Menu bar :Locatebelow the Title bar.

Status bar :Locate along the bottom of the screen that provides information about the active document.