રચનાઓ

રચનાઓ

કોમેડીઝ
મુખ્ય લેખ: Shakespearean comedy
 • ઓલ્સ વેલ ધેટ એન્ડ્સ વેલ (All’s Well That Ends Well)
 • એઝ યુ લાઇક ઇટ (As You Like It)
 • ધ કોમેડી ઓફ એરર્સ (The Comedy of Errors)
 • લવ્સ લેબર્સ લોસ્ટ (Love’s Labour’s Lost)
 • મેઝર્સ ફોર મેઝર્સ (Measure for Measure)
 • ધ મર્ચન્ટ ઓફ વેનિસ (The Merchant of Venice)
 • ધ મેરી વાઇવ્સ ઓફ વિન્ડસર (The Merry Wives of Windsor)
 • અ મિડસમર નાઇટ્સ ડ્રીમ (A Midsummer Night’s Dream)
 • મચ એડો અબાઉટ નથિંગ (Much Ado About Nothing)
 • પેરીક્લેસ, પ્રિન્સ ઓફ ટાયર (Pericles, Prince of Tyre)*†ઢાંચો:Ref label
 • ધ ટેમિંગ ઓફ ધ શ્રૂ (The Taming of the Shrew)
 • ધ ટેમ્પેસ્ટ (The Tempest)*
 • ટ્વેલ્થ નાઇટ, ઓર વોટ યુ વિલ (Twelfth Night, or What You Will)
 • ધ ટુ જેન્ટલમેન ઓફ વેરોના (The Two Gentlemen of Verona)
 • ધ ટુ નોબલ કિન્સમેન (The Two Noble Kinsmen)*†ઢાંચો:Ref label
 • ધ વિન્ટર્સ ટેલ (The Winter’s Tale)*
ઐતિહાસિક
મુખ્ય લેખ: Shakespearean history
 • કિંગ જોન (King John)
 • રિચાર્ડ 2 (Richard II)
 • હેનરી ચોથો, ભાગ-1 (Henry IV, part 1)
 • હેનરીચોથો, ભાગ-2 (Henry IV, part 2)
 • હેનરી પાંચમો (નાટક) (Henry V)
 • હેનરી-6 ભાગ-1 (Henry VI, part 1)*†ઢાંચો:Ref label
 • હેનરી-6, ભાગ-2 (Henry VI, part 2)
 • હેનરી-6, ભાગ-3 (Henry VI, part 3)
 • રિચાર્ડ-3 (નાટક) (Richard III)
 • હેનરી આઠમો (નાટક) (Henry VIII)*†ઢાંચો:Ref label
કરુણાંતિકા
મુખ્ય લેખ: Shakespearean tragedy
 • રોમિયો એન્ડ જુલિયટ (Romeo and Juliet)
 • કોરિયોલેનસ (નાટક) (Coriolanus)
 • ટાઇટસ એન્ડ્રોનિકસ (Titus Andronicus)* ઢાંચો:Ref label
 • ટીમોન ઓફ એથેન્સ (Timon of Athens)*†ઢાંચો:Ref label
 • જુલિયસ સીઝર (નાટક) (Julius Caesar)
 • મેકબેથ (Macbeth)†ઢાંચો:Ref label
 • હેમ્લેટ (Hamlet)
 • ટ્રોઇલસ અને ક્રેસિડા (Troilus and Cressida)
 • કિંગ લીયર (King Lear)
 • ઓથેલો (Othello)
 • એન્ટોની અને ક્લિયોપેટ્રા (Antony and Cleopatra)
 • સિમ્બેલાઇન (Cymbeline)*
કવિતાઓ
 • શેક્સપિયરની સોનિટ (Shakespeare’s Sonnets)
 • વિનસ અને એડોનિસ (Venus and Adonis)
 • ધ રેપ ઓફ લુક્રીસ (The Rape of Lucrece)
 • ધ પેશનેટ પિલગ્રીમ (The Passionate Pilgrim)ઢાંચો:Ref label
 • ધ ફોનિક્સ એન્ડ ધ ટર્ટલ (The Phoenix and the Turtle)
 • અ લવર્સ કમ્પ્લેઇન્ટ (A Lover’s Complaint)
ખોવાયેલા નાટકો
 • લવ્સ લેબર્સ લોસ્ટ (Love’s Labour’s Won)
 • કાર્ડેનિઓ (Cardenio)†ઢાંચો:Ref label
એપોર્સિફા
મુખ્ય લેખ: Shakespeare Apocrypha
 • આર્ડેન ઓફ ફેવરેશ્મ (Arden of Faversham)
 • ધ બર્થ ઓફ મેરલિન (The Birth of Merlin)
 • લોક્રિને (Locrine)
 • ધ લંડન પ્રોડિગલ (The London Prodigal)
 • ધ પ્યુરિટન (The Puritan)
 • સેકન્ડ મેઇડન્સ ટ્રેજેડી (The Second Maiden’s Tragedy)
 • સર જોન ઓલ્ડકેસલ (Sir John Oldcastle)
 • થોમસ લોર્ડ ક્રોમવેલ (Thomas Lord Cromwell)
 • અ યોર્કશેર ટ્રેજેડી (A Yorkshire Tragedy)
 • એડવર્ડ 3 (નાટક) (Edward III)
 • સર થોમસ મૂર (Sir Thomas More)

 

 

Advertisements